Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 135/XXVIII/2013 Rady Gminy Piątnica

z dnia 15 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1])) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 121/XXVI/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1367) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

do dnia 31 maja 2013 r. - dla pierwszej deklaracji;";

2) w załączniku do niniejszej uchwały stanowiącym wzór deklaracji w rubryce "Termin składania" datę "30 kwietnia 2013 r." zastępuje się datą "31 maja 2013 r."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Dariusz Kossakowski


Uzasadnienie

Z uwagi na to, że w podanym wcześniej terminie znaczna część mieszkańców gminy nie złożyła wymaganych deklaracji zachodzi potrzeba przedłużenia terminu składania tej deklaracji, gdyż mieszkańcy nadal je składają mimo upływu terminu.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe