Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/173/13 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk Moje Boisko Orlik 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin korzystania z kompleksu boisk "Moje Boisko Orlik 2012" znajdującego się w Siemiatyczach przy ul. Nadrzecznej 29 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/173/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 marca 2013 r.

Regulamin porządkowy
korzystania z kompleksu boisk sportowych
Moje boisko - Orlik 2012

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 położonych w Siemiatyczach przy ul Nadrzecznej 29.

2. Właścicielem boisk jest Miasto Siemiatycze.

3. Zarządcą boisk jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji .

4. Boiska są czynne w następujących terminach:

a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów siemiatyckich szkół:
poniedziałek - piątek godz. 8:00 - 14:00,

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

poniedziałek - piątek godz. 14:00 - 21:45

sobota godz. 14:00 - 20:00

niedziela godz. 14:00 - 20:00

5. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 4 "b" koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.

6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.

7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

8. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.

9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego),

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

f) zaśmiecania,

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,

j) wprowadzania zwierząt,

k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu

l) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia

11. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

12. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.

13. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

14. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

15. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

16. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

17. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.

18. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu:

a) poniedziałek - piątek godz. 8:00 - 21:45

b) sobota godz. 14:00 - 20:00

c) niedziela godz. 14:00 - 20:00

19. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 10 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego,

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie

c) nakazać opuszczenie terenu boisk.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe