Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/121/13 Rady Gminy Giby

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Giby na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: 3 779 zł zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 16 389 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 9 723 zł zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 35 001 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:Plan dochodów budżetowych: 12 145 755 zł w tym:bieżące 9 585 739 zł majątkowe:2 560 016 zł Plan wydatków budżetowych:11 585 945 zł w tym: bieżące: 9 111 565 zł majątkowe:2 474 380 zł

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 559 810 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Jan Czarniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/121/13
Rady Gminy Giby
z dnia 28 marca 2013 r.

DOCHODY

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

309 300,00

1 000,00

310 300,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

309 300,00

1 000,00

310 300,00

0830

Wpływy z usług

0,00

1 000,00

1 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 153 437,00

2 500,00

3 155 937,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 018 802,00

500,00

1 019 302,00

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

200,00

200,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

300,00

300,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

611 635,00

2 000,00

613 635,00

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

500,00

500,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

1 500,00

1 500,00

758

Różne rozliczenia

3 559 000,00

- 16 389,00

3 542 611,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 131 262,00

- 16 389,00

2 114 873,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 131 262,00

- 16 389,00

2 114 873,00

852

Pomoc społeczna

299 100,00

279,00

299 379,00

85295

Pozostała działalność

47 000,00

279,00

47 279,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

47 000,00

279,00

47 279,00

Razem:

10 729 956,00

- 12 610,00

10 717 346,00

Dochody bieżące stanowi kwota - 9 585 739 zł, w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 657 603 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 2 560 016 zł, w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 930 016 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 230 000 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/121/13
Rady Gminy Giby
z dnia 28 marca 2013 r.

WYDATKI

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 560 678,00

1 620,00

1 562 298,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 404 666,00

1 620,00

1 406 286,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

25 000,00

1 620,00

26 620,00

801

Oświata i wychowanie

3 546 712,00

- 27 177,00

3 519 535,00

80101

Szkoły podstawowe

1 794 266,00

- 27 177,00

1 767 089,00

4300

Zakup usług pozostałych

58 441,00

- 27 177,00

31 264,00

80104

Przedszkola

209 152,00

0,00

209 152,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

74 903,00

- 4 004,00

70 899,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 247,00

- 121,00

2 126,00

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

4 004,00

4 004,00

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

121,00

121,00

80110

Gimnazja

1 042 216,00

943,00

1 043 159,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0,00

500,00

500,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 000,00

- 300,00

700,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

- 200,00

800,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

41 366,00

343,00

41 709,00

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

0,00

600,00

600,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

305 883,00

0,00

305 883,00

4300

Zakup usług pozostałych

37 417,00

- 2 200,00

35 217,00

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

0,00

2 200,00

2 200,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

12 233,00

- 600,00

11 633,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

12 233,00

- 600,00

11 633,00

80195

Pozostała działalność

40 462,00

- 343,00

40 119,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

24 842,00

- 343,00

24 499,00

852

Pomoc społeczna

531 213,00

279,00

531 492,00

85295

Pozostała działalność

76 500,00

279,00

76 779,00

3110

Świadczenia społeczne

76 500,00

279,00

76 779,00

Razem:

10 182 814,00

- 25 278,00

10 157 536,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 393 000,00

0,00

1 393 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 345 000,00

0,00

1 345 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 400,00

56,00

1 456,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 500,00

- 56,00

8 444,00

Razem:

1 428 409,00

0,00

1 428 409,00

Wydatki bieżące stanowi kwota: 9 111 565 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych: 6 053 576 zł

2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 3 916 546 zł

3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2 137 030 zł

4) dotacje na zadania bieżące - 260 269 zł

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 785 709 zł

6) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 662 011 zł

7) wydatki na obsługę długu - 350 000 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 2 474 380 zł, w tym:

1) na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2 474 380 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/121/13
Rady Gminy Giby
z dnia 28 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu 2013 r.

w złotych

L.p.

Treść

§

Plan

1

2

3

5

Przychody ogółem:

145 000

1.

Kredyty w tym:

§ 952

145 000

1.1

Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 952

-

2.

Pożyczki, w tym:

§ 903

-

2.1

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

-

3.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

-

4.

Prywatyzacja majątku j.s.t.

§ 941 do 944

-

5.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

-

6.

Inne papiery wartościowe

§ 931

-

7.

Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)

§ 950

-

Rozchody ogółem :

704 810

1.

Spłaty kredytów w tym:

§ 992

704 810

1.1

Spłaty kredytów długoterminowych

§ 992

704 810

1.2

Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

-

2.

Spłaty pożyczek w tym:

§ 963

-

2.1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

-

3.

Udzielone pożyczki

§ 991

-

4.

Lokaty

§ 994

-

5.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

-

6.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

-


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/121/13
Rady Gminy Giby
z dnia 28 marca 2013 r.

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 3 779 zł

1 000 zł - wpływy z usług w gospodarce nieruchomościami

279 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów

1 500 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych od osób fizycznych

500 zł - dochody z tytułu opłaty kosztów upomnień związanych z podatkami od osób fizycznych

300 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych od osób prawnych

200 zł - dochody z tytułu opłaty kosztów upomnień związanych z podatkami od osób prawnych

2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 16 389 zł

16 389 zł - subwencja oświatowa

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 9 723 zł

343 zł - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli Gimnazjum

1 620 zł - odpisy na ZFŚS pracowników administracji

279 zł - wydatki związane z dożywianiem uczniów

56 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika prowadzącego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych

500 zł - opłata za Internet w Gimnazjum

4 125 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób prowadzących projekt : "Małe przedszkole - wielka sprawa"

600 zł - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w Gimnazjum

2 200 zł - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych kierowcy dowożącego uczniów

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 35 001 zł

343 zł - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

27 177 zł - usługi w Szkołach Podstawowych

56 zł - zakup materiałów związanych ze świadczeniami rodzinnymi

300 zł - opłaty za rozmowy telefonii komórkowej w Gimnazjum

200 zł - delegacje pracowników Gimnazjum

4 125 zł - wynagrodzenie osobowe dla pracowników prowadzących projekt : "Małe przedszkole - wielka sprawa"

600 zł - usługi związane z dokształcaniem nauczycieli Gimnazjum

2 200 zł - usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe