Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/130/13 Rady Gminy Wizna

z dnia 7 maja 2013r.

uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie do prowadzenia spraw z zakresu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90 m ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572, późn.zm.) uchwała się , co następuje

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXVI/124/13 Rady Gminy Wizna z dnia 30 stycznia 2013 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie do prowadzenia spraw z zakresu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe