Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153 ),art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r, poz. 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnopol, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/150/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia 27 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

przedsiębiorcy - rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej",

b) punkt 3 otrzymuje brzmienie:

nieruchomości - rozumie się przez to nieruchomości w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego",

c) punkt 6 otrzymuje brzmienie:

właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach";

2) uchyla się § 18;

3) w § 24 ust. 2 skreśla się wyrazy "na własny koszt".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe