Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Raczki

z dnia 2 maja 2013r.

w sprawie powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Raczki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), w związku z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) oraz uchwałą Nr XXIV/142/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Raczki, a Miastem Suwałki w sprawie powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Raczki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach strony Porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Raczki powierza a Miasto Suwałki przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w zakresie świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suwałkach dla osób z upośledzeniem umysłowym - Domu Dziennego Pobytu Stowarzyszenia "Aktywni tak samo" będących mieszkańcami Gminy Raczki, zwane w dalszej treści Porozumienia "zadaniem".

2. Miasto Suwałki wyraża zgodę na realizację zadania opisanego w ust. 1, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc, na umieszczenie w Środowiskowym Domu Samopomocy, o którym mowa wyżej, osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Gminy Raczki.

3. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę.

§ 2. 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach osoba zainteresowana tj. z upośledzeniem umysłowym, będąca mieszkańcem Gminy Raczki lub opiekun prawny składa do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i kompletuje dokumenty niezbędne do wydania decyzji i przekazuje je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

3. Decyzje kierujące osoby z upośledzeniem umysłowym będące mieszkańcami Gminy Raczki do Środowiskowego Domu Samopomocy, o którym mowa wyżej oraz decyzje ustalające wysokość odpłatności wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

§ 3. 1. Gmina Raczki nie ponosi kosztów za świadczenie usług na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym będących mieszkańcami Gminy Raczki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suwałkach.

2. Koszty pobytu skierowanych mieszkańców Gminy Raczki pokrywane są z budżetu Wojewody Podlaskiego stosownie do art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182).

§ 4. Dojazd uczestników z terenu Gminy Raczki do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Suwałkach realizowany jest we własnym zakresie i na koszt uczestnika.

§ 5. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z 30 dniowym terminem wypowiedzenia.

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 7. W kwestiach nieuregulowanych w Porozumieniu obowiązują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 8. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz w celu ogłoszenia.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Wójt


Roman Fiedorowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe