Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 177/XXIII/13 Rady Gminy Zambrów

z dnia 9 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 142/XIX/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiw sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 490) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.


Załącznik do Uchwały Nr 177/XXIII/13
Rady Gminy Zambrów
z dnia 9 maja 2013 r.

Częstotliwość i szczegółowy sposób odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Zambrów

Mieszkańcy Gminy Zambrów są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne, powiadamia o tym Gminę Zambrów.

Częstotliwość i szczegółowy sposób odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Zmieszane odpady komunalne

Odbiór - co najmniej raz na miesiąc. Pojemność pojemników na opady: 0,12 m3, 0,24 m3, 0,44 m3lub 0,66 m3*. Wybór wielkości pojemnika należy do właściciela nieruchomości.

Szkło opakowaniowe, papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne

Odbiór - co najmniej raz na trzy miesiące, zbierane w pojemnikach 0,12 m3, 0,24 m3, 0,44 m3, lub workach. Kosze lub worki na swój koszt dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne.

Odpady zielone

Zbierane są w workach i dostarczane do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zaleca się kompostowania odpadów zielonych na terenie nieruchomości, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia.

*Pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe