Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Jaświły

z dnia 17 maja 2013r.

o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych inych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XX/112/12 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 grudnia 2012r. o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r. poz. 129) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXIII/141/13 Rady Gminy Jaświły z dnia 17 maja 2013r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Jaświły
z dnia 17 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XX/112/12
RADY GMINY JAŚWIŁY
z dnia 14 grudnia 2012r.
o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm. z 2013r. poz. 21 i 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r., poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Jaświły.

3. Ustala się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w uchwale za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu w formie dokumentu elektronicznego:

a) deklaracja musi być podpisana ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) akceptowalne formaty załączników to:DOC, RTF, ODT;GIF, TIF, BMP, JPG;PDF.

2) wielkość wszystkich załączników dołączonych do deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie może przekroczyć 3MB.

3) deklaracje zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną przyjęte.

4. Wzór formularza Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dostępny jest na stronie internetowej http://www.jaswily.pl .

5. Złożenie dokumentu za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały i dołączenie deklaracji on-line na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej http://www.epuap.gov.pl .

§ 2. Określa się termin składania pierwszej deklaracji do dnia 15 marca 2013roku.

§ 3. Termin składania kolejnej deklaracji w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na zmianę wysokości opłaty bądż powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Gminy Jaświły
z dnia 17 maja 2013 r.
Zalacznik.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe