Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 122/XXIII/2013 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 13 maja 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Dz. U. z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierana będzie od właścicieli nieruchomości każda zebrana ilość odpadów komunalnych, wytworzona w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego, w podziale na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) segregowane odpady komunalne: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, odpady komunalne zmieszane niepodlegające selektywnej zbiórce.

3) problemowe odpady komunalne: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.

§ 2. 1. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) odpady zmieszane odbierane będą nie rzadziej niż raz na miesiąc;

2) odpady gromadzone selektywnie odbierane będą nie rzadziej niż raz na trzy miesiące

3) odpady problemowe nie rzadziej niż raz na rok;

2. Harmonogram odbierania odpadów dostarczany będzie właścicielom nieruchomości, co najmniej raz w roku.

§ 3. Odpady wymienione w § 1 ust. 2 pkt 3 należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) i umieszczać w przygotowanych do tego celu specjalnych kontenerach, zlokalizowanych na terenie gminy lub w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, w ramach dokonanej opłaty i terminach zgodnych z harmonogramem.

§ 4. Traci moc uchwała NR 96/XXI/2012 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe