Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/252/13 Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014 w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2009 Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program osłonowy wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014.

§ 2. Celem Programu jest osłona funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych przed obciążeniami mogącymi wynikać z nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 3. Użyte w programie określenia oznaczają:

1) uchwała - jeżeli nie użyto bliższego określenia, należy rozumieć uchwałę Nr XXX/183/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 6 grudnia 2012 roku poz. 3778);

2) rodziny wielodzietne - rodziny zamieszkujące z trojgiem i więcej dzieci;

3) dziecko - dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej;

4) ustawie - ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182).

§ 4. 1. Program obejmuje wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez udzielenie pomocy finansowej przy wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Udziela się pomocy finansowej w następującej wysokości:

a) 5 zł miesięcznie od trzeciego i każdego kolejnego dziecka zamieszkującego z rodziną na danej nieruchomości,

b) 3 zł miesięcznie od trzeciego i każdego kolejnego dziecka zamieszkującego z rodziną na danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Pomoc przysługuje jeżeli na bieżąco są regulowane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Przyznanie wsparcia następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

§ 6. 1. Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej na zasadach określonych ustawą.

2. Zadania programu wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe