Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/261/13 Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153) uchwala się, co następuje

§ 1. Ustanawia się Regulamin przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki


Załącznik do Uchwały Nr XXX/261/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN
przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki
za szczególne osiągnięcia w nauce.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Regulamin przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce, zwany dalej Regulaminem, określa kryteria ,tryb i zasady przyznawania stypendium.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Suwałki,

2) stypendium - świadczenie jednorazowe za szczególne osiągnięcia w nauce finansowane z budżetu Gminy Suwałki,

3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, dla której organem prowadzącym jest Gmina Suwałki,

4) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły,

5) stypendyście - należy przez to rozumieć ucznia, któremu przyznano stypendium,

6) Komisji - należy przez to rozumieć zespół ustanowiony i działający w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu,

7) sekretariacie- należy przez to rozumieć sekretariat Urzędu Gminy Suwałki.

§ 2. Tworzy się Fundusz Stypendialny, zwany dalej Funduszem, w wysokości określonej w budżecie Gminy Suwałki.

§ 3. Ze środków Funduszu przyznawane są stypendia.

§ 4. Stypendium Wójta Gminy Suwałki jest formą docenienia wysokich osiągnięć uczniów szkół Gminy Suwałki, ze szczególnym uwzględnieniem tych osób, które odznaczają się wybitnymi talentami w dziedzinie nauki.

§ 5. Stypendium przyznaje się za rok szkolny, w którym uczeń spełnił warunki określone w § 7 regulaminu.

Rozdział 2.
Kryteria przyznawania stypendiów.

§ 6. Stypendium przyznaje się:

1) uczniom klas IV-VI szkół podstawowych,

2) uczniom klas I-III gimnazjum.

§ 7. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce może być przyznane przez Wójta Gminy Suwałki uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) w szkole podstawowej:

a) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania za I semestr roku szkolnego, którego stypendium dotyczy,

b) uzyskał za I semestr roku szkolnego średnią ocen co najmniej 4,75,

c) jest laureatem konkursu przedmiotowego lub finalistą olimpiady na poziomie co najmniej wojewódzkim.

2) w gimnazjum:

a) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania za I semestr roku szkolnego, którego stypendium dotyczy,

b) uzyskał za I semestr roku szkolnego średnią ocen co najmniej 4,5,

c) jest laureatem konkursu przedmiotowego lub finalistą olimpiady na poziomie co najmniej wojewódzkim.

§ 8. Kryteria, o których mowa w § 7 winny być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami tych dokumentów, potwierdzonymi przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

§ 9. 1. Zastrzega się możliwość ograniczenia liczby stypendiów, jeżeli liczba wniosków o ich przyznanie, złożonych terminie, o którym mowa w § 10 ust.2 przekracza wartość środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Suwałki.

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, przy przyznawaniu stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski z najwyższymi osiągnięciami. W przypadkach porównywalnych będą brane pod uwagę inne, szczególne osiągnięcia ucznia w nauce np. wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego.

Rozdział 3.
Tryb wnioskowania o stypendium.

§ 10. 1. Prawo zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół.

2. Wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w § 8 składa się w sekretariacie do dnia 31 maja każdego roku, na formularzu stanowiącym ramowy wzór wniosku (załącznik do regulaminu).

§ 11. W przypadku braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, dyrektor szkoły zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

§ 12. 1. Wniosek pozostawi się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie wskazanym w § 10 ust.2,

2) wycofania przez wnioskodawcę,

3) nieusunięcia w terminie określonym w § 11 stwierdzonym w nich braków formalnych.

2. Wójt informuje wnioskodawcę na piśmie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

§ 13. 1. W celu rekomendowania kandydatów na stypendystów Wójt Gminy Suwałki w drodze zarządzenia powołuje Komisję oraz określa tryb jej działania.

2. Komisja winna składać się co najmniej z 3 osób.

3. Posiedzenia Komisji będą odbywać się 1 raz w roku, nie później niż do 15 czerwca danego roku.

4. Komisja, opiniując wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, kierować się będzie kryteriami, o których mowa w § 7 niniejszego regulaminu.

5. Przewodniczący Komisji , niezwłocznie po zakończeniu obrad, przedstawia Wójtowi listę rekomendowanych kandydatów do stypendiów.

6. O przyznaniu stypendiów decyduje Wójt. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Rozdział 4.
Zasady przyznawania i wypłaty stypendium.

§ 14. Stypendium wypłaca się jednorazowo w wysokości 700 (słownie: siedemset złotych) do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

§ 15. O przyznanych stypendiach informuje się dyrektorów szkół, w których uczą się nagrodzeni uczniowie.

§ 16. Stypendyści, poza wypłatą stypendiów, otrzymują okazjonalne listy gratulacyjne.


Załącznik

do regulaminu przyznawania uczniom

stypendium Wójta Gminy Suwałki

za szczególne osiągnięcia w nauce

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY SUWAŁKI ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

I. Dane osobowe ucznia-(kandydata na stypendystę):

1. Imię (imiona): .............................................................................................................................

2. Nazwisko: ..................................................................................................................................

3. Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................................

4. Dane szkoły:

a) Nazwa szkoły: ...................................................................................................................................

b) Klasa: ...............................................................................................................................................

5. Adres zamieszkania:

a) Ulica i numer domu: ..........................................................................................................................

b) Kod pocztowy i miejscowość: ..........................................................................................................

c) Telefon kontaktowy: ..........................................................................................................................

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wszystkie dane dotyczące stypendystów będą zbierane, przechowywane i chronione oraz wykorzystywane wyłącznie w sprawach związanych z przyznaniem stypendium.

Podpis: …………………………………..

/dyrektor szkoły/

Data: ................................................

II. Osiągnięcia ucznia -(kandydata na stypendystę) :

1. Szczególne osiągnięcia:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

2. Średnia ocen za I semestr roku szkolnego: .................................................................................

3. Ocena z zachowania za I semestr roku szkolnego: .....................................................................

...................................................

( miejscowość, data)

....................................................

(Podpis dyrektora szkoły)

Wskazówki:

a) Prosimy o dokładne wskazanie zajętego miejsca w konkursie, olimpiadzie - prosimy nie wpisywać informacji dotyczącej samego uczestnictwa bez wskazania rezultatu końcowego,

b) Prosimy uporządkować osiągnięcia (międzynarodowe, ogólnopolskie, wojewódzkie),

c) Wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń itp., które prosimy dołączyć do wniosku- ww. kopie prosimy o poświadczenie zgodności z oryginałem przez dyrektora szkoły.

d) Prosimy o przedstawienie osiągnięć ucznia w br. szkolnym.

Decyzja Wójta Gminy Suwałki

Na podstawie regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/261/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2013 roku

postanawiam :

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Suwałki,dnia ........................................

..........................................................

(Podpis Wójta Gminy Suwałki)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe