Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV.142.2013 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV na terenie Gminy Jeleniewo

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 i Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz,1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 175, poz.1457 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111; z 2009r. Nr 223, poz.1458 i Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281 z 2012r., poz.567), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst - Dz. U. z 12 czerwca 2012r. poz.647), Rada Gminy Jeleniewo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Granice opracowania planu określono w uchwale Rady Gminy Jeleniewo Nr XIV/79/2012 z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV na terenie Gminy Jeleniewo.

2. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleniewo" uchwalonego Uchwałą nr XXV/160/2000 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 października 2000r.

3. Plan obejmuje pas terenu szerokości 100m przebiegający od granicy z gminą Suwałki do granicy z gminą Szypliszki, położony w obrębach geodezyjnych: Prudziszki, Suchodoły, Białorogi.

4. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na terenie Gminy Jeleniewo, zwany dalej planem.

5. Obszar opracowania planu obejmuje powierzchnię około 40 ha.

§ 2. Plan składa się z ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały oraz następujących załączników podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

1. rysunków planu w skali 1:2000, który składa się z 3 (trzech) arkuszy oznaczonych od A do C, stanowiących załącznik nr 1;

1) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, (w tym lista nieuwzględnionych uwag do projektu planu), stanowiącego załącznik nr 2;

2) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik nr 3.

§ 3. 1. Na podstawie zgody wyrażonej decyzją Ministra Środowiska z dnia 08 stycznia 2013r., znak. DLPnpsl-6501-4/793/13 JS przeznacza się na cele nieleśne 0,0443ha gruntów leśnych.

2. Na podstawie zgody wyrażonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 07 stycznia 2013r., znak. DMG.III.7151.1.2013 przeznacza się na cele nieleśne 0,2495ha gruntów leśnych.

Rozdział 1.
USTALENIA OGÓLNE

§ 4. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest:

1) umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, jakim jest dwutorowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Ełk - granica RP;

2) ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów oraz form ochrony terenów, z zachowaniem warunków określonych w ustawach i postanowieniach przepisów szczególnych;

3) ustalenie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w pasie technologicznym linii 400kV.

§ 5. W niniejszym planie, stosownie do jego problematyki, określa się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (Rozdział 2);

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (Rozdział 3);

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (Rozdział 4);

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (Rozdział 5);

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych (Rozdział 6);

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów (Rozdział 7);

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych (Rozdział 8);

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - (Rozdział 9);

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (Rozdział 10);

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej (Rozdział 11);

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów (Rozdział 12);

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu (Rozdział 13);

13) granice obszarów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa (Rozdział 14).

§ 6. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) przepisach odrębnych- należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

2) rysunku planu- graficzny zapis planu przedstawiony na mapie w skali 1:2000 podzielonej na 3 (trzy) arkusze oznaczone od A do C, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) terenie- należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony na rysunku planu symbolem literowym;

4) linii 400kV- należy przez to rozumieć dwutorową, napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 400kV, składającą się z konstrukcji wsporczych (słupów) i podwieszonych na nich przewodów;

5) osi linii -należy przez to rozumieć linię wyznaczającą środek konstrukcji wsporczych linii 400kV;

6) pasie technologicznym linii 400kV- należy przez to rozumieć wyznaczony granicami obszar o szerokości 70,0 m, po 35,0 m po obu stronach osi linii;

7) słupie- należy przez to rozumieć konstrukcję wsporczą linii elektroenergetycznej;

8) zieleni wysokiej- należy przez to rozumieć roślinność przekraczająca wysokość 5,0m od poziomu terenu.

2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku ich braku zgodnie z ich ogólnym rozumieniem słownikowym.

§ 7. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:

1) ZL - tereny lasów;

2) E - tereny obiektów infrastruktury elektroenergetycznej;

3) WS - teren wód powierzchniowych,

4) R - tereny rolnicze,

5) KD-Z - teren wojewódzkiej drogi publicznej,

6) KD-L - teren powiatowej drogi publicznej,

7) KD-D - teren gminnej drogi publicznej,

8) KDW - tereny dróg wewnętrznych.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice opracowania planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) granice pasa technologicznego linii 400kV;

4) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny";

5) symbole literowe określające przeznaczenie terenów oraz ich numery porządkowe;

6) wymiarowanie.

3. Oznaczenia graficzne znajdujące się na rysunku planu, niewymienione w ust. 1, mają charakter informacyjny.

4. Oznaczenia granic opracowania planu, biegnące wzdłuż linii rozgraniczających, należy traktować jako biegnące w osi tych linii.

Rozdział 2.
przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 17ZL ustala się:

1. Przeznaczenie - tereny lasów.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 wprowadza się nakaz utrzymywania zieleni w formie uporządkowanej poprzez stosowanie niezbędnych cięć i wyrębów pielęgnacyjnych oraz prowadzenie nasadzeń.

3. W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala się funkcję gospodarczą lasów.

4. Na terenach lasów znajdujących się w granicach pasa technologicznego linii 400 kV obowiązują ustalenia zawarte w § 16 niniejszej uchwały.

5. Możliwość podziałów geodezyjnych określają przepisy odrębne o gospodarce nieruchomościami.

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5E i 6E, ustala się:

1. Przeznaczenie - tereny obiektów infrastruktury elektroenergetycznej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się lokalizację słupów i linii 400 kV wraz z drogami dojazdowymi, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Na terenach oznaczonych symbolami E, położonych w granicach pasa technologicznego linii 400 kV, obowiązują ustalenia §16 niniejszej uchwały.

3. Dopuszcza się dostęp komunikacyjny poprzez istniejące dukty leśne.

4. Dopuszcza się geodezyjne wydzielenie terenów zgodnie z §23 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 7R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 18R, 19R, 20R, 21R, ustala się:

1. Przeznaczenie - tereny rolnicze.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

2) lokalizację nowych dróg gospodarczych;

3) możliwość podziałów geodezyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

3. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się:

1) obowiązek konserwacji istniejących rowów melioracyjnych i użytkowanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) przebieg linii 400 kV wraz z pasem technologicznym linii, zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §16.

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem8WS ustala się:

1. Przeznaczenie - teren wód powierzchniowych - jezioro Dziekciarnia.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym linii, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami §16;

2) zakaz pogarszania stanu jeziora (eutroficznego zbiornika wodnego);

3) zakaz grodzenia terenu przyległego do brzegów jeziora.

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-Z ustala się:

1. Przeznaczenie - teren komunikacji publicznej.

2. Droga zbiorcza w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 (Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak).

3. Klasyfikacja techniczno-użytkowa: droga zbiorcza klasy "Z".

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - nie mniejsza niż 20,0m;

2) szerokość pasów ruchu 2 x do 3,50 m;

3) w liniach rozgraniczających drogi przebieg projektowanej trasy rowerowej "Szlak Rowerowy Polski Wschodniej";

2) przebieg linii 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §16.

4) adaptuje się przebieg istniejącej infrastruktury technicznej z możliwością jej budowy i przebudowy nie kolidującej z linią 400 kV z uwzględnieniem ustaleń § 26 pkt 4.

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-L ustala się:

1. Przeznaczenie - teren komunikacji publicznej.

2. Droga w ciągu drogi powiatowej Nr 1141B (Prudziszki - Suchodoły - Węgielnia).

3. Klasyfikacja techniczno-użytkowa: droga lokalna klasy "L".

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - nie mniejsza niż 15,0m,

2) w liniach rozgraniczających, na terenie przeznaczonym na poszerzenie drogi projektuje się przebieg trasy rowerowej "Rowerowy Szlak Bociani" ;

3) przebieg linii 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu;

4) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §16;

5) adaptuje się przebieg istniejącej infrastruktury technicznej z możliwością jej budowy i przebudowy nie kolidującej z linią 400 kV z uwzględnieniem ustaleń § 26 pkt 4.

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-D ustala się:

1. Przeznaczenie - teren komunikacji publicznej.

2. Droga w ciągu drogi gminnej Nr 101782B (Prudziszki - Prudziszki Las).

3. Klasyfikacja techniczno-użytkowa: droga dojazdowa klasy "D".

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - nie mniejsza niż 15,0m;

2) przebieg linii 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §16;

4) adaptuje się przebieg istniejącej infrastruktury technicznej z możliwością jej budowy i przebudowy nie kolidującej z linią 400 kV z uwzględnieniem ustaleń § 26 pkt 4.

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDW do 8KDW ustala się:

1. Przeznaczenie - tereny komunikacji wewnętrznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - od 4m do 7,0m- zgodnie z rysunkiem planu;

2) przebieg linii 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §16;

4) adaptuje się przebieg istniejącej infrastruktury technicznej z możliwością jej budowy i przebudowy nie kolidującej z linią 400 kV z uwzględnieniem ustaleń § 26 pkt 4.

§ 16. 1. Na terenach, o których mowa w § 8 do §15, ustala się przebieg linii 400 kV wraz z jej pasem technologicznym.

2. W granicach pasa technologicznego ustala się:

1) lokalizację konstrukcji wsporczych wraz z dwutorową linią wysokiego napięcia 400 kV;

2) zasady budowy linii 400kV określają przepisy odrębne;

3) zakaz budowy budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi;

4) zakaz utrzymywania zieleni wysokiej;

5) zakaz, o którym mowa w pkt 4, nie obowiązuje na terenach oznaczonych symbolem ZL;

6) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i eksploatację dróg oraz urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z linią 400kV, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) dopuszcza się prowadzenie, krzyżujących się z linią, sieci teletechnicznych oraz elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia jako kablowe;

8) lokalizacja elementów linii 400kV nie może naruszać bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

9) potrzeby w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa określono w §22 ust. 3 i 4;

Rozdział 3.
zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 17. 1. Podstawą ustaleń miejscowego planu jest zasada zrównoważonego rozwoju, przez którą rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

2. Pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustalone są w Rozdziale 2 niniejszej uchwały.

Rozdział 4.
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 18. 1. Określa się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) Część obrębu geodezyjnego Prudziszki objętego planem położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny",na terenach których zakazuje się:

a) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

b) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych jeżeli nie wynikają z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

c) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

d) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

e) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

f) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych i obszarów wodno-błotnych;

g) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

2) Zakazy ujęte w pkt 1 nie dotyczą linii 400 kV wraz z pasem technologicznym, która jest inwestycją celu publicznego.

3) Teren objęty niniejszym planem położony jest poza obszarami Natura 2000.

4) Wycinka drzewostanu w pasie technologicznym linii może odbywać się w niezbędnym do budowy zakresie i prawidłowej eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) Budowa linii 400kV zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla której wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2. Nie ustala się zasad ochrony krajobrazu kulturowego.

Rozdział 5.
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 19. 1. Na terenach objętych granicami planu występują zabytki ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

2. Ustala się ochronę konserwatorską następujących stanowisk archeologicznych, znajdujących się w ewidencji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oznaczonych na rysunku planu:

1) stanowisko nr 15-84/8 - ślad osadnictwa, epoka kamienia;

2) stanowisko nr 15-84/11 - ślad osadnictwa, epoka kamienia;

3) stanowisko nr 15-84/12 - ślad osadnictwa, kultura sudawska, okres późno-rzymski ślad osadnictwa, czasów nowożytnych XVI-XIXw.

3. W celu ochrony stanowisk archeologicznych ustala się:

1) zakaz prowadzenia wszelkich robót ziemnych bez zgody służb konserwatorskich;

2) prace ziemne należy poprzedzić weryfikacyjnymi sondażowymi badaniami archelogicznymi w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi.

4. Lokalizacja stanowisk archeologicznych na załączniku graficznym została pokazana jako orientacyjna, do uściślenia po przeprowadzeniu rozpoznania powierzchniowego terenu.

5. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

1) wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Suwałkach lub wójta gminy.

Rozdział 6.
wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 20. 1. Na obszarze objętym planem przestrzeń publiczną stanowią tereny dróg publicznychoznaczone symbolami: KD-Z, KD-L, KD-D.

2. Szczegółowe zasady zagospodarowania dróg wymienionych w ust.1 zostały określone w § 12 ÷ § 14.

Rozdział 7.
zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów

§ 21. Nie ustala się zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywność zabudowy, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów w związku z brakiem planowanej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej oraz wyznaczenia działek budowlanych na terenie objętym planem.

Rozdział 8.
granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych

§ 22. 1. Część obszaru obrębu Prudziszki położona w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny",na terenach których obowiązują zakazy ujęte w §18 ust.1 pkt 1 i 2.

2. Na terenach objętych planem występują stanowiska archeologiczne przedstawione na rysunku planu i ustaleniach zawartych w §19.

3. Wszystkie obiekty (konstrukcje wsporcze) o wysokości 50,0 m npt i więcej podlegają zgłoszeniu do Dowództwa Sił Powietrznych RP przed wydaniem pozwolenia na budowę.

4. Oświetlenie przeszkodowe linii 400kV należy realizować zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

Rozdział 9.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM

§ 23. 1. Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Dopuszcza się geodezyjny podział terenów oznaczonych symbolami: R, ZL zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.

3. Dopuszcza się wydzielenie nowych działek dla lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz poszerzenia istniejących dróg publicznych i wewnętrznych.

Rozdział 10.
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 24. 1. Szczególne warunki i ograniczenia obowiązujące w granicach pasa technologicznego linii 400 kV, określono w §16 niniejszej uchwały.

2. Na terenach objętych planem ustala się zakaz zabudowy budynkami z wyłączeniem infrastruktury technicznej.

Rozdział 11.
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 25. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) adaptuje się istniejący układ komunikacyjny i dotychczasowe powiązania jego z układem dróg publicznych, zwłaszcza z drogą wojewódzką Nr 655, powiatową Nr 1141B i gminną Nr 101782B;

2) dopuszcza się remonty, budowy i przebudowy nawierzchni, zmiany parametrów, łuków i spadków podłużnych, zagospodarowanie terenów wzdłuż dróg oraz ich uzbrojenie w brakujące elementy infrastruktury technicznej;

3) ustala się poszerzenia terenów w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KD-L i KD-D , zgodnie z ustawą o drogach publicznych, szczegółowe ustalenia podano w § 13 i §14 niniejszej uchwały.

§ 26. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.

1) adaptuje się istniejącą sieć wodociągową i kanalizacyjną z możliwością jej rozbudowy i przebudowy;

2) na całym obszarze planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego związanych z infrastrukturą techniczną, która winna być realizowana zgodnie z przepisami odrębnymi i warunkami wydanymi przez administratora sieci;

3) w granicach planu, ustala się lokalizację linii 400kV, zgodnie z zapisami §16 niniejszej uchwały;

4) dopuszcza się prowadzenie, krzyżujących się z linią, sieci teletechnicznych oraz elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia jako kablowe;

5) infrastruktura liniowa przebiegająca poprzecznie nad drogą nie może naruszać skrajni drogi, a urządzenie oddziaływujące niekorzystnie na uczestników ruchu powinno być odpowiednio zabezpieczone;

6) infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna przebiegająca wzdłuż drogi (poza terenem zabudowanym) powinna być usytuowana poza pasem drogowym, w taki sposób, aby:

a) nie wpływała niekorzystnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym,

b) wykop pod infrastrukturę nie naruszał granicy pasa drogowego.

7) nie ogranicza się możliwości realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, w tym związanych z sieciami szerokopasmowymi, zgodnie z przepisami o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, pod warunkiem przestrzegania przepisów odrębnych i pozostałych zapisów planu;

8) zasady usuwania odpadów określają przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

9) dopuszcza się budowę i eksploatację innych sieci nie wymienionych w tekście uchwały pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach odrębnych i ustaleń niniejszego planu.

Rozdział 12.
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 27. 1. Ustala się, że do chwili rozpoczęcia realizacji inwestycji dopuszczonych ustaleniami planu,poszczególne tereny będą użytkowane w sposób dotychczasowy.

2. Dopuszcza się tymczasowe zajęcie terenów objętych planem, na cele związane z budową i eksploatacją linii 400kV.

3. Po zakończeniu robót budowlanych, w części nie zajętej przez obiekty linii 400kV, ustala się obowiązek bezzwłocznego przywrócenia terenu do stanu zgodnego z jego dotychczasowym użytkowaniem lub przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie.

4. W granicach pasa technologicznego należy umożliwić tymczasowy dostęp komunikacyjny w celu budowy, bieżącej eksploatacji i remontów urządzeń elektroenergetycznych.

Rozdział 13.
stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu

§ 28. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami E ustala się stawkę procentową w wysokości 0% (słownie: zero procent);

2. Dla pozostałych terenów, stawka nie ma zastosowania ze względu na brak zmiany przeznaczenia terenów.

Rozdział 14.
GRANICE OBSZARU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, UMIESZCZONYCH W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

§ 29. 1. Ustala się przebieg pasa technologicznego linii 400kV, który stanowi granice obszaru rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, jaką jest dwutorowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Ełk - granica RP.

2. Inwestycja o której mowa w ust.1 jest umieszczona w "Planie zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego" zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003r.

3. Ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenu o którym mowa w ust.1 określone zostały w §16 niniejszej uchwały.

Rozdział 15.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusław Brzostowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.142.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.142.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.142.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.142.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV na terenie Gminy Jeleniewo wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24 stycznia do 21 lutego 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Jeleniewo.

Uwagi do projektu planu można było składać do dnia 7 marca 2013r. Lista uwag nieuwzględnionych:

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy wniosek

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

2013-02-26

Tadeusz
Makowski

Brak zgody na przebieg linii 400kV przez działki właściciela, ze względu na obniżenie wartości gruntu oraz duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Działki nr geod. 208, 146, 21/2
Prudziszki

208-12R, 146-2ZL, 6E,
21/2-13R

Procedura planu

2

2013-03-05

W imieniu mieszkańców i właścicieli działek wsi Prudziszki i Suchodoły
Henryk Taraszkiewicz
Podpisali: Jolanta Taraszkiewicz, Emilia Sadłowska, Michał Makowski i Henryk Taraszkiewicz

Powtórne wyłożenie projektu ze względu na brak wyłożonej "Prognozy oddziaływania na środowisko" w dniach od 24stycznia do 21 lutego 2013r.
Obecni w dniach 28.01.2013r. i 12.02.2013r.
tj. Jolanta Taraszkiewicz, Emilia Sadłowska i Henryk Taraszkiewicz potwierdzają brak wyłożonej "Prognozy".

xxxxxxx

xxxxxxx

Procedura planu

3

2013- 03-05

Bogusław
Taraszkiewicz

Brak zgody na przebieg linii 400 kV gdyż:
1) Brak wyłożonej Prognozy oddziaływania na środowisko dwutorowej linii 400kV,
2) Planowana linia przechodzi zbyt blisko od zabudowań, budynków mieszkalnych, nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych oraz przechodzi przez najwartościowsze grunty rolne i tereny zielone.
3) Projekt narusza prawo mieszkańców do ochrony zdrowia (art.68 pkt 1 Konstytucji RP) gdyż inwestycja znajdująca się w odległości 100m od zabudowań będzie emitowała znaczny i stały hałas, wibracje, dźwięki niskiej częstotliwości i infradźwięki oraz szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych.
4) Inwestycja znacząco pogorszy walory krajobrazowe i zahamuje rozwój turystyki.
5) Projektowana linia zawiśnie min. nad planowanym "Rowerowym Szlakiem

Działki nr geod. 210 i 211

12R, 3KDW

1) dotyczy
procedury
planistycznej

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bocianim" projekt nie zawiera informacji w jaki sposób niebezpieczeństwo narażenia przypadkowych osób na oddziaływania pola elektromagnetycznego będzie oznakowane.
6) Inwestycja zahamuje wzrost liczebności wsi Prudziszki.
7) Projekt nie przewiduje odszkodowań z tytułu utraty wartości nieruchomości, utraconych korzyści i zablokowania możliwości rozwoju.

4

2013-03-07

Antoni i Teresa
Taraszkiewicz

Brak zgody na zaprojektowany przebieg linii 400 kV ponieważ:
1) Planowana linia uniemożliwi rozbudowę gospodarstw i ich modernizację.
2) Rada gminy ani inwestor nie podjęli wariantowania m.in. przejścia przez Państwowy Las Suwalski. Ważny interes społeczny nie może być uzasadnieniem dla ograniczenia prawa własności obywateli, a przede wszystkim do narażenia ich zdrowia.
3) Projekt nie przewiduje odszkodowań z tytułu utraty wartości nier. , utraconych korzyści i zablokowania możliwości rozwoju.
4) Naruszenie ustawy o pizp poprzez niewyłożenie do publicznego wglądu "Prognozy oddziaływania na środowisko".
5) W § 1 pkt 2 stwierdza się naruszenie ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleniewo" z dnia 13.10.2000r. gdyż inwestycja zakłada dwutorową napowietrzną linię 400 kV.
6) W § 8 pkt 2 brak sprecyzowania na kim spoczywa nakaz utrzymywania zieleni w formie uporządkowanej oraz prowadzenie nasadzeń.
7) W § 11 pkt 2 nie określono kogo ma dotyczyć zakaz pogarszania stanu jeziora (eutroficznego zbiornika wodnego),
8) W rozdziale 11 dopuszcza się budowę i eksploatację innych sieci infrastruktury, taki zapis narusza bezpośrednio prawo własności, poprzez ograniczenie dotychczasowego sposobu użytkowania, zmniejszenie wartości nieruchomości działek oraz przyległych nieruchomości.
9) Przebieg linii energetycznej, posadowienie słupów w negatywny sposób wpłynie na ilość i jakość plonów z nich pochodzących.

Prudziszki
dz. nr geod. 20/2, 20/3, 20/5, 190, 200

20/2-13R
20/3-13R, KD-L
20/5-15R, KD-L, 5KDW
190-11R
200-11R

4) dotyczy
procedury
planistycznej

5

2013-03-07

Michał
Makowski

Brak zgody na przebieg linii 400kV przez działki ponieważ:
1) Brak wyłożenia do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko,
2)Brak informacji publicznej, debat i konsultacji w miejscowościach objętych planem i sąsiednich ze względu na duże ryzyko zdrowotne wynikające z narażenia ludności na sztuczne pole elektromagnetyczne.

Działki nr geod. 202/3, 203

202/3-12R, KD-D
203-11R, KD-D

1) dotyczy
procedury
planistycznej

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3) Nie przedstawiono zasad prewencji dotyczących ochrony zdrowia i życia rolników pracujących w otoczeniu linii 2x400kV.
4) Brak wariantowania przebiegu inwestycji ze wskazaniem przez Państwowy Las Suwalski lub w pasie trasy planowanej obwodnicy suwalskiej.
5) W § 22 nie określono czy słupy o wysokości ponad 50,0m n.p.t. będą oświetlone
6) W § 24 pkt3 narusza prawo własności poprzez ograniczenie dotychczasowego użytkowania oraz dopuszczenie infrastruktury technicznej.
7) W § 27 pkt 2 nie określono kto odpowiada za przywrócenie terenu do stanu zgodnego z jego dotychczasowym użytkowaniem lub przeznaczeniem.
8) Na rysunkach planu brak wskazań słupów energetycznych na terenach rolnych.

6

2013-03-07

Emilia i Mariusz
Sadłowscy

Wnoszący uwagę kwestionują część ustaleń projektu planu tj.:
1) brak zgody na przebieg projektowanej linii energetycznej w bliskiej odległości od nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych, ze względu na negatywne oddziaływanie na zdrowie i życie mieszkańców w szczególności dzieci,
2) zapisy § 16 projektu planu są nieprecyzyjne ze względu na dopuszczenie budowy wszelkiej infrastruktury technicznej niezwiązanej z linią w tym budowę dróg co powoduje zgodę na lokalizację w tym terenie bliżej nieokreślonych obiektów infrastruktury technicznej.
3) ponowne wyłożenie projektu planu wraz z prognoza oddziaływania na środowisko.

xxxxxxx

xxxxxxx

3) dotyczy
procedury
planistycznej


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.142.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 12 czerwca 2012r. poz.647) stwierdza się, że na terenie objętym planem przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych Gminy Jeleniewo:

- rozbudowa ciągów komunikacyjnych.

Realizacja powyższej inwestycji realizowana będzie zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym Gminy Jeleniewo. Zakłada się możliwość i celowość pozyskania wsparcia innych źródeł finansowania na realizację celów publicznych w zakresie usprawnienia komunikacji publicznej. Inwestycje będą realizowane etapami, stosownie do gromadzonych środków na ten cel.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe