Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 13/13/13 Zarządu Związku Gmin - "Czyste Środowisko"

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

1. Antoni Pełkowski - Przewodniczący Zarządu

2. Bogdan Zdanowicz - Zastępca Przewodniczącego

3. Tadeusz Matejko - Członek Zarządu

4. Piotr Kruszewski - Członek Zarządu

5. Piotr Kupiński - Członek Zarządu

6. Radosław Dobrowolski - Członek Zarządu

7. Michał Kozłowski - Członek Zarządu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Związku za 2012 rok zawierającą:

1. Zestawienie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. Część opisową do informacji stanowiącą załącznik Nr 3,

§ 2. Przedstawia się informacje o stanie mienia komunalnego Zwiazku Gmin za 2012 rok stanowiącą załącznik Nr 4.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2012 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Zgromadzeniu Związku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/13/13
Zarządu Związku Gmin - "Czyste Środowisko"
z dnia 27 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN "CZYSTE ŚRODOWISKO" ZA 2012 ROK - DOCHODY.

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan
po zmianach

Wykonanie na
31 grudnia

% wykonania planu

900

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

23.448

23.972,50

102,2%

90002

Gospodarka odpadami

23.448

23.972,50

102,2%

2900

Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofin. wł. zadań bieżących
w tym:

23.464

23.972,50

102,2%

Gmina Czarna Białostocka

5.813,50

5.781,00

Gmina Supraśl

6.634,50

6.770,00

Gmina Wasilków

6.840,50

7.178,50

Gmina Dobrzyniewo Duże

4.175,50

4.243,00


OGÓŁEM


23.464


23.972,50

102,2%


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/13/13
Zarządu Związku Gmin - "Czyste Środowisko"
z dnia 27 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN "CZYSTE ŚRODOWISKO" ZA 2012 ROK - WYDATKI.

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan
po zmianach

Wykonanie na
31 grudnia

% wykonania planu

758

Różne rozliczenia

234

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

234

0

4810

Rezerwy

234

0

900

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

103.214

56.439,93

54,7%

90002

Gospodarka odpadami

103.214

56.439,93

54,7%

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

80.000

40.000,00

50,0%

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.800

9.600,00

88,9%

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500

102,13

4,1%

4300

Zakup usług pozostałych

9.914

6.836,20

69,0%


OGÓŁEM

103.448

56.439,93

54,6%


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 13/13/13
Zarządu Związku Gmin - "Czyste Środowisko"
z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Związku Gmin "Czyste Środowisko"
za 2012 rok.

Plan finansowy Związku Gmin "Czyste Środowisko" uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin Uchwałą Nr IV/12/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku, kształtował się następująco:

Dochody 23.448,-

Wydatki 23.448,-

W trakcie roku budżet był zmieniony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, ale w efekcie dokonanej zmiany, ostateczne, planowane wielkości budżetu - na 31 grudnia 2012 roku - kształtowały się na tym samym poziomie tj.:

Dochody 23.448,-

Wydatki 103.214,-

Jak z powyższego wynika, plan dochodów nie uległ zwiększeniu, natomiast plan wydatków wzrósł o kwotę 80.000,- . Kwota ta przeznaczona była na udzielenie pomocy finansowej Gminom Wasilków, Supraśl, Czarna Białostocka i Dobrzyniewo Duże.

W związku z tym plan wydatków kształtował się na wyższym poziomie w stosunku do dochodów.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie na
31 grudnia 2012 r.

% wykonania planu

Dochody ogółem

23 448

23 972,50

102,2%

Wydatki ogółem

103 448

56 439,93

54,6%

Nadwyżka, deficyt

0

- 32 467,43

Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 23.972,50 zł, a wydatki w kwocie 56.439,93 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1, a wykonania wydatków - załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Plan finansowy roku 2012 po raz pierwszy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 32.467,43 zł, czyli zrealizowane w danym roku wydatki były wyższe niż dochody. Deficyt budżetowy został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Zrealizowanie w takiej wysokości dochodów stało się możliwe poprzez:

1. wpłacenie przez wszystkie gminy składek członkowskich (rozbieżność między planem a wykonaniem wynika ze stanu ludności w poszczególnych gminach w dniu planowania budżetu, a dniem 31.12.2011r.)

O wydatkach można powiedzieć, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Realizowano je zgodnie z uchwałą, nie naruszono przepisów o dyscyplinie budżetowej. Budżetu roku 2013 nie obciążono zobowiązaniami wymagalnymi z roku ubiegłego. Na wysokość wydatków wpłynęły następujące kwoty:

wynagrodzenie wynikające z zawartych umów-zleceń - 9.600,00 zł,

prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i za prowadzenie strony BIP dla Związku Gmin "Czyste Środowisko" oraz zakup usług - 6.737,80 zł

zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych) - 102,13 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego obejmuje środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym - 314.988,89 zł.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Gmin "Czyste Środowisko" za 2012 rok przedkłada się:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania,

- Zgromadzeniu Związku Gmin "Czyste Środowisko" w celu oceny realizacji planu finansowego.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 13/13/13
Zarządu Związku Gmin - "Czyste Środowisko"
z dnia 27 marca 2013 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego Związku Gmin za 2012 rok

Według stanu na 31.12.2012 r. wartość udziałów w Zakładzie "Czyste Środowisko" ze 100% udziałem związku wynosiła 1.630.000,- zł co stanowi 1.630 sztuk akcji. W ciągu roku udziały te nie wzrosły.

Udziały te stanowią jedyne posiadane przez Związek Gmin "Czyste Środowisko" w Wasilkowie mienie komunalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe