Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/509/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21. poz. 113, Nr 117. poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 181, poz.1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139. poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205. poz. 1206, z 2012 r. poz. 979 oraz z 2013 r. poz.87) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Białystok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się granice obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Białystok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LIV/071/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic obwodów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. Nr 102, poz 1500 ).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/509/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Białystok

1) Zespół Szkół Nr 3 w Białymstoku, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku, 15 -151 Białystok, ul. Jesienna 8,

2) Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku, 15-283 Białystok, ul. Legionowa 7,

3) Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku, 15-040 Białystok, ul. Spacerowa 6,

4) Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku, 15-472 Białystok, ul.Ciepła 32,

5) Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałmi Integracyjnymi im. Błogosławionego Jana Pawła II w Białymstoku, 15-337 Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 25,

6) Publiczne Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku, 15-687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1,

7) Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego w Białymstoku, 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 6,

8) Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku, Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku, 15-215 Białystok, ul. Marii Konopnickiej 3,

9) Publiczne Gimnazjum Nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku, 15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7,

10) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku, Publiczne Gimnazjum Nr 11 w Białymstoku, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 12,

11) Zespół Szkół Nr 6 w Białymstoku, Publiczne Gimnazjum Nr 12 w Białymstoku, 15-131 Białystok, ul. Pietrasze 29,

12) Publiczne Gimnazjum Nr 13 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku, 15-207 Białystok, ul. Piastowska 3d,

13) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku, Publiczne Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, 15-669 Białystok, ul. Upalna 26,

14) Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku, 15-815 Białystok, ul. Porzeczkowa 11,

15) Zespoł Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Białymstoku, Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku, 15-865 Białystok, ul. Sokólska 1,

16) Zespół Szkół Intergracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku, Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku, 15-757 Białystok, ul. Łagodna 10,

17) Publiczne Gimnazjum Nr 18 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku, 15-669 Białystok, ul. Magnoliowa 13,

18) Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku, Publiczne Gimnazjum Nr 19 Sportowe w Białymstoku, 15-021 Białystok, ul. Kamienna 15,

19) Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku, Publiczne Gimnazjum Nr 20 im. Synów Pułku w Białymstoku, 15-720 Białystok, ul. Promienna 13 a,

20) Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Publiczne Gimnazjum Nr 29 Sportowe im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, 15-426 Białystok, ul. Gdańska 23/1,

21) Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku, Publiczne Gimnazjum Nr 30 w Białymstoku, 15-559 Białystok, ul. Leśna 30,

22) Zespół Szkół Nr 4 w Białymstoku, Publiczne Gimnazjum Nr 31 im. dr. Ireny Białówny w Białymstoku, 15-572 Białystok, ul. Dojlidy Górne 48,

23) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku, Publiczne Gimnazjum Nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku, 15 - 840 Białystok, ul. Narewska 11.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/509/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Granice obwodów Publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Miasto Białystok

1. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku przy ulicy Jesiennej 8 obejmuje ulice: Adama Chętnika, Aleksandra Fredry, Aleksandra Gorbatowa, Aleksandra Puszkina, Alfonsa Karnego, Andrzeja Struga, Bagnowską, Błękitną, Bolesława Szymańskiego, Boya Żeleńskiego, Ciasną, Chabrową, Chłopską, Cypriana Kamila Norwida, Emila Zoli, Feliksa Nowowiejskiego, Gradową, Grażyny Bacewicz, Harnasiów, Honorowych Krwiodawców, Ignacego Mościckiego, Jana Brzechwy, Jana Chryzostoma Paska, Jana Krzysztofa Kluka, Janusza Korczaka, Jana Matejki, Jesienną, Jerzego Antoniewicza, Józefa Chełmońskiego, Józefa Karola Puchalskiego, Juliana Leńskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Józefa Marcinkiewicza, Kapralską, Karola Białkowskiego, Karola Szymanowskiego, Kazimierza Wyki, Kątową, Konstantego Kosińskiego, Kornela Makuszyńskiego, Krańcową, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Księdza Aleksandra Syczewskiego, Piotra Skargi, 42 Pułku Piechoty, Ludową, Ludwika Mierosławskiego, Makową, Maksyma Gorkiego, Melchiora Wańkowicza, Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza, Moniuszki, Młodą, Narcyzy Żmichowskiej, Nikołaja Gogola, Obrońców Westerplatte, Odległą, Pionierską, Pułkową, Pustą, Robotniczą, Rodzinna, Romualda Traugutta, Sadową, Sandomierską, Saperską, Sąsiedzką, Sekcyjną, Stanisława Leca, Stanisława Lema, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Jaracza, Siewną, Sielską, Simony Kossak, Synów Pułku, Środkową, Tadeusza Banachiewicza, Tarasową, Tarnowską, Tadeusza Kantora, Tomasza Zana, Wacława Siedleckiego, Wasilkowską, Węglową, Wojciecha Rubinowicza, Walentego Lewandowskiego,Wieniawskiego, Wschodnią, Wincentego Pola, Wojciecha Bogusławskiego, Wojciecha Oczki, Xawerego Dunikowskiego, Zacisze, Zawadzką, Ziołową, Zygmunta Brodowicza, Zygmunta Glogera, Zyndrama Kościałkowskiego, Żniwną, Żołnierską, Żwirową oraz części ulic: Gen. Władysława Andersa (nr 2 - 5d), Fabrycznej - na odcinku od ulicy Węglowej do końca (nr parzyste od 52 -do 98, nr nieparzyste od 89 do 149), Wąskiej - od ulicy Węglowej do końca (nr parzyste 14A i od 28 do 66, nr nieparzyste od 37 do 81), Bagnówka - kolonia (nr 2, 2J 3, 3A), Trawiastej (nr 49 i 51), Franciszka Malinowskiego (od drogi wewnętrznej łączącej ul. Wiklinową i ul. J. K. Kluka do drogi dojazdowej do ul. S. Nowakowskiego), Kazimierza Wielkiego (od skrzyżowania z ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Trawiastą)

2. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku przy ulicy Legionowej 7 obejmuje ulice: Bułgarską, Chełmską, Cieszyńską, Czarną, dr Ireny Białówny, Gen. Józefa Bema, Jana Kilińskiego, Jerzego Waszyngtona, Józefa Marjańskiego, Kościelną, Legionową, Lisią, Lubelską, Łukowską, Mazowiecką, M. Curie - Skłodowskiej, Nowy Świat, Odeską, Ostrowiecką, Piękną, Piotrkowską, Pogodną, Prostą, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Przechodnią, Przekątną, Rynek Kościuszki, Sienny Rynek, Spółdzielczą, Suraską, Szpitalną, Świerkową, Świętego Mikołaja, Św. Anny, Tęczową, Wołodyjowskiego, Wesołą, Wiejską, Władysława Liniarskiego, Wojskową, Zdrojową, Żelazną oraz części ulic: Akademickiej do nr 26A, Alei Józefa Piłsudskiego (nr parzyste od 14 do 30A), Częstochowskiej (nr parzyste do nr 12), Grochowej (nr nieparzyste), Kalinowskiego (od 1 do nr 4), Mikołaja Kopernika (3, 3a, 5, 5a, 6, 6A, 6B, 7,19, 19 a), Lipowej (nr parzyste od 2 do nr 16A oraz nr nieparzyste od 1 do nr 29), Malmeda Icchoka (nr nieparzyste od 1 do 29), Młynowej ( nr nieparzyste od 1 do 17 i nr parzyste od 2 do 20), Sienkiewicza od początku do skrzyżowania z Aleją Józefa Piłsudskiego (nr nieparzyste od 1 do nr 9, nr parzyste od 2 do nr 26a), Zwierzynieckiej ( nr od 1 do 21/1).

3. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku przy ulicy Spacerowej 6 obejmuje ulice: Daleką, Dobrą, Fryderyka Chopina, Glinianą, Jana III Sobieskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kamienną, Koszykową, Ks. Stanisława Andrukiewicza, Łąkową, Modlińską, Orlą, Piasta, Poprzeczną, Próżną, Przygodną, Ryską, Siną, Skorupską, Słonimską, Stefana Czarnieckiego, Sowią, Spacerową, Sporną, Starobojarską, Stary Rynek, Stanisława Staszica, Sybiraków, Szczyglą, Towarową, Wylotną, Wróblą, Wiktorii, Złotą oraz części ulic: Mieszka I (nr: 1, 3, 5, 7, 11), Ogrodowej (nr od 10 do 31).

4. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku przy ulicy Ciepłej 32 obejmuje ulice: Armatnią, Artyleryjską, Białą, Bohaterów Getta, Botaniczną, Chmielną, Ciepłą, Czystą, Grajewską, Jana Henryka Dąbrowskiego, Jagienki, Jurowiecką, Ludwika Zamenhofa, Nowogródzką, Pałacową, Plac Wyzwolenia, Poleską, Północną, Proletariacką, Włókienniczą, Żabią, Żytnią oraz części ulic: Alei Józefa Piłsudskiego nr nieparzyste i parzyste (nr 30A i od 32 do 44), Częstochowskiej (nr 14,16,18, 21, 23, 25), Fabrycznej od ul. Jurowieckiej do ul. Węglowej (nr nieparzyste od 1 do 57, nr parzyste od 2 do 50), Malmeda Icchoka (nr parzyste od 2 do 14 i nr nieparzyste 31, 31a i 33), Ogrodowej od ulicy Ciepłej do Sienkiewicza (nr parzyste od 2 do 4, nr nieparzyste od 1 do 9/4), Sienkiewicza od skrzyżowania z Aleją Józefa Piłsudskiego do końca - (nr parzyste od 28 do 114 a, nr nieparzyste od 49 do 89), Warszawskiej ( nr od 1 do 22), Ludwika Waryńskiego nr parzyste od 24 do końca i nr nieparzyste od 25 do końca), Wąskiej (nr parzyste od 4 do 6, nr nieparzyste od 15 do 25).

5. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Błogosławionego Jana Pawła II w Białymstoku przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 25 obejmuje ulice: Aleję Ignacego Jana Paderewskiego, Braterską, Cementową, Dzielna, Emilii Plater, Gen. Józefa Sowińskiego, Gołębią, Grażyny, Handlową, Harcerską, Horodniańską, Hurtową, Kawaleryjską, Kazimierza Pułaskiego, Ks. Arcybiskupa Edwarda Kisiela, Kominek, Kredytową, Krętą, Kruczą, Letniska, 11 Listopada, Magazynową, mjr pilota Jana Michałowskiego, Mrówczą, Nową, Oboźną, Octową, Pajęczą, Pancerną, Piotra Łodzińskiego, Południową, Pracowniczą, Pszczelą, Przyrodniczą, Równą, Sejneńską, Składową, Słoneczną, Stanisława Dubois, Starosielce, Stefana Żeromskiego, Strzelecką, Ścianka, Św. Kingi, Transportową, Ułańską, Wapienną, Wiadukt, Wincentego Rzymowskiego, Witolda Sławińskiego, Wiosenną, Wspólną, Zielną, Zachodnią, Zapiecek, Zakątek.

6. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 1 obejmuje ulice: Andromedy, Antoniego Grabowskiego, Astronautów, Berty Szaykowskiej, Elektronową, Esperantystów, Gen. Stanisława Maczka, Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. Leopolda Okulickiego, Gwiezdną, Grzeczną, Hotelową, Ikara, Jowisza, Józefa Mackiewicza, Kaszmirowa, Kazimierza Tetmajera, Komety, Komisji Edukacji Narodowej, Kosmiczną, NMP Królowej Rodzin, ks. Witolda Pietkuna, Marsa, Merkurego, Michała Pietkiewicza, Miętową, Miłosną, Nadrzeczną, Narodowych Sił Zbrojnych, Neptuna, Orbitalną, Oriona, Owocową, Rtm. Witolda Pileckiego, Planetarną, Plutona, Produkcyjną, Przędzalnianą, Przyjazna, Rakietową, Satelitarną, Saturna, Syriusza, Stanisława Mikołajczyka, Strażacką, Stanisława Szewko, Sympatyczną, Szosę Ełcką, Tkacką, Urana, Walerego Wróblewskiego, Wenus, Wiesława Kazaneckiego, Władysława Orkana, Włodzimierza Komarowa, Zbigniewa Herberta, oraz części ulic: Bacieczki do nr 200, Hugo Kołłątaja od rzeki Białej (nr od 63 do 75), Alei Jana Pawła II (nr od 79 do końca).

7. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego w Białymstoku przy ulicy Stołecznej 6 obejmuje ulice: Angielską, Bażantarską, Bohaterów Monte Cassino, Brukową, Bydgoską, Celowniczą, Ciechanowską, Cygańską, Grunwaldzką, Jana Kochanowskiego, Kanonierską, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kielecką, Kijowską, Krakowską, Krótką, Kurpiowską, Ks. Adama Abramowicza, Łomżyńską, Marmurową, Mławską, Mohylowską, Ołowianą, Pińską, Przejazd, Sosnową, Stołeczną, Sukienną, Szczuczyńską, św. Rocha, Toruńską, Warecką, Witebską, Wojsk Ochrony Pogranicza, Żółtą oraz części ulic: Alei Józefa Piłsudskiego (nr parzyste od 2 do 12), Częstochowskiej (nr nieparzyste od 1 do 13), Grochowej (nr parzyste od 2 do 6), Kalinowskiego (nr od 6 do 8A), Kolejowej (nr nieparzyste od 5 do 17), Mikołaja Kopernika (nr parzyste od 10 do końca i nr nieparzyste od 13 do konca z wyłączeniem nr 19 i 19 a), Lipowej (nr parzyste od 18 do końca, nr nieparzyste od 31 do konca), Młynowej (nr nieparzyste od 19 do konca i nr parzyste od 22 do końca), Ludwika Waryńskiego (nr od 1 do nr 22).

8. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku przy ulicy Marii Konopnickiej 3 obejmuje ulice: Adama Mickiewicza, Artura Grottgera, Augustowską, Bednarską, Białowieską, Cienistą, Czesława Miłosza, Drewnianą, Dojlidzką, Elizy Orzeszkowej, Folwarczną, Geodetów, Gliwicką, Hożą, Jana Klemensa Branickiego, Jagodową, Juliusza Słowackiego, Kołodziejską, Lwowską, Marii Konopnickiej, Parkową, Podleśną, Saską, Świętojańską, Tadeusza Czackiego, Zaułek Zakopiański, Zygmunta Krasińskiego oraz części ulic: Akademickiej od nr 28 wzwyż, Gdańskiej od ul. Drewnianej do ul. Jagiellońskiej (nr nieparzyste od 1 do 23, nr parzyste od 2 do 12), Przemysłowej od ul. Podleśnej do skrzyżowania z ul. Modrzewiową (nr nieparzyste od 1do 25, nr parzyste od 2 do 26), Zwierzynieckiej (nr parzyste od 50 do 58 i nr nieparzyste od 23 do 29/5).

9. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku przy ulicy Antoniuk Fabryczny 5/7 obejmuje ulice: Aleję Konstytucji 3 Maja, Akacjową, Antoniukowską, Antoniuk Fabryczny, Bartosza Głowackiego, Blokową, Budowlaną, Bukową, Cedrową, Dębową, Długą, Działkową, Dziecinną, Dr Fiedorowicza, Gromadzką, Jaworową, Jodłową, Kasztanową, Knyszyńską, Narewską, Ogrodniczki, Owsianą, Pochyłą, Pomiarową, Rzemieślniczą, Scaleniową, Stalową, Studzienną, Świętokrzyską, Ukośną, Wiatrakową, Widok, Wysoką, Zielone Wzgórze oraz części ulic: Dziesięciny (nr nieparzyste od 1 do nr 45A i nr parzyste od 2 do nr 42A), Gajowej (nr nieparzyste od 1 do 37, nr parzyste od 2 do 32), Hugo Kołłątaja do rzeki Białej (nr nieparzyste od 7 do19, nr parzyste od 24 do 36), Wierzbowej (nr od początku do 9).

10. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Białymstoku przy ulicy Żurawiej 12 obejmuje ulice: Bartniczą, Bobrów, Bocianią, Bolesława Prusa, Borsuczą, Bracką, Brańską, Dojlidy Fabryczne, Jacka Kuronia, Jagiellońską, Jaskółczą, Jelenią, Kormoranów, Krecią, Króliczą, Księżycową, Ks. Stanisława Suchowolca, Kuropatwią, Kwiatową, Łabędzią, Ładną, Łosią, Moderzewiową, Murarską, Myśliwską, Niedźwiedzią, Pawią, Pod Krzywą, Ptasią, Rysią, Romantyczną, Sarnią, Sępią, Słowiczą, Sokolą, Strusią, Szczecińską, Szpaczą, Śląską, Tygrysią, Uroczą, Wiewiórczą, Wilczą, Zajęczą, Zaułek Bracki, Żółwią, Żubrów, Żurawią, Żwirki i Wigury oraz części ulic: Konstantego Ciołkowskiego od skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury do rzeki Białej (nr nieparzyste od 1 do 53, nr parzyste od 2/3 do 4), Gdańskiej od ul. Jagiellońskiej do ul. Konstantego Ciołkowskiego (nr nieparzyste od 23/2 do 29, nr parzyste od 14 do 28), Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do ul. Adama Mickiewicza (nr od 28 do końca), Stawowej (nr nieparzyste od 1 do 15 oraz nr parzyste od 2 do 2B) Zwierzynieckiej (nr nieparzyste od 31do 39, nr parzyste od 60 do 84).

11. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 12 w Białymstoku przy ulicy Pietrasze 29 obejmuje ulice: Agatki, Aleksandra Karpowicza, Aleksandra Węgierki, Aliny, Armii Ludowej, Bagienną, Balladyny, Baśniową, Berezyńską, Biebrzańską, Bolesława Krzywoustego, Królowej Bony, Boruty, Bursztynową, Bystrzycką, Cichą, Cypiska, Cyrkoniową, Czarnej Hańczy, Czerwonego Kapturka, Diamentową, Dożynkową, Dyngusową, Dźwińską, Eweliny Sawickiej, Familijną, Gabrieli Zapolskiej, Gaskiewicza Dymitra, Gedymina, Generała Stefana Grota - Roweckiego, Gościnną, Gwiazdkową, Hanki, Ignacego Domeyki, Jacka, Janka Krasickiego, Janosika, Jaroszówka, Jaspisową, Jęczmienną, Józefa Wybickiego, Józefa Ziółkowskiego, Jutrzenki, Kameralną, Karola Chodkiewicza, Kirkora, Kłosową, Konrada Wallenroda, Kopciuszka, Koralową, Kordiana, Króla Zygmunta Augusta, Królowej Jadwigi, Krasnoludków, Krzyżową, Księcia Kiejstuta, Księcia Witolda, Lazurową, Leopolda Staffa, Joachima Lelewela, Łącznikową, Marcina Kasprzaka, mjr Hubala, Malachitową, Modrą, Nadbużańską, Niemeńską, Notecką, Obłoków, Odrzańską, Ondraszka, Partyzantów, Pietrasze, Plastusia, Prypecką, Przytulną, Radosną, Róży Wiatrów, Rumcajsa, Rycerską, Rubinowa, Seweryna Nowakowskiego, Skalną, Stanisława Hałki, Stanisława Skarżyńskiego, Skrzatów, Seweryna Goszczyńskiego, Stefana Batorego, Stanisława Żółkiewskiego, Stepową, Szczęśliwą, Szmaragdową, Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Teodora Duracza, Topazową, Turkusową, Ustronną, Uśmiechu, Władysława Łokietka, Władysława Warneńczyka, Wiankową, Wiklinową, Wilejki, Wiślaną, Władysława Jagiełły, Władysława Raginisa, Władysława Wysockiego, Wymarzoną, Zbigniewa Rećki, Zgoda, Zygmunta Kościńskiego, Zygmunta Starego, Żyzną oraz części ulic: Gen. Władysława Andersa (nr 12, 14, 14/3), Bagnówka - kolonia (cała za wyjątkiem nr 2, 2J, 3, 3A,) Trawiastej (nr od 1 do 34), Franciszka Malinowskiego (od drogi dojazdowej do ul. S. Nowakowskiego do drogi wewnętrznej dochodzącej do ul. J. K. Kluka), Kazimierza Wielkiego (od skrzyżowania z ul. Trawiasta do skrzyżowania z ul. W. Raginisa).

12. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 13 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku przy ulicy Piastowskiej 3d obejmuje ulice: Bolesława Chrobrego, Dolistowską, Elektryczną, Gospodarską, Ignacego Prądzyńskiego, Karola Brzostowskiego, Komunalną, Księcia Józefa Poniatowskiego, Kujawską, Łużycką, Małopolską, mjr Henryka Sucharskiego, Nowowarszawską, Ofiar Majdanka, Opolską, Oskara Sosnowskiego, Piastowską, Pieczurki, Piotra Ściegiennego, Plac Witolda Antonowicza, Pomorską, Rolną, Rzeszowską, Stanisława Bukowskiego, Św. Józefa, Św. Wojciecha, Warmińską, Warzywną, Wielkopolską, Włościańską, Wojciecha Drzymały, Wakacyjną, Wołyńską, Zaściańską, Zaułek Kłodzki, Zaułek Łęczycki, Zaułek Olsztyński, Zaułek Podhalański, Zaułek Podlaski, Zbożową, Ziemską oraz części ulic: Baranowickiej (nr parzyste od 10 do 54 oraz nieparzyste od 9 do 57), Konstantego Ciołkowskiego od rzeki Białej do końca, w kierunku Grabówki ( nr nieparzyste od 65 do 187 B, nr parzyste od 6 do 212), Mieszka I (nr od 2 do 23 za wyjątkiem nr 3, 5, 7, 11), Warszawskiej (nr od 23 do końca).

13. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku przy ulicy Upalnej 26 obejmuje ulice: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Generała Władysława Sikorskiego, Niską, Powstańców, Skrajną, Stromą, Szarych Szeregów, Upalną, Wincentego Witosa oraz części ulic: Św. Andrzeja Boboli (od ul. Ks. Jerzego Popiełuszki do końca w kierunku "Leśnej Doliny" (nr nieparzyste od 53 - do końca, nr parzyste od 78 do końca), Bacieczki (nr od 202 do końca), Ks. Jerzego Popiełuszki (nr od 1 do 65), Marczukowską (nr parzyste nr 2 i od 4 do 30A oraz nr nieparzyste od 31 do końca).

14. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku przy ulicy Porzeczkowej 11 obejmuje ulice: Księdza Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, Bohuna, Brzozową, Bystrą, Chłodną, Chmielową, Cisową, Cyprysową, Daktylową, Dolną, Dworską, Figową, Generała Zygmunta Berlinga, Jana Zamoyskiego, Janusza Radziwiłła, Jałowcową, Jana Karskiego, Jana Skrzetuskiego, Jaśminową, Jarzębinową, Jesionową, Kalinową, Kokosową, Końcową, Kryształową, Leszczynową, Liliową, Lodową, Łagodną, Malinową, Morelową, Oleńki, Oliwkową, Orląt Lwowskich, Orzechową, Palmową, Polną, Porzeczkową, Pawła Sapiehy, Swobodną, Szeroką, Szyszkową, Śnieżną, Św. Kazimierza, Tadeusza Reytana, Wiązową, Wiśniową, Wspaniałą, Wrzosową, Wysoki Stoczek, Zagórną, Zawady oraz części ulic: Dziesięciny (nr parzyste od 44 do 84 i nr nieparzyste od 47 do 89L), Gajowej (nr nieparzyste od 39 do 99 i nr parzyste od 34 do 118), Alei Jana Pawła II (nr 23/1 i nr nieparzyste od 57 do 73 i nr parzyste od 58 do 78).

15. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 16 im. Błogosławionego ks. Michala Sopoćki w Białymstoku przy ulicy Sokólskiej 1 obejmuje ulice: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, I-szej Armii Wojska Polskiego, Białostoczek, Bielską, Brzeską, Buską, Giżycką, Gołdapską, Grodzieńską, Hajnowską, Kombatantów, Kowieńską, Kozłową, Lidzką, Łańcucką, Olecką, Olsztyńską, Płocką, Przytorową, Racławicką, Radzymińską, Siemiatycką, Sitarską, Skidelską, Sokólską, Suwalską, Świsłocką, Wileńską, Wołkowyską, Zagumienną oraz część ulicy Gen. Władysława Andersa (nr od 6 do końca za wyjątkiem nr 12, 14, 14/3).

16. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 17 Integracyjnego w Białymstoku przy ulicy Łagodnej 10 obejmuje teren całego miasta Białegostoku.

17. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 18 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku przy ulicy Magnoliowej 13 obejmuje ulice: Aleję Niepodległości, Aleksandra Rybnika, Anieli Krzywoń, Bałtycką, Barszczańską, Belgijską, Białoruską, Chorwacką, Czeską, Duńską, Edwarda Pajkerta, Elewatorską, Ekologiczną, Estońską, Fińską, Francuską, Grecką, Hiszpańską, Holenderską, Irlandzką, Józefa Turowskiego, Klepacką, Klonową, Konwaliową, Korycińską, Kubańską, Ks. Pawła Grzybowskiego, Ks. Stefana Girstuna, Lawendową, Letnią, Litewską, Lnianą, Łotewską, Magnoliową, Meksykańską, Mikołaja Reja, Miodową, Mongolską, Niewodnicką, Norweską, Nowosielską, St. Okrzei, Polową, Polską, Portugalską, Romana Pazińskiego, Różaną, Rumiankową, Rumuńską, Serbską, Serwisową, Skandynawską, Słonecznikową, Słowacką, Słoweńską, Storczykową, Szkolną, Szwajcarską, Techniczną, Ubocze, Ukraińską, Warsztatową, Watykańską, Wenecka, Węgierską, Wiedeńską, Wietnamską, Włoską, Wrocławską, Zbigniewa Troczewskiego, Zielonogórską, Zimową oraz części ulic: Św. Andrzeja Boboli od początku do skrzyżowania z ul. ks. Jerzego Popiełuszki (nr nieparzyste od 1 do 51 i nr parzyste od 2 do 74), ks. Jerzego Popiełuszki (nr od 66 do końca).

18. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 19 Sportowego w Białymstoku przy ulicy Kamiennej 5 obejmuje teren całego miasta Białegostoku.

19. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 20 im. Synów Pułku w Białymstoku przy ulicy Promiennej 13a obejmuje ulice: Adama Asnyka, Aleję Solidarności, Choroszczańską, Gruntową, Hetmańską, Hanki Ordonówny, Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Kobryńską, Konduktorską, Leona Kruczkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Płaską, Promienną, Prowiantową, Spokojną, Ślusarską, Władysława Broniewskiego, Władysława Reymonta, Zofii Kossak-Szczuckiej, Zofii Nałkowskiej, Zwycięstwa oraz części ulic: Marczukowskiej (nr nieparzyste od 1 do 29 włącznie oraz nr 2A, 2B i 2/1), Kolejowej (nr parzyste) i Wierzbowej (nr od 10 do końca), Alei Jana Pawła II (nr nieparzyste od 35 do 51 i nr parzyste od 52 do 56).

20. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 29 Sportowego w Białymstoku przy ulicy Gdańskiej 23/1 obejmuje teren całego miasta Białegostoku.

21. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 30 w Białymstoku przy ulicy Leśnej 30 obejmuje ulice: Całą, Ceramiczną, Ciesielską, Dojnowską, Górniczą, Gródecką, Hutniczą, Iglastą, Józefa Konrada Korzeniowskiego, Juranda, Michała Kajki, Kąpielową, Kolonijną, Kmicica, Leśną, Liściastą, Mokrą, Naftową, Nowatorską, Obrębową, Piaskową, Pionową, Plażową, Podłużną, Poziomą, Przejściową, Puchatka, Serwitutową, Sobolewską, Sowlańską, Śmiałą, Turystyczną, Wczasową, Zagłoby, Zdrową, Zuchów, Źródlaną oraz części ulic: Baranowickiej (nr parzyste od 56 do końca i nr nieparzyste 59 do końca), Stawowej (nr parzyste od 4 do końca i nr nieparzyste od 17 do konca).

22. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 31 im. dr. Ireny Białówny w Białymstoku przy ulicy Dojlidy Górne 48 obejmuje ulice: Agawy, Albatrosa, Algebraiczną, Ananasową, Astrów, Azaliową, Bajeczną, Berberysową, Browarową, Brzegową, Brzoskwiniową, Bukszpanową, Busolową, Cukiniową, Cumowniczą, Cyfrową, Cytrusową, Cytrynową, Czereśniową, Daliową, Deszczową, Dodatnią, Dojlidy Górne, Dokerów, Dolina Stawów, Drzewną, Dzwonkową, Edukacyjną, Falową, Fiołkową, Franciszka Karpińskiego, Fregatową, Funkcyjną, Geometryczną, Gerberową, Gminną, Goździkową, Górną, Grabową, Halicką, Helską, Hiacyntową, Holowniczą, Irysową, Jachtową, Jaskrów, Jastrzębią, Kadłubową, Kaktusową, Kameliowa, Kanarkową, Kapitańską, Kolonia Dojlidy, Kolorową, Komandorską, Koperkową, Kotwicową Kowalską, Kraski, Krokusową, Kryniczną, Krzywą, Leśnej Jagody, Leśna Polana, Leśne Echa, Liniową, Logarytmiczną, Lubczykową, Maciejki, Macierzanki, Majową, Malwową, Margerytki, Marynarską, Masztową, Matematyczną, Mazurską, Mewy, Michałowe Pole, Milową, Mnożną, Morską, Motyla, Nad Potokiem, Narcyzową, Nasienną, Nasturcjową, Niezapominajki, Okrętową, Ordynacką, Ostróżki, Pagórkową, Paprociową, Pelargonii, Perłową, Pierwiastkową, Piracką, Pływacką, Pod Lasem, Podmokłą, Pokładową, Poranną, Posejdona, Potokową, Promową, Przelotową, Przepiórki, Pszeniczną, Rejsową, Ruczajową, Rybitwy, Rzeczną, Sasanki, Sezamkową, Sieciową, Sikorki, Skowronkową, Solnicką, Sterową, Stoczni Gdańskiej, Stokrotki, Strumykową, Szafirową, Szkwałową, Sztormową, Św. Jana Chrzciciela, Św. Proroka Eliasza, Tulipanową, Ułamkową, Wigierską, Wiosłową, Wodną, Wolińską, Wydmowa, Zabłudowską, Zagórki, Zalesie, Zatokową, Zawilców, Zieloną, Zielone Jabłuszko, Żeglarską.

23. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 32 Dwujęzycznego w Białymstoku przy ulicy Narewskiej 11 obejmuje teren całego miasta Białegostoku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe