Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/148/13 Rady Gminy Płaska

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Płaska za każdą godzinę:

1) udziału w działaniach ratowniczych w kwocie 12, 00 zł. (słownie: dwanaście złotych);

2) udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę w kwocie 5, 00 zł. (słownie: pięć złote).

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/109/08 Rady Gminy Płaska z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, będących strażakami za udział w akcjach ratowniczych oraz Uchwała Nr XXV/183/10 Rady Gminy Płaska z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/109/08 Rady Gminy Płaska z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, będących strażakami za udział w akcjach ratowniczych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciężkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe