Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 6.2013 Wójta Gminy Sokoły

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 257 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, po. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) dochody - 15.811.753 zł;

a) bieżące - 14.525.574 zł;

b) majątkowe - 1.286.179 zł;

2) wydatki - 14.911.753 zł;

a) bieżące - 12.910.853 zł;

b) majątkowe - 2.000.900 zł.

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Józef Zajkowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6.2013
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6.2013
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienie dokonanych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6.2013 z dnia 29 marca 2013 roku

Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonane zostały zmiany dotacji celowych na realizację zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na wypłacenie świadczenia za sprawowanie opieki. Wprowadzone one są na wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Ogółem zwiększa się dochody o1.626 złi wynoszą one15.811.753 zł, w tym dochody bieżące 14.525.574 zł i majątkowe 1.286.179 zł.

Zwiększeniu ogólnemu o kwotę1.626 złulegają również wydatki, które po dokonanych zmianach wynoszą14.911.753 zł,w tym wydatki bieżące 12.910.853 zł i majątkowe 2.000.900 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe