Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/213/13 Rady Gminy Radziłów

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radziłów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 wyżej cyt. ustawy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest następująca:

1) dla gospodarstw domowych nie spełniających kryteriów gospodarstwa rolnego zgodnie z definicją art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,00 zł miesięcznie od 1 m3zużytej wody, jednak nie mniej niż 2,00 zł. miesięcznie,

2) dla gospodarstw domowych spełniających kryteria gospodarstwa rolnego zgodnie z definicją art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym zamieszkałych przez 1 osobę opłatę ryczałtową w wysokości 8,00 zł miesięcznie,

3) dla gospodarstw domowych spełniających kryteria gospodarstwa rolnego zgodnie z definicją art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym zamieszkałych przez co najmniej 2 osoby, opłatę ryczałtową w wysokości 40,00 zł miesięcznie.

§ 2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w sposób następujacy:

1) dla gospodarstw domowych wymienionych w § 1 pkt 1 ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,30 zł miesięcznie od 1 m3zużytej wody, jednak nie mniej niż 2,00 zł. miesięcznie,

2) dla gospodarstw domowych wymienionych w § 1 pkt 2 ustala się opłatę ryczałtową w wysokości 6,00 zł miesięcznie,

3) dla gospodarstw domowych wymienionych w § 1 pkt 3 ustala się opłatę ryczałtową w wysokości 30,00 zł miesięcznie.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o gospodarstwie domowym - rozumie się przez to wszystkie osoby zamieszkałe w danym mieszkaniu, przy czym jeden punkt adresowy to co najmniej jedno gospodarstwo domowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe