Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/215/13 Rady Gminy Radziłów

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych nie spełniających kryteriów gospodarstwa rolnego zgodnie z definicją art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych spełniających kryteria gospodarstwa rolnego zgodnie z definicją art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

§ 2. Określa się termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 31 maja 2013 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/215/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/215/13
Rady Gminy Radziłów
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe