Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/130/13 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 214 poz. 1806; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 157, poz. 1241, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz.941, poz. 979) Rada Gminy Nowy Dwór uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór:

1) Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze w Zespole Szkół , obejmująca swoimi granicami miejscowości:

- Bieniowce , Bieniowce - Kolonia, Bobra Wielka, Butrymowce, Chilmony, Chilmony - Kolonia, Chorużowce, Chworościany, Dubaśno, Grzebienie - Kolonia, Jaginty, Koniuszki, Kudrawka, Nowy Dwór, Plebanowce Ponarlica, Rogacze, Sieruciowce, Synkowce ,

§ 2. Ustala się następujący plan sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór:

1) Publiczne Gimnazjum w Nowym Dworze w Zespole Szkół , obejmujące swoimi granicami miejscowości:

- Bieniowce , Bieniowce - Kolonia, Bobra Wielka, Butrymowce, Chilmony, Chilmony - Kolonia, Chorużowce, Chworościany, Dubaśno, Grzebienie - Kolonia, Jaginty, Koniuszki, Kudrawka, Nowy Dwór, Plebanowce Ponarlica, Rogacze, Sieruciowce, Synkowce ,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Dwór.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/135/10 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 112, poz. 1638).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kalenik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe