Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/128/13 Rady Gminy Giby

z dnia 14 maja 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/118/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012r. poz. 567, z 2013 r., poz. 153) oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r., poz. 228) - Rada Gminy Giby uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/118/13 Rady Gminy Giby z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:"Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 60 litry - w wysokości 7

2) o pojemności 120 litry - w wysokości 14 zł

3) o pojemności 240 litry - w wysokości 29 zł

4) o pojemności 1100 litry - w wysokości 134 zł

5) o pojemności 2500 litry - w wysokości 306 zł

6) o pojemności 3600 litry - w wysokości 441 zł

7) o pojemności 7 m3 - w wysokości 634 zł

8) o pojemności 16 m3 - w wysokości 1450 zł

9) o pojemności 34 m3 - w wysokości 3080 ".

2. § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:"Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 litry - w wysokości 4

2) o pojemności 120 litry - w wysokości 8

3) o pojemności 240 litry - w wysokości 16 zł

4) o pojemności 1100 litry - w wysokości 73 zł

5) o pojemności 2500 litry - w wysokości 165 zł

6) o pojemności 3600 litry - w wysokości 237 zł

7) o pojemności 7 m3 - w wysokości 462 zł

8) o pojemności 16 m3 - w wysokości 1055 zł

9) o pojemności 34 m3 - w wysokości 2242 "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Jan Czarniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe