Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 46/13 Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm./ Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10 964 207,00,

b) wykonanie dochodów wynosi 10 222 020,95, zgodnie z zał. Nr 1.

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11 964 207,00,

d) wykonanie wydatków wynosi 10 569 396,67, zgodnie z zał. Nr 2.

e) Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu- zgodnie z zał. Nr .3

f) Sprawozdanie z realizacji zadań rządowych zleconych gminie - zgodnie z zał. Nr 4.

g) Informację o stanie mienia Gminy Kobylin Borzymy -zgodnie z zał. Nr 5.

h) Sprawozdanie finansowe instytucji kultury - zgodnie z zał. Nr 6.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT GMINY


WOJCIECH MOJKOWSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/13
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 29 marca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/13
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 29 marca 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/13
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 29 marca 2013 r.


INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobylin-Borzymy za 2012 rok

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 46/13
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań rządowych zleconych Gminie za 2012 rok

Strona dochodowa

Dział

Rozdział

§

Plan

Wykonanie

%

010

01095

2010

344 484,00

344 483,08

99,9

750

75011

2010

61 786,00

61 786,00

100

751

75101

2010

609,00

609,00

100

852

85212

2010

1 295 860,00

1 255 352,73

96,9

852

85213

2010

2 187,00

2 186,92

99,9

852

85295

2010

12 600,00

12 600,00

100

Razem

1 717 526,00

1 677 017,73

97,6

Strona wydatkowa

010

01095

4300

6 755,00

6 754,57

99,9

010

01095

4430

337 729,00

337 729,51

99,9

Razem

344 484,00

344 783,08

99,9

750

75011

4010

46 100,00

46 100,00

100

750

75011

4040

4 000,00

4 000,00

100

750

75011

4110

10 886,00

10 886,00

100

750

75011

4120

800,00

800,00

100

Razem

61 786,00

61 786,00

100

751

75101

4260

609,00

609,00

100

852

85212

3110

1 250 443,00

1 210 035,80

96,8

852

85212

4010

24 000,00

24 000,00

100

852

85212

4110

10 852,00

10 752,72

99,1

852

85212

4210

4 088,00

4 087,81

99,9

852

85212

4300

6 477,00

6 476,40

99,9

Razem

1 295 860,00

1 255 352,73

96,9

852

85213

4130

2 187,00

2 186,92

99,9

852

85295

3110

12 600,00

12 600,00

100

Razem

1 717 526,00

1 677 017,73

97,6


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 46/13
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 29 marca 2013 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2012

RODZAJ MIENIA

JJedn.
Jednostki miary


Ilość

Wartość inwest.
mienia

Sposób zagospodarowania

Uwagi

w bezp. zarz.gminy

inne formy

I. BUDYNKI

szt.

- bud. biur. mieszk.
- bud. gospod.
- hydrofornie
- bud. szkolne
- bud. mieszkalne szkol.
-bud. gospod. szkolne

szt
szt.
szt.
szt.
szt.
.

2
3
4
7
2

4

1.165.941
7.188
2.679.101
3 926.986
43.502

4.215

2
3
4
6
2

4

II. BUDOWLE

- kotłownie szkol.
- wodociągi
- ogrodzenie
- studnie, place, itd.
- oczyszczalnie ścieków

szt
km
szt.
szt.

szt.

1
11
5
3

4

1.796
1 415.308
12.6583
27.384

170.355


Tak
4
1

2

1

1
2

2

III. ŚRODKI TRANSPORT.

-autobusy
- sam. Straży pożarn.

szt.
szt.

1
3

231.190
516.641


3

1

IV. GRUNTY


- działka pod bud. szk.
- działka pod wysyp.
-działka pod oczyszcz. ściek.
--tereny zabudow.i niezabud.
-użytki kopalne
- wodopoje i nieużytki
- grunty pod hydroforniami
- drogi gminne
- drogi wewnętrzne
- mosty
- place i boiska


ha

ha

ha
ha

ha
ha

ha
ha
ha
szt.
szt.


1

1,50

0.28
1,03

17,52
12,42

1,64
55,99
156,70
1
4


6.000

40.000

500
4.268

20.980
67.935

6.795
8.204.053
-
57.641
381.856


Tak

Tak

tak
tak

tak
tak

tak
tak
tak
tak
1
3

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego gminy Kobylin Borzymy

Gmina Kobylin Borzymy jest jednostką z bardzo małymi zasobami mienia komunalnego.

Nie posiadamy mienia komunalnego innego niż o własności praw majątkowych. W chwili obecnej w dzierżawie / umowa na okres 10 lat/ znajduje się budynek biurowo-mieszkalny , budynek gospodarczy wraz z placem i budowlami na nim się znajdującymi Ośrodka Zdrowia w Kobylinie Borzymach oraz od 31 sierpnia 2009r. wydzierżawiony został autobus szkolny dla PPKS w Zambrowie wraz z obowiązkiem dowożenia dzieci do szkół.

Bardzo szczupłe zasoby mienia komunalnego dają znikome dochody z tego tytułu, a są to :

- wpłaty rolników za zużytą wodę z wodociągów wiejskich w kwocie 483.431,03 zł ,

- wpływy z tytułu najmu lokali - 41.708,92 zł.

- 6.000 zł z tytułu dzierżawy mienia komunalnego .

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 231.850,00 zł.

Łączne dochody z mienia komunalnego w 2012 roku

wyniosły 762.989,95 zł i nie pokryły kosztów utrzymania, które wynoszą: - utrzymanie infrastruktury wodociągowej 383.069,75 zł, - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 81.155 zł, utrzymanie budynków biurowo mieszkalnych oraz szkół około 450.000zł.

Stan mienia komunalnego uległ zmianie od czasu złożenia poprzedniej informacji -

a złożyło się na to: w wyniku przetargu nieograniczonego został sprzedany budynek byłej szkoły w Pszczółczynie za sumę 227.250,00 zł. oraz autobus szkolny Autosan H 9 za sumę 4.600,00 zł., który nie nadawał się już do eksploatacji wskutek fizycznego zużycia. Ponadto otrzymaliśmy od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku darowiznę w postaci agregatu prądotwórczego na sumę 25 620.00 zł. oraz nabyliśmy 0,29m2 gruntu pod drogę gminną.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 46/13
Wójta Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 29 marca 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK

Biblioteka Publiczna Gminy Kobylin Borzymy jest instytucją lokalną, powołaną Uchwałą Rady Gminy Kobylin Borzymy Nr V/39/03 z dnia 30.04.2003 r. i finansowaną przez samorząd. Zobowiązana jest do wykonywania określonych usług oraz spełniania oczekiwań i potrzeb użytkowników. Zajmuje lokal w budynku urzędu gminy o powierzchni około 60 m2. Na dzień 31 grudnia 2012r. księgozbiór biblioteki wynosił 13 650 woluminów, w tym 6720 literatury pięknej dla dorosłych, 3518 dla dzieci, 3412 - literatura popularno-naukowa. W omawianym okresie zakupiono 623 książek na kwotę 12.400,00 zł. Na prenumeratę czasopism wydatkowana została kwota 1.293,00 złotych. Ogółem za 2012r. wydatki wyniosły 74.864,53 złotych, z tego wynagrodzenia 44.996,00 złotych, ZUS - 9.181,76 złotych, zakup materiałów 1.814,14 zł., zakup usług -4.220,60 zł., w tym opłaty za internet 850,13 złotych, zakup książek 12.400,00 złotych oraz 2.101,71 zł pozostałe wydatki. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Dochodami w omawianym okresie była dotacja z budżetu gminy w kwocie 72.175,86 złotych oraz dotacja Biblioteki Narodowej w kwocie 2.100,00 zł i Fundacji Orange w wysokości 666,19 zł . Z dotacji BN zakupiono ksiązki w ramach programu " Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek " za całą kwotę dotacji tj. 2.100,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział

Rozdział

§

Plan w

Wykonanie w

921

92116

3020

200,00

150,32

4010

51.200,00

44.996,00

4110

9.000,00

8.079,31

4120

1.300,00

1.102,45

4170

2.000,00

-

4210

7.000,00

1.814,141

4240

12.400,00

12.400,00

4300

3.400,00

2.296,66

4350

1.866,00

850,13

4370

1.200,00

1.073,81

4410

1.400,00

654,78

4430

500,00

93,00

4440

1.200,00

1.093,93

4700

600,00

260,00

Razem

93.266,00

74.864,53

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe