Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/190/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 42 ust. 7 pkt. 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i poz. 1544) Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej.

§ 2. Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dyrektorom szkół podstawowych, wicedyrektorowi zespołu szkół, nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze i ustala się obowiązkowy wymiar w następującej wysokości:

1) wicedyrektorowi zespołu szkół - 7 godz. tygodniowo,

2) dyrektorowi szkoły podstawowej - 5 godz. tygodniowo,

3) nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole (zespole szkół) - 16 godz. tygodniowo,

4) nauczycielowi pełniącemu obowiązki kierownicze w zastępstwie - w wysokości określonej powyżej dla danego stanowiska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turośń Kościelna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe