Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 6/UGS/2013 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie prowadzenie zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", z jednej strony a Gminą prezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującą" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281, Dz.U. z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153), Przekazująca powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez niżej wymienione gimnazja, tj.:

1) Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach Gimnazjum nr 1 w Suwałkach (ul. Kościuszki 126);

2) Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach Gimnazjum nr 2 w Suwałkach (ul. Sejneńska 14);

3) Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach Gimnazjum nr 3 w Suwałkach ( ul. Kościuszki 36/38);

4) Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach Gimnazjum nr 4 w Suwałkach (ul. Klonowa 51);

5) Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Szpitalna 66);

6) Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Suwałkach (ul.Minkiewicza 50);

7) Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Antoniewicza 5).

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań określonych w § 1, Przekazująca zobowiązuje się przekazać na konto Przyjmującego w Banku Pekao S.A.Oddział Suwałki - nr konta 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej ,,dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującej spełniających obowiązek szkolny w gimnazjach, o których mowa w § 2, naliczone za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., w następujący sposób:

1) dotacja za okres od stycznia do sierpnia 2013 r. - w wysokości zł 213.503,81 (słownie: dwieście trzynaście tysięcy pięćset trzy złote 81/100) określona w formie kalkulacji sporządzonej w oparciu o rzeczywiste koszty kształcenia jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2012 r. i liczbę uczniów spełniających obowiązek szkolny od początku stycznia br. - zostanie przekazana przez Przekazującą na rzecz Przyjmującego w terminie do dnia 30.06.2013 r. - przedmiotowa kalkulacja stanowi załącznik do niniejszego porozumienia;

2) za okres od września do grudnia 2013 r. - wysokość dotacji zostanie określona przez Przyjmującego w formie kalkulacji sporządzonej w oparciu o rzeczywiste koszty kształcenia jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w I półroczu 2013 r. i rzeczywistą liczbę uczniów spełniających obowiązek szkolny od 1 września br.;

3) dotacja za okres od września do grudnia 2013 r. zostanie przekazana przez Przekazującą na rzecz Przyjmującego nie później niż do dnia 20 grudnia 2013 r.

2. Za opóźnienia w przekazywaniu przedmiotowej dotacji naliczone będą odsetki ustawowe, przy czym za zachowanie terminów zapłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony jednego roku, tj. 2013.

§ 5. Strony porozumienia zgodnie postanawiają, że ewentualny wzrost lub spadek od 1 września 2013 r. liczby uczniów objętych przez Przyjmującego realizacją zadania, o którym mowa w § 1, skutkować będzie sporządzeniem i podpisaniem przez obie strony stosownego aneksu do niniejszego porozumienia, w którym określone zostaną dodatkowe środki finansowe do przekazania przez Przekazującą na rzecz Przyjmującego.

§ 6. Obowiązkiem Przekazującej jest zapewnienie uczniom z terenu Gminy Suwałki, uczęszczającym do gimnazjów, o których mowa w § 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga do gimnazjum przekracza 4 km.

§ 7. Przekazująca zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji znajdującej się ww. gimnazjach dotyczącej sposobu realizacji niniejszego porozumienia oraz do wnioskowania, w terminie do dnia 31.12.2013 r., o przedłożenie przez Przyjmującego rozliczenia udzielonej dotacji, w tym rzeczywistych kosztów kształcenia dzieci z terenu Gminy Suwałki, za okres 12-tu miesięcy 2013 r., w terminie do dnia 20 stycznia 2014 r.

§ 8. W przypadku nadpłaty Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Przekazującą w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku.

§ 9. W przypadku niedopłaty Przekazująca zobowiązuje się wobec Przyjmującego do uzupełnienia należnej dotacji i w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Przekazująca zobowiązuje się zapłacić, oprócz należności głównej, odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron a przy braku porozumienia - przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 12. 1. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa każdej ze stron. Kopie porozumienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostaną przesłane do wiadomości niżej wymienionym szkołom:

1) Zespołowi Szkół nr 8 w Suwałkach Gimnazjum nr 1 w Suwałkach (ul. Kościuszki 126);

2) Zespołowi Szkół nr 4 w Suwałkach Gimnazjum nr 2 w Suwałkach (ul. Sejneńska 14);

3) Zespołowi Szkół nr 2 w Suwałkach Gimnazjum nr 3 w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38);

4) Zespołowi Szkół nr 9 w Suwałkach Gimnazjum nr 4 w Suwałkach (ul. Klonowa 51);

5) Zespołowi Szkół nr 3 w Suwałkach Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Szpitalna 66);

6) Zespołowi Szkół nr 7 w Suwałkach Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Suwałkach (ul. Minkiewicza 50);

7) Zespołowi Szkół nr 10 w Suwałkach Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Antoniewicza 5).

Wójt Gminy Suwałki


Tadeusz Chołko


Skarbnik Gminy Suwałki


Danuta Bućko

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach


Załącznik do Porozumienia Nr 6/UGS/2013
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki za okres ośmiu miesięcy tj. od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 r.

Nazwa jednostki

Liczba uczniów pochodzących z terenu Gminy Suwałki w styczniu br.

Koszt kształcenia ucznia w skali roku 2012

Subwencja z MEN na ucznia w skali roku 2013

Różnica pomiędzy kosztem kształcenia
w 2012 r. a otrzymaną subwencją w skali roku 2013

Kwota należna
za 8 miesięcy roku 2013


Gimnazjum nr 1537.333,105.566,861.766,2462.407,15

Gimnazjum nr 2

53

7.942,92


5.566,86


2.376,06


83.954,12

Gimnazjum nr 3


11


5.888,80


5.566,86


321,94


2.360,89

Gimnazjum nr 4


2


7.541,74


5.566,86


1.974,88


2.633,17

Gimnazjum nr 5


20


6.700,82


5.566,86

1133,96


15.119,47

Gimnazjum nr 6

9


8.647,65


5.566,86


3.080,79


18.484,74

Gimnazjum nr 7

10


9.848,50


5.566,86


4.281,64


28.544,27


Razem


158


x


x


x


213.503,81

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe