Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/219/13 Rady Gminy Narew

z dnia 16 maja 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1417, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 233 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391; z 2013 r. poz. 21, poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 1 ust. 2 i 3.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości12 złza jeden miesiąc.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej w wysokości6w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Narew Nr XXVI/159/13 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 932).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Urbanowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe