Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 15 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/167/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/195/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 kwietnia 2013 r. treść paragrafu 4 ust.1 otrzymuje brzmienie: "Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczył będzie usługi na rzecz mieszkańców Gminy Stawiski w zakresie przyjmowania:

1) mebli lub innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów gromadzonych w odpowiednich pojemnikach, zużytych opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t, powstających w gospodarstwach domowych;

2) przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych;

3) zużytych baterii i akumulatorów;

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych;

5) gałęzie z wycinki pielęgnacji drzew i krzewów."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Uzasadnienie

do uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Gmina Stawiski odstępuje od zapisu lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miejskiej Oczyszczalni przy ulicy Ogrodowej w Stawiskach. Niniejsza decyzja podyktowana jest sytuacją finansową gminy z uwagi na zbyt wysokie koszty utworzenia PSZOK-u w planowanym miejscu. Ponadto podjęta decyzja uwzględnia uwagi i protesty mieszkańców w przedmiotowej sprawie. Lokalizacja PSZOK-u zostanie scedowana na Wykonawcę, który będzie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zgodnie z powyższym, celowym jest wniesienie poprawek do Uchwały Nr XXXII/167/12 Rady Miejskiej w Stawiskach regulujących szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe