Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/195/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 30 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/167/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "odpady ulegające biodegradacji w każdej ilości raz w tygodniu."

2) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki plastikowe do selektywnej zbiórki odpadów. Rodzaje worków lub pojemników do selektywnej zbiórki określone zostały w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski"

3) w § 4 ust. 1 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: "gałęzie z wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Uzasadnienie

do uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W związku ze zmianą art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) wprowadzoną przez ustawę z dnia 25 stycznia 2013 r., o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228) rada gminy, może w drodze uchwały, o której mowa w art. 6r ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, przejąć obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki lub pojemniki plastikowe do selektywnej zbiórki odpadów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie dodatkowym bodźcem, zachęcającym mieszkańców do segregowania odpadów komunalnych.

Zgodnie z powyższym, celowym jest wniesienie poprawek do Uchwały Nr XXXII/167/12 Rady Miejskiej w Stawiskach regulujących szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe