Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 143/2013 Wójta Gminy Sejny

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Sejny za 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291,
poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 77, Nr 154 poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104; z 2009 r. Nr 157,
poz. 1241, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1429) Wójt Gminy Sejny zarzadza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2012 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

1. Plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi: 75 535,38 zł.

2. Wykonanie przychodów wynosi: 70 050,41 zł.

3. Plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi: 75 535,38 zł.

4. Wykonanie kosztów wynosi: 70 050,41 zł.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Radzie Gminy Sejny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 143/2013
Wójta Gminy Sejny
z dnia 22 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SEJNY

ZA 2012 ROK

Sejny, marzec 2013r.

SPIS TREŚCI

1. Cześć opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2012 rok …...……….……………………………….......………..…. str. 3

Załącznik Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny
za 2012 rok

Część .
opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2012 rok

Uchwałą Nr XIV/69/2011 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2012 r., w budżecie Gminy Sejny na 2012 rok, na realizację zadań Biblioteki Publicznej Gminy Sejny
w Berżnikach, została przyznana dotacja w kwocie 83.000,00 zł.

Plan ten został zmieniony uchwałą Nr XXII/99/2012 z dnia 29 listopada 2012r.
i na dzień 31.12.2012r. wynosi 73.000,00 zł. Dotacja ta została przyznana i przekazana
w 100 %.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w 2012 roku uzyskała łączne przychody w kwocie 70.050,41 zł. , na które składają się:

dotacja podmiotowa na zadania bieżące, na plan 73.000,00 zł. zrealizowano 67.515,03 zł., tj. 92,49 %. W kwocie dotacji uwzględniono potrzeby biblioteki
w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu książek i czasopism oraz usług pozostałych.

dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru, na plan 2.200,00 zł. zrealizowano 2.200,00 zł., tj. 100,00 %.

odsetki od środków na rachunku bankowym, na plan 335,38 zł. zrealizowano
335,38 zł., tj. 100,00 %,

stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2012r. wynosi 0,00 zł.

Dnia 31.12.2012r. na konto Urzędu Gminy Sejny zwrócono kwotę 5.484,97 zł., która stanowi zwrot środków niewykorzystanej dotacji w 2012 roku.

Na dzień 31.12.2012r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada zaległości.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w 2012 roku poniosła łączne koszty w kwocie 70.050,41 zł. , na które składają się:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan 61.300,00 zł. zrealizowano 60.851,93 zł., tj. 99,27 %, w tym:

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 50.917,00 zł.,

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.934,93 zł.

zakup towarów i usług, na plan 1.875,38 zł. zrealizowano 1.716,00 zł.,
tj. 91,50 %, w tym:

prowizje bankowe w kwocie 456,00 zł.,

badania lekarskie pracowników w kwocie 30,00 zł.,

zakup usług informatycznych w kwocie 1.230,00 zł.

zakup księgozbioru i czasopism, na plan 5.345,00 zł. zrealizowano 4.334,40 zł.,
tj. 81,09 %, w tym:

zakup czasopism w kwocie 134,40 zł.,

zakup księgozbioru w kwocie 4.200,00 zł.

zakup materiałów i wyposażenia, na plan 5.000,00 zł. zrealizowano 1.228,14 zł.,
tj. 24,56 %, w tym:

materiały biurowe (karty katalogowe, dziennik, inne) w kwocie 611,39 zł.,

wykładzina dywanowa do filii w Krasnowie w kwocie 556,50 zł.,

środki czystości w kwocie 60,25 zł.

koszty delegacji służbowych pracowników, na plan 310,00 zł. zrealizowano 275,40 zł., tj. 88,84 %,

odpis na ZFŚS, na plan 1.705,00 zł. zrealizowano 1.644,54 zł., tj. 96,45 %.

Na dzień 31.12.2012r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny działa jako trzy placówki: Biblioteka Publiczna
w Berżnikach oraz dwie jej Filie Biblioteczne: w Jodeliszkach i Krasnowie. Filia
w Jodeliszkach jest nieczynna od 15.01.2012r., gdyż trwa proces jej likwidacji.
Od 01.01.2006r. Biblioteka Publiczna Gminy Sejny jest samodzielną instytucją kultury (samorządowa osoba prawna), której organem założycielskim jest Gmina Sejny.

Placówki biblioteczne nie są skomputeryzowane i nie posiadają stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu przeznaczonych dla czytelników.

Biblioteka Publiczna w Berżnikach mieści się w dawnym budynku szkoły, w jednym pomieszczeniu o powierzchni 54 m2. W lokalu znajduje się niewielkie pomieszczenie mieszczące biurko i regał na dokumenty, ogrzewane grzejnikiem elektrycznym.

Filia Biblioteczna w Krasnowie zajmuje jedno z pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Krasnowie. Lokal jest odnowiony, zakupiono nowe regały na książki, stoliki
i krzesła dla czytelników. W 2012 roku zakupiono do lokalu nową wykładzinę dywanową.

W 2012 roku Biblioteka zakupiła łącznie 183 woluminy książek na kwotę
4.200,00 zł., które zostały dofinansowane dotacją z Ministerstwa Kultury w kwocie
2.200,00 zł. Pozostała kwota 2.000,00 zł. to dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Gminy Sejny. Ponadto Biblioteka otrzymała w darze 10 woluminów książek, w tym:
od czytelników - 9 woluminów i od Biblioteki Narodowej - 1 wolumin.

W 2012 roku zakupiono prenumeratę dwóch czasopism: "Przyjaciółka" i "Poradnik domowy" po jednym dla każdej z placówek.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, w 2012 roku, miała zarejestrowanych 147 czytelników, z których największą liczbę stanowią dzieci i młodzież ucząca się (64 %) oraz czytelnicy w średnim wieku (21%). Jest też grupa czytelników w wieku emerytalnym. Wypożyczono łącznie 2453 woluminy książek, z czego 40 % to wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych, 47 % - literatura piękna dla dzieci oraz 13 % - literatura pozostała.

W każdej placówce zatrudniona jest 1 osoba na 1 etatu. Biblioteka prowadzi współpracę ze szkołami w postaci lekcji bibliotecznych i wycieczek do placówek bibliotecznych.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, w 2012 roku, nie uczestniczyła w projektach, grantach ani konkursach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2012 rok
przedstawia tabelaryczny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik do Sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2012 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SEJNY ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

%

I. Przychody ogółem

75 535,38

70 050,41

92,74%

1. Przychody z prowadzonej działalności

335,38

335,38

100,00%

- odsetki od rachunku bankowego

335,38

335,38

100,00%

2. Dotacja z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego

75 200,00

69 715,03

92,71%

- dotacja z budżetu gminy

73 000,00

67 515,03

92,49%

- dotacja z Biblioteki Narodowej

2 200,00

2 200,00

100,00%

Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego

0,00

0,00

Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego

0,00

Zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu Gminy

5 484,97

II. Koszty ogółem

75 535,38

70 050,41

92,74%

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

61 300,00

60 851,93

99,27%

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników

51 000,00

50 917,00

99,84%

b) składki na ubezpieczenia społeczne

10 300,00

9 934,93

96,46%

2. Zakup towarów i usług

1 875,38

1 716,00

91,50%

3. Zakup księgozbioru i czasopism

5 345,00

4 334,40

81,09%

4. Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

1 228,14

24,56%

5. Podróże służbowe pracowników

310,00

275,40

88,84%

6. Odpisy na ZFŚS

1 705,00

1 644,54

96,45%

7. Środki przyznane innym podmiotom

8. Stan należności i zobowiązań na początek roku budżetowego

- należności

- zobowiązania niewymagalne

9. Środki na wydatki majątkowe

10. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

Wójt Gminy


Jan Skindzier

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe