Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/332/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 22 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.[1]))oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217), uchwala się co następuje:

§ 1. W statucie Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/291/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców."

2) § 10 w pkt 1:

a) lit. s otrzymuje brzmienie: "s) Oddział Nefrologiczny,"

b) po lit. zb dodaje się lit. zc w brzmieniu: "zc) Stacja Dializ,"

3) w § 10 w pkt 2 w lit. a po tirecie ostatnim dodaje się kolejny tiret w brzmieniu: "- Poradnia Domowego Leczenia Tlenem,"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Bogdan Dyjuk


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/332/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 22.04.2013 r.

S T A T U T

Szpitala Wojewódzkiego

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

/tekst jednolity/

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, zwany dalej "Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Zakład posiada osobowość prawną.

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego Zakład wykonuje Województwo Podlaskie.

§ 3. Siedzibą Zakładu jest miasto Łomża.

§ 4. Zakład działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), zwanej w dalszej częścistatutu "Ustawą",

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164 poz. 1027 ze zm.),

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

5) innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

6) niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 5. 1. Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

2. Do zadań Zakładu należy:

1) udzielanie świadczeń szpitalnych w zakresie:

a) chorób wewnętrznych i gastroenterologii,

b) kardiologii,

c) pediatrii,

d) chirurgii,

e) ginekologii i położnictwa,

f) neonatologii,

g) okulistyki,

h) laryngologii,

i) neurologii,

j) urologii,

k) onkologii i chemioterapii,

l) chorób zakaźnych,

m) chorób płuc i gruźlicy,

n) psychiatrii,

o) ortopedii i traumatologii,

p) anestezjologii i intensywnej terapii,

q) nefrologii i dializoterapii,

r) ratownictwa medycznego,

s) rehabilitacji leczniczej,

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) ortopedii i traumatologii

b) gastroenterologii,

c) reumatologii,

d) kardiologii,

e) chirurgii,

f) chirurgii stomatologicznej,

g) urologii,

h) laryngologii,

i) okulistyki,

j) neurologii,

k) onkologii i chemioterapii,

l) chorób zakaźnych,

m) chorób płuc i gruźlicy,

n) psychiatrii,

o) rehabilitacji leczniczej,

p) położnictwa i ginekologii,

q) anestezjologii,

r) nefrologii i dializoterapii,

s) neonatologii,

t) logopedii,

u) alergologii,

v) neurochirurgii,

w) w zakresie diagnostyki laboratoryjnej:

- biochemii klinicznej,

- hematologii i koagulologii,

- analityki ogólnej,

- immunochemii,

- toksykologii,

y) w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej:

- bakteriologii,

- mykologii,

- w kierunku prątka gruźlicy,

- immunoserologii,

z) w zakresie diagnostyki obrazowej, tj.:

- radiologii ogólnej,

- ultrasonografii,

- mammografii,

- tomografii komputerowej,

- densytometrii,

- angiografii,

- rezonansu magnetycznego,

3) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy,

4) działalność profilaktyczna i promocja zdrowia,

5) zaopatrzenie ortopedyczne i zaopatrzenie w środki pomocnicze,

6) szkolenie i dokształcanie personelu medycznego.

3. Zakład realizuje zadania na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa.

4. Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

1) usług diagnostycznych,

2) udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych,

3) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,

4) prowadzenia działalności handlowej w zakresie własnych wyrobów,

5) płatnego parkingu,

6) świadczenia usług możliwych do wykonania przez komórki zaplecza gospodarczego i technicznego

pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

5. Zakład może wykonywać inne świadczenia na podstawie umów dodatkowych lub wynikających z odpowiednich przepisów.

Rozdział 3.
Organy Zakładu

§ 6. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor,

2) Rada Społeczna.

§ 7. 1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz.

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

3. [2]) Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców.

4. Podczas nieobecności Dyrektora Zakładem kieruje wyznaczony przez niego zastępca.

5. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przepisami prawa do właściwości Zarządu Województwa Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego, wykonuje osoba upoważniona przez Dyrektora Zakładu.

§ 8. 1. Rada Społeczna zwana dalej "Radą", jest organem inicjującym i opiniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podlaskiego.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

4. W skład Rady wchodzą:

1) jako przewodniczący - Marszałek Województwa Podlaskiego lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie - przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podlaskiego w liczbie nieprzekraczającej 15 osób.

5. Zadania Rady określa Ustawa.

6. Zarząd Województwa Podlaskiego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z pełnionej funkcji,

2) na wniosek organu, który go desygnował,

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,

4) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie.

7. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady z przyczyn, o których mowa w ust. 6 pkt 3 występuje Przewodniczący Rady.

8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa Regulamin Rady.

9. Koszty działalności Rady pokrywane są ze środków Zakładu.

10. Obsługę techniczno-administracyjną Rady zapewnia Dział Organizacyjny.

11. W szpitalu funkcjonuje Rada Ordynatorów, która jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora. Rada Ordynatorów działa na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora szpitala oraz przyjętego przez Radę regulaminu.

Rozdział 4.
Struktura organizacyjna Zakładu

§ 9. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:

1) przedsiębiorstwa obejmujące rodzaje prowadzonej działalności leczniczej,

2) komórki organizacyjne działalności niemedycznej,

3) samodzielne stanowiska pracy.

§ 10. W Zakładzie wyodrębnia się następujące przedsiębiorstwa:

1) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

a) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej,

b) Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży,

c) Oddział Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki,

d) Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,

- Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej,

e) Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej,

- Pracownia Kardioangiografii,

- Pracownia Elektrofizjologii,

f) Oddział Chirurgiczny,

g) Oddział Ortopedyczno-Urazowy,

h) Oddział Neurologiczny

- Pracownia EMG

i) Pododdział Udarowy,

j) Oddział Psychiatryczny,

k) Oddział Urologiczny,

- Pracownia Endoskopii Urologicznej,

- Pracownia ESWL,

l) Oddział Rehabilitacyjny,

m) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,

n) Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Obserwacyjno- Zakaźnym Dziecięcym,

o) Oddział Dziecięcy,

p) Oddział Okulistyczny,

- Pracownia Angiografii,

q) Oddział Laryngologiczny,

r) Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy,

- Pracownia Bronchoskopii,

s) [3]) Oddział Nefrologiczny,

t) Pododdział Onkologii,

u) Blok Operacyjny z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej,

v) Szpitalny Oddział Ratunkowy,

- Izba Przyjęć,

- Ambulatorium,

w) Apteka Szpitalna,

y) Dział Higieny Szpitalnej,

z) Zakład Diagnostyki Obrazowej:

- Pracownia Radiologii Ogólnej nr 1,

- Pracownia Radiologii Ogólnej nr 2,

- Pracownia Ultrasonografii nr 1,

- Pracownia Ultrasonografii i Biopsji,

- Pracownia Tomografii Komputerowej,

- Pracownia Mammografii,

- Pracownia Densytometrii,

- Pracownia Rezonansu Magnetycznego,

za) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:

- Pracownia Biochemii Klinicznej,

- Pracownia Hematologii i Koagulologii,

- Pracownia Analityki Ogólnej,

- Pracownia Immunochemii i Elektrolitów,

- Pracownia Toksykologii i Kontroli Jakości Badań,

- Pracownia Dyżurowa,

- Pracownia Pobrań Materiału do Analiz,

zb) Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej:

- Pracownia Bakteriologiczna,

- Pracownia Mykologiczna,

- Pracownia Immunoserologii Zakaźnej,

- Pracownia Prątka Gruźlicy,

- Pracownia Podłoży i Kontroli,

- Pracownia Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową,

zc) [4]) Stacja Dializ.

2) Zespół Lecznictwa Otwartego:

a) Zespół Poradni Specjalistycznych:

- Poradnia Anestezjologiczna,

- Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego,

- Poradnia Ginekologiczno - Położnicza,

- Poradnia Laktacyjna,

- Poradnia Neonatologiczna,

- Poradnia Endokrynologiczna,

- Poradnia Diabetologiczna,

- Poradnia Gastrologiczna,

- Poradnia Reumatologiczna,

- Poradnia Kardiologiczna dla Dorosłych,

- Pracownia Elektrokardiografii,

- Pracownia Testów Wysiłkowych,

- Pracownia Ultrasonokardiografii,

- Poradnia Chirurgii Ogólnej,

- Poradnia Ortopedyczna Poszpitalna,

- Poradnia Urazowo-Ortopedyczna,

- Poradnia Preluksacyjna,

- Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego,

- Poradnia Wad Budowy i Postawy,

- Poradnia Neurochirurgiczna,

- Poradnia Neurologiczna,

- Poradnia Neurologiczna dla Dzieci,

- Pracownia Elektroencefalografii,

- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych,

- Poradnia Urologiczna,

- Pracownia Badań Urodynamicznych i USG,

- Poradnia Rehabilitacji Leczniczej,

- Poradnia Chorób Zakaźnych,

- Poradnia Okulistyczna Ogólna,

- Poradnia Leczenia Zeza,

- Poradnia Leczenia Jaskry,

- Poradnia Laryngologiczna,

- Poradnia Foniatryczna,

- Poradnia Audiologiczna,

- Pracownia Diagnostyki Otolaryngologicznej,

- Poradnia Logopedyczna,

- Poradnia Chirurgii Stomatologicznej,

- Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dorosłych,

- Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla dzieci i młodzieży,

- Poradnia Alergologiczna dla dorosłych,

- Poradnia Onkologiczna Ogólna,

- Poradnia Ginekologii Onkologicznej,

- Poradnia Chirurgii Onkologicznej,

- Poradnia Nefrologiczna,

- Poradnia Chorób Skóry,

- Poradnia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową,

- Poradnia Medycyny Pracy,

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

- [5]) Poradnia Domowego Leczenia Tlenem,

b) Zespół Leczenia Ambulatoryjnego:

- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,

- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci,

- Dział Fizjoterapii,

- Zespół Leczenia Środowiskowego,

- Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu.

§ 11. W Zakładzie wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne działalności niemedycznej:

1) Dział Organizacyjny,

2) Dział Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych,

3) Dział Służb Pracowniczych,

4) Dział Ekonomiczno-Finansowy,

5) Dział Zaopatrzenia, Transportu i Magazynów,

6) Wydział Ekspoatacyjno-Techniczny :

a) Dział Utrzymania Ruchu,

b) Samodzielna Sekcja Aparatury Medycznej,

7) Dział Administracyjno-Gospodarczy,

8) Pralnia,

9) Dział Żywienia,

10) Samodzielna Sekcja BHP,

11) Samodzielna Sekcja Informatyki.

§ 12. W Zakładzie wyodrębnia się następujące samodzielne stanowiska pracy:

1) Inspektor ds. Obronności,

2) Inspektor ds. Przeciwpożarowych,

3) Radca Prawny,

4) Kapelan Szpitalny,

5) Stanowisko ds. socjalnych w opiece zdrowotnej,

6) Audytor Wewnętrzny,

7) Pełnomocnik ds. informacji niejawnych,

8) Lekarz epidemiolog,

9) Specjalista ds. epidemiologii,

10) Inspektor ds. ochrony radiologicznej.

§ 13. 1. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

2. W regulaminie organizacyjnym, oprócz zakresu spraw określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy, określa się liczbę łóżek w oddziałach.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 14. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie.

2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora. Plan finansowy i sprawozdanie z jego realizacji opiniuje Rada.

4. Zakład może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł i na zadania określone w Ustawie.

5. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

6. Zakład na koniec roku obrotowego sporządza roczne sprawozdanie finansowe.

7. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 16. Zmiany w Statucie następują w trybie przewidzianym do jego nadania.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806,

Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206,; z 2006 r. Nr 126, poz. 875,

Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.

Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr

149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281

[2]) zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXVII/332/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.04.2013 r.

[3]) zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały Nr XXVII/332/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.04.2013 r.

[4]) dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały Nr XXVII/332/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.04.2013 r.

[5]) dodany przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XXVII/332/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.04.2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe