Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/212/13 Rady Gminy Radziłów

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Radziłów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radziłów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicela nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Gmina Radziłów zobowiązana jest do odbioru każdej ilości odpadów komunalnych zgromadzonych zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie od właściceli nieruchomości położonych na terenie gminy Radziłów, z zastrzeżeniem postanowień § 3.

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

a) zmieszane - raz na miesiąc,

b) zbierane selektywnie - papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - raz na miesiąc,

c) ulegające biodegradacji - raz na miesiąc,

d) pozostałe zbierane selektywnie -raz w roku.

2) opróżnianie koszy ulicznych z parków oraz przystanków - raz w miesiacu;

3) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego - raz na miesiąc.

§ 4. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 5. 1. Stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie uruchomiony w miejscowości Radziłów przy ulicy Plac 500 - lecia 14.

2. Mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie funkcjonował w określonym dniu w każdym miesiącu kalendarzowym zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Radziłów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3

3. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, bądź innych zdarzeń uniemożliwiających funkcjonowanie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w danym miesiącu, w szczególności dla zabudowy kolonijnej oddalonej w sposób istotny od podstawowych szlaków komunikacyjnych częstotliwość funkcjonowania punktu może być mniej intensywna, nie rzadziej jednak niż 10 razy w roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe