Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/141/13 Rady Miasta Kolno

z dnia 17 maja 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 908, poz. 1544) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach: pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych ustala się w wysokości 30 godzin.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowy obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w § 2 wylicza się według następującego wzoru:

(X1+ X2+ …)

WG =________________________________________

(X1: Y1) + (X2: Y2) + …

gdzie:

WG - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,

X1, X2… - oznacza liczbę godzin zajęć w ramach różnych stanowisk przydzieloną danemu nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły,

Y1, Y2… - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony dla danych stanowisk.

2. Ilorazy X1: Y1, X2: Y2, … określone w ust. 1 przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych.

3. Ustalony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (WG), zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób, że część dziesiętną liczby mniejszą niż 0,5 godziny pomija się, a większą lub równą 0,5 godziny zaokrągla się do pełnej godziny.

§ 4. Różnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym szkoły a ustalonym zgodnie z § 3 tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć, stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.

§ 5. Tracą moc:

1) Uchwała Nr X/48/03 Rady Miasta Kolno z dnia 23 października 2003 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin,

2) Uchwała Nr XXIV/126/13 Rady Miasta Kolno z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe