Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/174/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 17 maja 2013r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Choroszcz w przedmiocie zmiany granic gminy Choroszcz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2. ust. 2, art. 5a, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz. 153) w związku z wystąpieniem Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 kwietnia 2013r. Nr ORN-I.0110.1.2011 o wyrażenie opinii w sprawie zmiany granic Miasta Białegostoku poprzez włączenie do jego obszaru miejscowości: Krupniki-wieś, Łyski - wieś, Porosły - wieś, Porosły-Kolonia - wieś, z gminy Choroszcz uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami w celu poznania ich opinii w sprawie zmiany granic Gminy Choroszcz, polegającej na wyłączeniu z jej obszaru miejscowości: Krupniki-wieś, Łyski - wieś, Porosły - wieś, Porosły-Kolonia - wieś i włączeniu tego obszaru do Miasta Białegostoku.

2. Konsultacje o których mowa w ust. 1, zostaną przeprowadzone na terenie całej gminy Choroszcz.

3. Wyrażenie opinii w toku konsultacji, będącej przedmiotem niniejszej uchwały, polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konsultacyjne o treści następującej: ,,Czy jesteś za zmianą granic Gminy Choroszcz, polegającej na wyłączeniu z jej obszaru miejscowości: Krupniki-wieś, Łyski - wieś, Porosły - wieś, Porosły-Kolonia - wieś i włączeniu tego obszaru do Miasta Białegostoku?"

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 24 czerwca 2013 r. do 5 lipca 2013 r.

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy stale zamieszkali na terenie Gminy Choroszcz posiadający w dniu składania ankiety ukończone 18 lat.

§ 3. Powołuje się Komisję ds. przeprowadzenia konsultacji, zwaną dalej Komisją, w składzie:

1) przewodniczący - Mirosław Zalewski,

2) członek - Ewa Łukaszewicz

3) członek - Ewa Werpachowska

4) członek - Henryka Jadwiga Tomaszuk

5) członek - Marek Żmujdzin

6) członek - Róża Urban

7) członek - Waldemar Hryniewicki

§ 4. 1. Konsultacje polegać będą na wyrażeniu opinii osób uprawnionych do udziału w konsultacjach poprzez umieszczenie w jednej rubryce ankiety konsultacyjnej "Jestem za", "Jestem przeciw", "Wstrzymuję się" znaku "X".

2. Osoba biorąca udział w konsultacjach zobowiązana jest do wypełnienia w ankiecie rubryk identyfikujących mieszkańca i złożenia podpisu.

3. Wzór ankiety konsultacyjnej, zwanej dalej ankietą, stanowi załącznik nr 1.

4. Ankieta jest nieważna w przypadku:

a) niewpisania albo błędnego wpisania danych osobowych,

b) złożenia ankiety przez osobę nie będącą uprawnioną do udziału w konsultacjach,

c) nie zaznaczenia żadnej odpowiedzi albo zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi,

d) zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1.

§ 5. 1. Ankiety zostaną udostępnione w następujących miejscach:

1) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2,

2) w siedzibach gminnych jednostek organizacyjnych,

3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy ( http://um-choroszcz.pbip.pl ),

4) oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Choroszczy( www.choroszcz.pl ).

2. Dopuszcza się możliwość rozprowadzania ankiet przez sołtysów sołectw, członków zarządów osiedli ustanowionych w Gminie Choroszcz, radnych Rady Miejskiej w Choroszczy oraz inne podmioty wskazane przez Burmistrza.

§ 6. 1. Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach zobowiązani są do osobistego wypełnienia ankiety i wrzucenia jej do opatrzonych pieczęcią jednej z urn, znajdujących się w:

- Urzędzie Miejskim w Choroszczy, przy ul. Dominikańskiej 2,

- Szkole Podstawowej w Kruszewie,

- Szkole Filialnej w Rogowie,

- Szkole Podstawowej w Złotorii,

- Zespole Szkół w Choroszczy,

- Filii Przedszkola w Łyskach,

- Filia Przedszkola w Barszczewie,

- Filii Biblioteki w Klepaczach, w godzinach ich otwarcia.

2. Dopuszcza się możliwość wysłania ankiety pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Choroszczy lub przekazania wypełnionej osobiście ankiety innej osobie wymienionej w § 5 ust.2 celem umieszczenia jej w urnie, o której mowa w ust.1.

3. Ankiety wysłane pocztą zostaną uwzględnione, jeżeli wpłyną do Urzędu Miejskiego w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 7. 1. Każdy z uprawnionych mieszkańców może złożyć jedną ankietę.

2. W przypadku złożenia przez uprawnionego mieszkańca więcej niż jednej ankiety Komisja:

1) uzna wszystkie ankiety za nieważne, gdy oddane głosy są różne,

2) uzna za ważną tylko jedną ankietę, gdy oddane głosy są tożsame.

§ 8. Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przeprowadzanych konsultacji udzielają członkowie Komisji, o której mowa w § 3.

§ 9. 1. Komisja ponosi odpowiedzialność za przygotowanie i prawidłowy przebieg konsultacji.

2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) przygotowanie i rozpowszechnienie informacji dla mieszkańców o terminie i sposobie przeprowadzenia konsultacji,

2) przygotowanie i zabezpieczenie urny na wypełnione ankiety,

3) weryfikacja osób składających ankiety,

4) weryfikacja ankiety pod względem prawidłowości ich wypełnienia,

5) sporządzenie sprawozdania zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji,

3. Kwestie sporne dotyczące procesu konsultacji Komisja rozstrzyga zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

§ 10. 1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Komisja przedstawia Burmistrzowi Choroszczy najpóźniej do dnia 10 lipca 2013 r.

2. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust.1 uwzględnia się w szczególności:

1) liczbę osób uprawnionych do udziału w konsultacjach,

2) liczbę osób, które wzięły udział w konsultacjach,

3) liczbę ankiet ważnych,

4) liczbę osób, które wskazały w ankiecie poszczególne stanowisko - "Jestem za",

Jestem przeciw", "Wstrzymuję się".

3. Komisja kończy pracę wraz z przyjęciem sprawozdania przez Burmistrza Choroszczy.

§ 11. Konsultacje uważa się za ważne niezależnie od liczby osób uprawnionych, które wzięły w nich udział.

§ 12. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie www.choroszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, a także przekazane Radzie Miejskiej w Choroszczy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 14. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


Piotr Paweł Dojlida


Załącznik do Uchwały Nr XVII/174/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 17 maja 2013 r.
Zalacznik1%60.pdf

A N K I E T A K O N S U L T A C Y J N A
w sprawie zmiany granic Gminy Choroszcz, polegającej na wyłączeniu z jej obszaru miejscowości: Krupniki-wieś, Łyski - wieś, Porosły - wieś, Porosły-Kolonia - wieś i włączeniu tego obszaru do Miasta Białegostoku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe