Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/113/13 Rady Gminy Grabowo

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie Gminy Grabowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r., poz. 567; z 2013 r., poz. 153) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21), w wykonaniu uchwały Nr XXII/58/12 Rady Gminy Grabowo z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie Gminy Grabowo, nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowo przyjętego uchwałą Nr VI/41/03 Rady Gminy Grabowo z dnia 16 lipca 2003 r. (zm.uchwałami: Nr XXII/129/09 z dnia 20.10.2009 r. Nr XXIX/185/10 z dnia 10.11.2010 r. i NrXVII/82/12 z dnia 6 listopada 2012 r.).

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie Gminy Grabowo obejmujący obszar podłożony w obrębie gruntów wsi: Ciemianka, Siwki, Kurkowo, zwany dalej "planem".

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 37,7 ha.

3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu, zatytułowany: "Miejscowy plan zagospodarowania odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża (2 x 400 kV) na terenie Gminy Grabowo", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na arkuszach oznaczonych literami od A do F.

§ 3. Integralną częścią planu są następujące załączniki do niniejszej Uchwały :

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, na którym następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

a) granice terenu objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,

c) przeznaczenie terenów określone symbolem przeznaczenia terenu,

d) klasyfikacja dróg,

e) oś projektowej linii elektroenergetycznej 400 kV; pozostałe oznaczenia graficzne pełnią funkcję informacyjną;

2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

§ 4. 1. Plan ustala:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

5) zasady podziału nieruchomości objętych planem;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i ubytkowania terenów;

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Plan nie ustala ze względu na niewystępowanie w obszarze objętym ustaleniami planu:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;

4) zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym;

5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 5. Celem planu jest ustalenie przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk -Łomża, będącej inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

§ 6. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz zaktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

2) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniamirozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia;

3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, którepowinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi - główny sposób zagospodarowania terenu;

4) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnymprzeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

5) symbolu przeznaczenia terenu - należy przez to rozumieć numeryczne i literoweoznaczenie poszczególnych terenów określające ich przeznaczenie podstawowe;

6) projektowanej linii lub linii elektroenergetycznej 400 kV - należy przez to rozumiećprojektowaną dwutorową linię elektroenergetyczną 400 kV Ełk - Łomża, która jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

7) pasie technologicznym - należy przez to rozumieć obszar o szerokości 70 m, tj po 35 m po obu stronach od osi linii 400 kV;

8) osi linii - należy przez to rozumieć oś linii przebiegającą przez środek grupy przewodówlinii elektroenergetycznej 400 kV;

9) słupie - należy przez to rozumieć konstrukcję wsporczą linii elektroenergetycznej 400 kV.

2. Definicje innych pojęć i określeń użyte w niniejszej uchwale zawarte są we właściwych przepisach szczególnych.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 7. Przedmiotem ustaleń planu są tereny przeznaczone na cele rozwoju infrastruktury technicznej. Tereny objęte ustaleniami planu zostały oznaczone następującymi symbolami przeznaczenia terenu:

1) tereny rolnicze oznaczone symbolami:

a) R - grunty orne;

b) RZ - łąki i pastwiska;

c) N -nieużytki;

2) tereny lasów oznaczone symbolem ZL/TL ;

3) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami:

a) KD-L tereny dróg publicznych -droga lokalna,

b) KD-D tereny dróg publicznych -droga dojazdowa,

c) KDW tereny dróg wewnętrznych.

§ 8. 1. Na terenach, o których mowa w § 7 ustala się przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża - inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - wraz z pasem technologicznym tej linii.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się możliwość budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV, a także możliwość rozbiórki linii, na warunkach i zasadach określonych w ust 4 - 8.

3. Ustala się granice pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV w odległości 35 m po obu stronach od osi projektowanej linii 400 kV.

4. Na terenie pasa technologicznego ustala się:

1) zakaz lokalizowania kubaturowych obiektów budowlanych;

2) zakaz tworzenia hałd, nasypów;

3) zakaz wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej bezpośrednio pod linią i w odległości 6,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego;

4) obowiązek korzystania z nieruchomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi linii energetycznych;

5) obowiązek uzgadniania z właścicielem linii wszelkich zmian zagospodarowaniu nieruchomości.

5. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:

1) możliwość lokalizowania słupów elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami szczegól- nymi;

2) obowiązek zachowania minimalnej wysokości zawieszenia dolnego skrajnego przewodu linii nad powierzchnią ziemi zgodnie z warunkami szczególnymi;

3) w celu ochrony cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych ustala się lokalizację słupów linii 400 kV w odległości nie mniejszej niż:

a) 10 m od krawędzi skarp cieków wodnych,

b) 5 m od krawędzi skarp rowów melioracyjnych,

4) wykonanie skrzyżowań i zbliżeń linii elektroenergetycznej 400 kV z:

a) drogami, zgodnie z przepisami szczególnymi o zachowaniu skrajni drogowej, a przy równoległym usytuowaniu przebiegu linii względem dróg - obowiązek zachowania odległości wymaganych zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) ciekami wodnymi, urządzeniami melioracyjnymi i wodnymi, zgodnie z przepisami szczególnymi;

c) istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną (podziemną i nadziemną), zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie i ustaleniami w § 14;

5) lokalizacja słupów linii 400 kV przy skrzyżowaniu z drogami publicznymi:

a) powiatowymi - minimum 20 m licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni;

b) gminnymi minimum 15 m licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni;

6) słupy sąsiadujące z pasem drogowym zaprojektować z obostrzeniami - zgodnie z przepisami szczególnymi;

7) w przypadku lokalizacji w sąsiedztwie linii 400 kV farm wiatrowych należy zachować odległość turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznej 400 kV określoną jako odległość najbardziej skrajnego elementu turbiny wiatrowej (krańców łopat turbiny) od skrajnego przewodu linii powinna być większa niż "3d", gdzie "d" jest średnicą koła zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej;

8) rozwiązania techniczne, skrzyżowania i zbliżenia linii 400 kV, o których mowa w pkt. od 2 do pkt.7 należy uzgodnić odpowiednio z ich właścicielem lub użytkownikiem.

6. Projektowane na obszarze planu obiekty (słupy) o wysokości równej i większej od 50 m npt należy każdorazowo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zgłaszać do Dowództwa Sił Powietrznych RP.

7. Oświetlenie przeszkodowe słupów i linii na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

8. Ustala się zachowanie z możliwością przebudowy i rozbudowy, na warunkach gesto- rów sieci, w oparciu o przepisy szczególne - istniejących urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych w granicach opracowania.

§ 9. Zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustalone zostały dla obszaru pasa technologicznego linii 400 kV, będącego jednocześnie obszarem planu, w § 8.

§ 10. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) na obszarze planu nie występują tereny prawnie chronione na podstawie przepisów szczególnych;

2) obowiązek zapewnienia możliwie najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez przestrzeganie wartości dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku;

3) obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów natężeń pól oddziaływania:

a) maksymalna wartość pola elektrycznego 10 kV/m;

b) maksymalna wartość pola magnetycznego 60 A/m;

4) wycinka drzewostanu w pasie technologicznym linii wyłącznie w zakresie niezbędnym
do budowy i prawidłowej eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV, na podstawie
przepisów szczególnych;

5) obowiązek zabezpieczenia wierzchniej warstwy gleby, a po zakończeniu montażu i budowy słupów, przywrócenie pierwotnego stanu, umożliwiającego prowadzenie prac rolniczych;

6) obowiązek wywozu urobku z wykopów pod fundamenty słupów w miejsce wskazane przez Wójta Gminy;

7) obowiązek zabezpieczenia istniejących urządzeń wodno - melioracyjnych, w szczególności rowów oraz sieci drenarskich. W przypadku zlokalizowania inwestycji na terenie, gdzie występują urządzenia melioracyjne, należy opracować projekt przebudowy urządzeń melioracyjnych, który po uprzednim uzgodnieniu z właściwym zarządcą tych urządzeń należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

§ 11. Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości objętych planem:

1) dopuszcza się wtórne podziały geodezyjne gruntów rolnych i leśnych na cele związane z rolniczym i leśnym użytkowaniem terenu zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) nie ustala się zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, zostały ustalone i zawarte odpowiednio w §8, §18 i §19.

§ 13. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1) na terenie objętym planem adaptuje się przebieg istniejących dróg:

a) drogi publicznej kategorii powiatowej Nr 1827B (Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany), oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KD-L;

b) dróg publicznych dojazdowych kategorii gminnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 01KD-D droga Nr 104183B (Ciemianka-Ławsk) i 02KD-D droga Nr 104267B (Kurkowo - Siwki);

c) dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami od 01KDW do 013KDW;

2) dla dróg publicznych ustala się:

a) 01KD-L - klasa drogi: lokalna, szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m;

b) 01KD-D - klasa drogi: dojazdowa, szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, włączenie drogi wewnętrznej 02KDW z zapewnieniem normatywnych skosów na skrzyżowaniu;

c) 02KD-D - klasa drogi: dojazdowa, szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - według stanu istniejącego, włączenie dróg wewnętrznych 010KDW i 011KDW z zapewnieniem normatywnych skosów na skrzyżowaniu;

3) dla dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami od 01KDW do 013KDW, szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających od 4,0 m - 9,0 m, linie rozgraniczające określono na rysunku planu, włączenia do dróg gminnych i drogi powiatowej z zapewnieniem skosów na skrzyżowaniach;

4) obsługę komunikacyjną projektowanej linii 400 kV należy zapewnić z istniejących dróg oraz poprzez wyznaczenie na gruntach odpowiednich służebności przejazdu na podstawie przepisów szczególnych.

2. Na terenach, w obrębie linii rozgraniczających dróg publicznych i wewnętrznych ustala się:

1) przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na warunkach i zasadach określonych w § 8;

2) ograniczenia w zagospodarowaniu pasa technologicznego dwutorowej linii 400 kV na warunkach i zasadach określonych w § 8;

3) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.

§ 14. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) ustala się przebieg osi projektowanej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV w sposób określony graficznie na rysunku planu;

2) budowę systemów infrastruktury technicznej, możliwość ich przebudowy i rozbudowy, z dostosowaniem do nowych warunków pracy (linia 400 kV) w oparciu o przepisy szczególne i warunki gestorów sieci.

§ 15. Ustala się następujące sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu :

1) dopuszcza się tymczasowe zajęcie terenu pasa technologicznego w celu budowy linii 400 kV;

2) ustala się obowiązek bezzwłocznego przywrócenia terenu do stanu pierwotnego w części nie zajętej przez stanowiska słupów po zakończeniu prac budowlanych.

§ 16. Nie ustala się dodatkowych wymogów w zakresie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa poza określonymi w przepisach odrębnych.

§ 17. Przeznacza się na cele nieleśne ogółem 4,1524 ha gruntów leśnych położonych na terenie objętym planem, na podstawie uzyskanej zgody Marszałka Województwa Podlaskiego - decyzja Nr DMG.III.7151.18.2013 z dnia 25 marca 2013 roku.

Rozdział 3.
Ustalenia uzupełniające dotyczące symboli przeznaczenia terenów

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: R, RZ i N ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze, w tym: R - grunty orne, Rz - łąki i pastwiska, N - nieużytki.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na warunkach i zasadach określonych w § 8;

2) ograniczenia w zagospodarowaniu pasa technologicznego dwutorowej linii na warunkach i zasadach określonych w § 8;

3) zakaz zalesiania terenów;

4) dopuszcza się wycinkę istniejących zadrzewień w zakresie niezbędnym do realizacji projektowanej linii 400 kV, na podstawie przepisów odrębnych;

5) dopuszcza się lokalizację:

a) dróg wewnętrznych, niezbędnych do prowadzenia gospodarki rolnej oraz urządzeń infrastruktury technicznej;

b) urządzeń melioracji.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL/TL ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny lasów.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na warunkach i zasadach określonych w § 8;

2) ograniczenia w zagospodarowaniu pasa technologicznego dwutorowej linii na warunkach i zasadach określonych w § 8;

3) dopuszcza się wylesienia na potrzeby lokalizacji słupów, realizacji i eksploatacji linii 400 kV w granicach jej pasa technologicznego;

4) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych - gospodarczych związanych z gospodarką leśną oraz niezbędnych elementów liniowych infrastruktury technicznej.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 20. Nie ustala się stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z uchwaleniem planu ponieważ nie przewiduje się wzrostu wartości terenów.

§ 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowo.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Płaneta


ARKUSZ A
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 Rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000

ARKUSZ B
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 1 Rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000

ARKUSZ C
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 1 Rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000

ARKUSZ D
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 1 Rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000

ARKUSZ E
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 1 Rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000

ARKUSZ F
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 1 Rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/113/13
Rady Gminy Grabowo
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/113/13
Rady Gminy Grabowo
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe