Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/194/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391.) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski,

1. w § 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów zaleca się stosowanie pojemników w następującej kolorystyce:

1) szkło bezbarwne i kolorowe oraz opakowania szklane bezbarwne i kolorowe do worka koloru zielonego z napisem "SZKŁO"

2) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) należy zbierać do worka koloru niebieskiego oznakowanego napisem "PAPIER"

3) tworzywa sztuczne białe i kolorowe, drobny metal i opakowania z metalu oraz opakowania wielomateriałowe należy zbierać do worka koloru żółtego, oznakowanego napisem "TWORZYWA SZTUCZNE"

4) odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do worka koloru fioletowego

5) pozostałe odpady po segregacji do pojemnika plastikowego.

2. w § 14 w ust.1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "gałęzie z wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów należy przekazać do PSZOK"

3. w § 18 ust.1 pkt. 2 lit. c otrzymuje brzmienie: "odpady ulegające biodegradacji - raz w tygodniu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Stawiski.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, która zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. W ramach tych zadań, Rada Miejska w Stawiskach uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski stanowiący załącznik do uchwały nr Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski. W niniejszym regulaminie dokonano przedmiotowych zmian w związku z uwagami i wnioskami zgłoszonymi przez mieszkańców Gminy Stawiski podczas spotkań poświęconych wprowadzeniu nowego systemu gospodarki odpadami.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe