Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 123/XXIII/2013 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 13 maja 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kulesze Kościelne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Dz. U. z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie Gminy Kulesze Kościelne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne.

2. Deklarację o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Deklaracja o której mowa w § 1 może być składana Wójtowi Gminy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie: .pdf, .odt, .doc/dox, na adres e-mail:sekretariat@kuleszek.pl lub skrzynkę podawczą ePUAP.

2. Deklaracje przesyłane w wersji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

§ 4. Traci moc uchwała NR 99/XXI/2012 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kulesze Kościelne.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik do Uchwały Nr 123/XXIII/2013
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 13 maja 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe