Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się statuty określające zasady organizacji i zakres działania niżej wymienionych jednostek pomocniczych, stanowiące załączniki Nr 1-3 do uchwały :

1) Kleszczówek - załącznik Nr 1;

1) 2) Polimonie - załącznik Nr 2;

2) Smolniki - załącznik Nr 3;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Anuszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 24 marca 2011 r.

Statut jednostki pomocniczej

Rozdział 1.

Nazwa i obszar działania

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Kleszczówek stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi. Nazwa samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo Kleszczówek.

§ 2. 1. Sołectwo Kleszczówek jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Rutka-Tartak.

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Kleszczówek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,

2) niniejszego Statutu.

§ 3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Kleszczówek.

Rozdział 2.

Organizacja i zadania organów

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Zebranie Wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe Sołectwa, na przykład komisje, określając zakres ich działania.

3. Kadencja Sołtysa , Rady Sołeckiej i innych organów powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Gminy Rutka-Tartak.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym.

3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa.

§ 6. 1. Do zadań samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Kleszczówek należy:

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania;

2) kształtowanie zasad wspołżycia społecznego;

3) organizaowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej;

5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi.

§ 7. Zadania określone w § 6 Samorząd Mieszkańców Wsi realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców;

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa.

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;

5) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectw;

6) ustalenie zadań dla Sołtysa do realizacji w okresie między zebraniami wiejskimi.

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Gminy projekty uchwał w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego;

2) planu budżetu na dany rok;

3) przepisów prawa miejscowego;

4) innych uchwał Rady Gminy.

§ 9. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na Sesji Rady Gminy.

3. O sposobie załatwienia spraw informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

§ 10. 1. Samorząd Mieszkańców Wsi może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym może występować z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących innych osób albo z żądaniem dopuszczenia samorządu do udziału w postępowaniu na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi samorządu i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców Sołectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Mieszkańców Wsi nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określając zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział 3.

Sołtys i Rada Sołecka

§ 12. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między Sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebranu Wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy

2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia kadencji.

3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.

§ 13. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

1) przewodniczenie Radzie Sołeckiej;

2) zwoływanie zebrań wiejskich;

3) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;

4) działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy;

5) pobieranie w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych;

6) występowanie z wnioskami o przyznanie zasiłków z pomocy społecznej;

7) zgłaszanie wniosków inwestycyjnych;

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie;

9) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta Gminy;

10) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta;

11) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informacje o swojej działalności.

§ 14. 1. Sołtys nie bądący radnym bierze udział w pracach Rady Gminy bez prawa głosowania, za które przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej wg zasad uchwaloncyh przez Radę Gminy.

2. Na Sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Mieszkańców.

§ 15. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką. Rada Sołecka składa się trzech osób.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter doradczy i opiniodawczy.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz w kwartale. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Sołtys.

4. Rada Sołecka w szczególności:

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie;

2) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy samorządu, występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu;

3) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiegi oraz kontroluje ich realizację;

4) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

5. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa informacje o działalności Rady Sołeckiej.

§ 16. 1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa.

2. Rada Gminy może odwołać Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska.

3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem Sądu.

4. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystapić do Rady Gminy o odwołanie go.

Rozdział 4.

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 17. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 18. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu;

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy

2. Z ważnych powodów, gdy sołtys nie może lub nie chce zwołać Zebrania Wiejskiego może być ono zwołane przez Wójta Gminy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w Sołectwie.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba, że wnioskodawca proponuje termnin późniejszy.

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.

3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa .

4. Projekt porządku Zebrania powinien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebraniu winny być należycie przygotowane.

5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności Sołtys powinien zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu Gminy .

§ 21. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.

§ 22. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów , tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

Rozdział 5.

Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej

§ 23. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego Zebrania spośród pracowników Urzędu Gminy. Za akceptacją Przewodniczącego Rady Gminy, Wójt Gminy może powierzyć przewodniczenie takiemu Zebraniu przez radnego Gminy.

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.

§ 24. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu.

3. Zebranie Wejskie, na którym przeprowadza się wybory może postanowić o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników Zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 25. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej trzech osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Członkami komisji skrutacyjnej nie może być osoaba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej

2. Do zadań komisji należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) ogłoszenie wyników wyborów;

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji.

§ 26. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.

2. Statucie i na których pozostawiono więcej niż jest miejsc do obsadzenia

3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 27. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 28. Wyboru Sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 29. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialnymi przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołanymi przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebraniua Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 30. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.

Rozdział 6.

Zakres zadań przekazywanych

§ 31. Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać Sołectwu część mienia należącego do Gminy.

Rozdział 7.

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy

§ 32. Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację w tym zakresie Wójtowi Gminy.

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

§ 33. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 34. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 24 marca 2011 r.

Statut jednostki pomocniczej

Rozdział 1.

Nazwa i obszar działania

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Polimonie stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi. Nazwa samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo Polimonie .

§ 2. 1. Sołectwo Polimonie jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Rutka-Tartak.

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Polimonie działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,

2) niniejszego Statutu.

§ 3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Polomonie i Jodoziory.

Rozdział 2.

Organizacja i zadania organów

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Zebranie Wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe Sołectwa, na przykład komisje, określając zakres ich działania.

3. Kadencja Sołtysa , Rady Sołeckiej i innych organów powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Gminy Rutka-Tartak.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym.

3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa.

§ 6. 1. Do zadań samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Poliminie należy:

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania;

2) kształtowanie zasad wspołżycia społecznego;

3) organizaowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej;

5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi.

§ 7. Zadania określone w § 6 Samorząd Mieszkańców Wsi realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców;

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa.

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;

5) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectw;

6) ustalenie zadań dla Sołtysa do realizacji w okresie między zebraniami wiejskimi.

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Gminy projekty uchwał w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego;

2) planu budżetu na dany rok;

3) przepisów prawa miejscowego;

4) innych uchwał Rady Gminy.

§ 9. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na Sesji Rady Gminy.

3. O sposobie załatwienia spraw informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

§ 10. 1. Samorząd Mieszkańców Wsi może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym może występować z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących innych osób albo z żądaniem dopuszczenia samorządu do udziału w postępowaniu na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi samorządu i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców Sołectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Mieszkańców Wsi nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określając zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział 3.

Sołtys i Rada Sołecka

§ 12. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między Sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebranu Wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy

2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia kadencji.

3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.

§ 13. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

1) przewodniczenie Radzie Sołeckiej;

2) zwoływanie zebrań wiejskich;

3) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;

4) działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy;

5) pobieranie w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych;

6) występowanie z wnioskami o przyznanie zasiłków z pomocy społecznej;

7) zgłaszanie wniosków inwestycyjnych;

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie;

9) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta Gminy;

10) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta;

11) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informacje o swojej działalności.

§ 14. 1. Sołtys nie bądący radnym bierze udział w pracach Rady Gminy bez prawa głosowania, za które przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej wg zasad uchwaloncyh przez Radę Gminy.

2. Na Sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Mieszkańców.

§ 15. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką. Rada Sołecka składa się trzech osób.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter doradczy i opiniodawczy.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz w kwartale. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Sołtys.

4. Rada Sołecka w szczególności:

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie;

2) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy samorządu, występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu;

3) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiegi oraz kontroluje ich realizację;

4) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

5. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa informacje o działalności Rady Sołeckiej.

§ 16. 1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa.

2. Rada Gminy może odwołać Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska.

3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem Sądu.

4. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystapić do Rady Gminy o odwołanie go.

Rozdział 4.

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 17. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 18. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu;

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy

2. Z ważnych powodów, gdy sołtys nie może lub nie chce zwołać Zebrania Wiejskiego może być ono zwołane przez Wójta Gminy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w Sołectwie.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba, że wnioskodawca proponuje termnin późniejszy.

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.

3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa .

4. Projekt porządku Zebrania powinien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebraniu winny być należycie przygotowane.

5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności Sołtys powinien zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu Gminy .

§ 21. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.

§ 22. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów , tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

Rozdział 5.

Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej

§ 23. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego Zebrania spośród pracowników Urzędu Gminy. Za akceptacją Przewodniczącego Rady Gminy, Wójt Gminy może powierzyć przewodniczenie takiemu Zebraniu przez radnego Gminy.

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.

§ 24. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu.

3. Zebranie Wejskie, na którym przeprowadza się wybory może postanowić o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników Zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 25. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej trzech osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Członkami komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej

2. Do zadań komisji należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) ogłoszenie wyników wyborów;

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

13. Protokół podpisują członkowie komisji.

§ 26. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.

2. Statucie i na których pozostawiono więcej niż jest miejsc do obsadzenia

3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 27. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 28. Wyboru Sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 29. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialnymi przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołanymi przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebraniua Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 30. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.

Rozdział 6.

Zakres zadań przekazywanych

§ 31. Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać Sołectwu część mienia należącego do Gminy.

Rozdział 7.

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy

§ 32. Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację w tym zakresie Wójtowi Gminy.

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

§ 33. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 34. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 24 marca 2011 r.

Statut jednostki pomocniczej

Rozdział 1.

Nazwa i obszar działania

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Smolniki stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi. Nazwa samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo Smolniki .

§ 2. 1. Sołectwo Smolniki jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Rutka-Tartak.

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Smolniki działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,

2) niniejszego Statutu.

§ 3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Smolniki.

Rozdział 2.

Organizacja i zadania organów

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:

`1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

3) Rada Sołecka.

2. Zebranie Wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe Sołectwa, na przykład komisje, określając zakres ich działania.

3. Kadencja Sołtysa , Rady Sołeckiej i innych organów powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Gminy Rutka-Tartak.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym.

3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa.

§ 6. 1. Do zadań samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Smolniki należy:

1) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania;

2) kształtowanie zasad wspołżycia społecznego;

3) organizaowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej;

5) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi.

§ 7. Zadania określone w § 6 Samorząd Mieszkańców Wsi realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Mieszkańców;

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa.

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;

5) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectw;

6) ustalenie zadań dla Sołtysa do realizacji w okresie między zebraniami wiejskimi.

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Gminy projekty uchwał w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego;

2) planu budżetu na dany rok;

3) przepisów prawa miejscowego;

4) innych uchwał Rady Gminy.

§ 9. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na Sesji Rady Gminy.

3. O sposobie załatwienia spraw informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

§ 10. Samorząd Mieszkańców Wsi może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w kodeksie postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych i w związku z tym może występować z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących innych osób albo z żądaniem dopuszczenia samorządu do udziału w postępowaniu na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi samorządu i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców Sołectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Mieszkańców Wsi nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określając zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział 3.

Sołtys i Rada Sołecka

§ 12. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między Sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebranu Wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy

2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia kadencji.

3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.

§ 13. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

1) przewodniczenie Radzie Sołeckiej;

2) zwoływanie zebrań wiejskich;

3) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;

4) działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy;

5) pobieranie w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych;

6) występowanie z wnioskami o przyznanie zasiłków z pomocy społecznej;

7) zgłaszanie wniosków inwestycyjnych;

8) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie;

9) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta Gminy;

10) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta;

11) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informacje o swojej działalności.

§ 14. 1. Sołtys nie bądący radnym bierze udział w pracach Rady Gminy bez prawa głosowania, za które przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej wg zasad uchwaloncyh przez Radę Gminy.

2. Na Sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Mieszkańców.

§ 15. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką. Rada Sołecka składa się trzech osób.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter doradczy i opiniodawczy.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz w kwartale. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Sołtys.

4. Rada Sołecka w szczególności:

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie;

2) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy samorządu, występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu;

3) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiegi oraz kontroluje ich realizację;

4) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

5. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa informacje o działalności Rady Sołeckiej.

§ 16. 1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa.

2. Rada Gminy może odwołać Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska.

3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem Sądu.

4. Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystapić do Rady Gminy o odwołanie go.

Rozdział 4.

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 17. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 18. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu;

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy

2. Z ważnych powodów, gdy sołtys nie może lub nie chce zwołać Zebrania Wiejskiego może być ono zwołane przez Wójta Gminy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w Sołectwie.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba, że wnioskodawca proponuje termnin późniejszy.

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.

3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa .

4. Projekt porządku Zebrania powinien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebraniu winny być należycie przygotowane.

5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności Sołtys powinien zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych lub pracowników Urzędu Gminy .

§ 21. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z Sołectwem.

§ 22. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów , tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

Rozdział 5.

Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej

§ 23. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego Zebrania spośród pracowników Urzędu Gminy. Za akceptacją Przewodniczącego Rady Gminy, Wójt Gminy może powierzyć przewodniczenie takiemu Zebraniu przez radnego Gminy.

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.

§ 24. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu.

3. Zebranie Wejskie, na którym przeprowadza się wybory może postanowić o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników Zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 25. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej trzech osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Członkami komisji skrutacyjnej nie może być osoaba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej

2. Do zadań komisji należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) ogłoszenie wyników wyborów;

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji.

§ 26. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.

2. Statucie i na których pozostawiono więcej niż jest miejsc do obsadzenia

3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 27. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 28. Wyboru Sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 29. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialnymi przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołanymi przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebraniua Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 30. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.

Rozdział 6.

Zakres zadań przekazywanych

§ 31. Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać Sołectwu część mienia należącego do Gminy.

Rozdział 7.

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy

§ 32. Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację w tym zakresie Wójtowi Gminy.

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

§ 33. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 34. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe