Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/148/13 Rady Gminy Poświętne

z dnia 22 kwietnia 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/104/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r., poz. 3315), zmienionej uchwałą nr XVIII/115/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r., poz. 101) oraz uchwałą nr XX/132/13 z dnia 15 marca 2013 r.(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r., poz. 1691) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

zbiórkę w przeznaczonych do tego pojemnikach lub workach następujących frakcji odpadów:

a) komunalne zmieszane,

b) papier i tektura,

c) metal,

d) tworzywa sztuczne,

e) szkło,

f) opakowania wielomateriałowe,";

2) w § 9 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

worki o pojemności nie mniejszej niż 60 L,";

3) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w workach o następującej kolorystyce:

1) worek niebieski - przeznaczony na papier i tekturę,

2) worek żółty - przeznaczony na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

3) worek zielony - przeznaczony na szkło,

lub w pojemnikach o następującej kolorystyce:

1) niebieski - przeznaczony na papier i tekturę,

2) żółty - przeznaczony na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

3) zielony - przeznaczony na szkło.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe