Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/165/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 21, poz. 113, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567 z 2013 r. poz. 153/ oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 257, poz. 1726, Nr 234, poz. 1386 , Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1548/ uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: " Deficyt budżetu w wysokości 654.679 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 200.000 zł.;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 454.679 zł."

2) § 6 otrzymuje brzmienie : " Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.294.503 zł., oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.639.824 zł"

3) § 7 otrzymuje brzmienie : " Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie 1.639.824 zł".

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 219.999 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 181.670 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. § 4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 192.110 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok z późn. zm., zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian załącznika Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok z późn. zm., zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian załącznika Nr 5 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok z późn. zm., zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 8. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. § 9 Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 25.144.934 zł z tego:

a) dochody bieżące 22.479.217 zł,

b) dochody majątkowe 2.665.717 zł;

2) plan wydatków w kwocie 25.799.613 zł z tego:

a) wydatki bieżące 20.789.084 zł,

b) wydatki majątkowe 5.010.529 zł ;

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/165/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 marca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/165/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 marca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/165/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 marca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/165/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 marca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/165/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 marca 2013 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiotu

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1

Powiat białostocki

1.250.000,00

-

-

1.

Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy70.750,00--

3

Gminne Centrum Kultury


-


474.770,00


-

2.

Dotacja dla OSP z terenu gminy


16.000,00

4

Gminna Biblioteka Publiczna


-


83.600,00


-

Ogółem

1.250.000,00

558.370,00

-

86.750,00

-

-Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/165/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 marca 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2013 rok.

I. Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 219.999 zł

- zmniejszono środki na dotację celową w rozdziale 85295 § 2030 - o kwotę 467 zł,

- otrzymano zwiększenie subwencji oświatowej na 2013 rok o kwotę 34.763 zł,

- pieniądze z projektu na świetlice otrzymano w 2012 roku, a nie jak planowano w 2013 r., kwota 315.000 zł,

- wprowadzono do planu brakujące paragrafy dochodowe,

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 181.670 zł w tym:

- wprowadzono do budżetu w rozdziale 60004 kwotę 110.000 zł - na dofinansowanie transportu ludności PKS,

- zakup kserokopiarki w urzędzie kwota 11.193 zł,

- zwiększono o 10.000 zł kwotę w rozdziale 92109 § 4270 9 na remont klubu w Kozińcach przewidziany koszt 20.000 zł ),

- wprowadzono dotacje dla OSP z terenu gminy na kwotę 16.000 zł.

III. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 192.110 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu na 2013 rok.

IV. Zmianie uległ załącznik dotacji udzielanych w 2013 roku zgodnie z przyznanymi dotacjami w budżecie.

V. Zmianie uległ załącznik inwestycyjny w związku z wprowadzeniem zakupu inwestycyjnego - kserokopiarka do Urzędu Gminy.

VI. Zmianie uległ załącznik przychodów i rozchodów w związku ze zmianą przychodów w 2013 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe