Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 8/13 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XV/93/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 12.793.925 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 254.729 zł

b) Dochody bieżące 12.539.196 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.379.604 zł

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem: 12.304.697 zł w tym:

c) Wydatki majątkowe 1.143.866 zł

d) Wydatki bieżące 11.160.831 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.379.604 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 511.814 zł

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej Sesji.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/13
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/13
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/13
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 29 marca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Dokonuje się zmian dochodów i wydatków w dziale 852 o kwotę 400 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 28 marca 2013 roku w związku z koniecznością realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dokonuje się następujących przeniesień między paragrafami:

- Zwiększa sie środki w dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 - 6000 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za odśnieżanie dróg, a zmniejsza się § 4270 - 6000 zł.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe