Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 161/2013 Burmistrza Drohiczyna

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 Uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 grudnia 2012r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 50.629zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 50.629zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 25.196.286zł, w tym : dochody bieżące -21.265.158zł, dochody majątkowe-3.931.128zł

2) Wydatki ogółem - 24.679.199zł, w tym : wydatki bieżące -19.840.442zł, wydatki majątkowe- 4.838.757zł.

3) Dochód w kwocie 517.087zł zostanie przeznaczony na spłatę pożyczki z BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa targowicy miejskiej w Drohiczynie " realizowanego z udziałem środków z PROW.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Wojciech Borzym


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 161/2013
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 29 marca 2013 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2013 R.

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

Ogółem

w tym ze środków dotacji na zadania zlecone

w tym ze środków dotacji na zadania własne

w tym środki dotacji na zasadzie porozumień

Ogółem

w tym ze środków dotacji na zadania zlecone

w tym ze środków dotacji na zadania własne

w tym środki dotacji na zasadzie porozumień

754

75412

4210

10.000

754

75412

4430

10.000

754

75412

4280

20.000

758

75818

4810

420

921

92109

4170

420

801

80101

4350

209

801

80101

4430

209

900

90002

4300

30.000

900

90002

4430

30.000

-

Razem:

-

50.629

-

-

-

50.629

-

-

-


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/2013
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 29 marca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 R.

do § 1

1. W rozdziale 75412 ( OSP) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia i ubezpieczenie mienia a zwiększono na badania lekarskie strażaków ( Urząd Miejski w Drohiczynie- środki własne).

2. Zmniejszono rezerwę budżetową ogólną i przeznaczono na umowę o dzieło na świetlice wiejskie ( Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

3. Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach z dnia 18 marca 2013r. w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na usługi telefonii stacjonarnej i przeznaczono na opłaty.

4. W rozdziale 90002 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a przeznaczono na opłatę środowiskową ( Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne).

.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe