Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/216/13 Rady Gminy Narew

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2013 - 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13; z 2011 r. Nr 224, poz. 1342 oraz z 2012 r. poz. 951) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2013 - 2017.

§ 2. 1. Gminny zasób mieszkaniowy obejmuje niżej wymienione lokale będące własnością Gminy Narew:

1) lokale mieszkalne:

Lp

Lokalizacja

Pow. zasobu gminy
w m2

Wyposażenie

wodociąg

kanalizacja

centralne ogrzewanie

łazienka w mieszkaniu

wc w mieszkaniu

1.

Narew, ul. A. Mickiewicza 81A/7

60,40 m2

jest

jest

jest

jest

jest

2.

Narew, ul. Bielska 3 m 1

34,28 m2

jest

brak

brak

brak

brak

3.

Narew, ul. Bielska 3 m 2

34,28 m2

jest

brak

brak

brak

brak

4.

Odrynki 11B

53,00 m2

jest

brak

brak

brak

brak

2) lokale socjalne:

Lp

Lokalizacja

Pow. zasobu gminy
w m2

Wyposażenie

wodociąg

kanalizacja

centralne ogrzewanie

łazienka w mieszkaniu

wc w mieszkaniu

1.

Odrynki 11A

51,35 m2

jest

brak

brak

brak

brak

2. Nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu gminy przez budowę nowych mieszkań.

3. Pozyskiwanie lokali socjalnych będzie następowało poprzez adaptację pomieszczeń o innym przeznaczeniu niż mieszkalne stanowiących własność Gminy Narew.

4. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy określa się na bazie wyposażenia w wodociąg, kanalizację, centralne ogrzewanie, łazienkę i wc.

5. Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali mieszkalnych w okresie objętym programem na zasadach określonych przepisami o gospodarce nieruchomościami, ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, Kodeksu cywilnego i uchwałami rady gminy.

§ 3. Remonty budynków i lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy dokonywane będą w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie gminy.

§ 4. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami i uchwała Rady Gminy Narew.

§ 5. Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali mieszkalnych w okresie objętych programem w przypadku zainteresowania ich zakupem.

§ 6. 1. Ustala się czynsze za:

1) lokale mieszkalne;

2) lokale socjalne.

2. Czynsz obejmuje:

1) koszty administrowania;

2) koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku, w tym koszty utrzymania pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania wraz z kosztami utrzymania czystości, energii elektrycznej i cieplnej;

3) koszty utrzymania zieleni.

3. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczenia opłat niezależnych od właściciela związanych z eksploatacją mieszkania, tj. opłat za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, wody.

4. Ustala się następujące czynniki obniżające stawkę czynszu:

1) mieszkania położone poza siedzibą gminy - 5%;

2) mieszkania z kuchnią bez oświetlenia naturalnego - 5%;

3) brak w mieszkaniu instalacji wodociągowej - 5%;

4) brak w mieszkaniu instalacji kanalizacyjnej - 5%;

5) mieszkanie przeznaczone do rozbiórki - 5%;

6) mieszkanie położone na parterze w budynku wielorodzinnym - 5%.

5. Czynniki określone w ust. 4 nie mają zastosowania do czynszu za lokale socjalne.

6. Czynsz za lokale i budynki mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy opłacają najemcy na warunkach określonych w umowach najmu.

7. Stawkę czynszu za 1 m2powierzchni ustali Wójt Gminy Narew w drodze zarządzenia.

8. W przypadku podnajęcia całego lub części lokalu bądź budynku mieszkalnego dokonanego za pisemną zgodą wynajmującego, wysokość czynszu ulega podwyższeniu o 30%.

§ 7. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza Wójt Gminy Narew.

§ 8. 1. Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2013-2017 będą środki uzyskane z czynszów za wynajem. W przypadku wystąpienia różnicy między dochodami z najmu a faktycznymi kosztami utrzymania zostanie ona pokryta ze środków własnych gminy.

2. W okresie objętym programem nie przewiduje się większych remontów lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego, nie zachodzi potrzeba wykwaterowania najemców do lokali zamiennych.

§ 9. Głównymi wydatkami w kolejnych latach będą koszty bieżącej eksploatacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Wysokość wydatków na remonty ustalana będzie na podstawie informacji sporządzanej corocznie przez Wójta Gminy Narew.

§ 10. w przypadku wystąpienia zmian istotnych w zakresie wielkości mieszkaniowego zasobu gminy, posiadanych środków finansowych oraz planowanej wielkości wskaźnika wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych Wójt Gminy Narew przedłoży Radzie Gminy Narew propozycję zmian programu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XIV/59/11 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2012-2016 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 170 poz. 1726).

§ 13. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Urbanowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe