Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV.147.2013 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jeleniewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i 228) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jeleniewo stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusław Brzostowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.147.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jeleniewo

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jeleniewo powinien:

1) złożyć stosowny wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane i wymagane dokumenty określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jeleniewo, powinien:

1) posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości;

2) posiadać udokumentowany tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa;

3) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, odpowiednie do ilości sprzętu oraz pracowników i spełniające wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także utwardzony plac o powierzchni umożliwiającej garażowanie środków transportu przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem a z odpadami powstałymi w wyniku tych prac postępować zgodnie z wymogami ustawy o odpadach;

4) posiadać udokumentowany tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie wykonywany transport odbieranych od właścicieli nieruchomości ciekłych, spełniające wymogi techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) i wymagania sanitarno-porządkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617) a w przypadku zmiany przepisów - pojazdy mają spełniać wymogi określone w aktualnych przepisach prawa, w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę.

5) baza transportowa powinna stanowić teren ogrodzony, utwardzony, o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, o wielkości dostosowanej do ilości pojazdów asenizacyjnych, którymi będzie prowadzona działalność;

6) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym tj.: miejsce postojowe z punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych;

7) utrzymywać pojazdy i urządzenia służące do świadczenia usług w należytym stanie sanitarnym i porządkowych poprzez ich mycie po zakończeniu pracy. Miejsce do mycia pojazdów, musi spełnić wymagania ochrony środowiska. Dopuszcza się możliwość zawierania umowy z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi;

8) oznakować samochody do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy, tj. w sposób trwały i widoczny oznaczyć nazwą przedsiębiorcy, adresem i numerem telefonu kontaktowego;

9) podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zapewnić obsługę wykwalifikowanych pracowników, nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych, a także dróg na trasie przejazdu pojazdów. Pojazdy powinny być wyposażone w odpowiednie narzędzia umożliwiające natychmiastowe uprzątnięcie zanieczyszczonego terenu.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

1) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, nadmiernego hałasu oraz zanieczyszczania tras wywozu;

2) przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług w przypadku unieruchomienia własnego sprzętu specjalistycznego;

3) świadczenie usług odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych.

§ 4. Przedsiębiorca musi udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 5. Przedsiębiorca jest zobowiązany transportować nieczystości ciekłe z terenu Gminy Jeleniewo do punktu zlewnego wskazanego przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, od którego otrzymał potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe