Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 83/2013 Wojewody Podlaskiego

z dnia 17 maja 2013r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czyżewie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399) w związku z art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34 poz. 172) zarządza się, co następuje:

§ 1 Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czyżewie w okręgu wyborczym Nr 11.

§ 2 W okręgu wybiera się jednego radnego.

§ 3 Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 21 lipca 2013 roku.

§ 4 Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WOJEWODA PODLASKI


Maciej Żywno


Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2013

Wojewody Podlaskiego

z dnia 17 maja 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 22 maja 2013 r.

? podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Zarządzenia Wojewody Podlaskiego
o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Czyżewie w okręgu wyborczym Nr 11,

do 1 czerwca 2013 r.

? podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz
o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej,

? zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Łomży o utworzeniu komitetu wyborczego oraz
o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego,

do 3 czerwca 2013 r.

? zgłaszanie do Komisarza Wyborczego
w Łomży kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżewie,

do 6 czerwca 2013 r.

? powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łomży Miejskiej Komisji Wyborczej
w Czyżewie,

do 21 czerwca 2013 r.

do godz. 24. 00

? zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej
w Czyżewie list kandydatów na radnego,

do 28 czerwca 2013 r.

? zgłaszanie do Burmistrza Miasta Czyżew kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej,

do 30 czerwca 2013 r.

? podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej,

do 1 lipca 2013 r.

? przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą
w Czyżewie zarejestrowanym listom kandydatów numerów list,

do 6 lipca 2013 r.

? rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list,

do 7 lipca 2013 r.

? powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą
w Czyżewie obwodowej komisji wyborczej;

? sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Czyżewie,

do 11 lipca 2013 r.

? składanie wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania,

do 19 lipca 2013 r.

do godz. 24 00

? zakończenie kampanii wyborczej,

20 lipca 2013 r.

? przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców,

21 lipca 2013 r.

w godz. 8 00 - 22 00

? głosowanie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe