Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 5/UGS/2013 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 kwietnia 2013r.

prowadzenie zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk

Tekst pierwotny

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz.U z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153) Przekazująca powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez niżej wymienione szkoły podstawowe, tj.:

1) Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach Szkołę Podstawową nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach (ul. Kościuszki 126);

2) Szkołę Podstawową nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego 13);

3) Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach Szkołę Podstawową nr 5 im. Alfreda Wierusz - Kowalskiego w Suwałkach ( ul. Klonowa 51);

4) Szkołę Podstawową nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach (ul.Sejneńska 12);

5) Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach Szkołę Podstawową nr 7 w Suwałkach (ul.Minkiewicza 50);

6) Szkołę Podstawową nr 9 im. Wł. Puchalskiego w Suwałkach (ul. Ks. Hamerszmita 11);

7) Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach Szkołę Podstawową nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach (ul. Antoniewicza 5);

8) Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Szkołę Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Szpitalna 66).

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań określonych w § 1, Przekazująca zobowiązuje się przekazać na konto Przyjmującego w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach - nr konta 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej ,,dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującej spełniających obowiązek szkolny w szkołach podstawowych, o których mowa w § 2, naliczone za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., w następujący sposób:

1) dotacja za okres od stycznia do sierpnia 2013 r. - w wysokości zł 121.318,14 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemnaście złotych 14/100) określona w formie kalkulacji sporządzonej w oparciu o rzeczywiste koszty kształcenia jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2012 r. i liczbę uczniów spełniających obowiązek szkolny od poczatku stycznia br., zostanie przekazana przez Przekazującą na rzecz Przyjmującego w terminie do dnia 30.06.2013 r. - przedmiotowa kalkulacja stanowi załącznik do niniejszego porozumienia;

2) za okres od września do grudnia 2013 r. - wysokość dotacji zostanie określona przez Przyjmującego w formie kalkulacji sporządzonej w oparciu o rzeczywiste koszty kształcenia jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w I półroczu 2013 r. i liczbę uczniów spełniających obowiązek szkolny od 1 września br.;

3) dotacja za okres od września do grudnia 2013 r. zostanie przekazana przez Przekazującą na rzecz Przyjmującego nie później niż do dnia 20 grudnia 2013 r.

2. Za opóźnienia w przekazywaniu przedmiotowej dotacji naliczane będą odsetki ustawowe, przy czym za zachowanie terminów zapłaty, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony jednego roku, tj. 2013.

§ 5. Strony porozumienia zgodnie postanawiają, że ewentualny wzrost lub spadek od 1 września 2013 r. liczby uczniów objętych przez Przyjmującego realizacją zadania, o którym mowa w § 1, skutkować będzie sporządzeniem i podpisaniem przez obie strony stosownego aneksu do niniejszego porozumienia, w którym określone zostaną dodatkowe środki finansowe do przekazania przez Przekazującą na rzecz Przyjmującego.

§ 6. Obowiązkiem Przekazującej jest zapewnienie dzieciom z terenu Gminy Suwałki, uczęszczającym do szkół podstawowych, o których mowa w § 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga do szkoły przekracza:

1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV;

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VI.

§ 7. Przekazująca zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji znajdującej się ww. szkołach podstawowych dotyczącej sposobu realizacji niniejszego porozumienia oraz do wnioskowania, w terminie do dnia 31.12.2013 r., o przedłożenie przez Przyjmującego rozliczenia udzielonej dotacji, w tym rzeczywistych kosztów kształcenia dzieci z terenu Gminy Suwałki, za okres 12-tu miesięcy 2013 r., w terminie do dnia 20 stycznia 2014 r.

§ 8. W przypadku nadpłaty Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Przekazującą w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku.

§ 9. W przypadku niedopłaty Przekazująca zobowiązuje się wobec Przyjmującego do uzupełnienia należnej dotacji w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Przekazująca zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej, odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron a przy braku porozumienia - przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 12. 1. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. Kopie porozumienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostaną przesłane do wiadomości niżej wymienionym szkołom:

1) Zespołowi Szkół nr 8 w Suwałkach Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach (ul. Kościuszki 126);

2) Szkole Podstawowej nr 4 im. ks.Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach ( ul. Wojska Polskiego 13);

3) Zespołowi Szkół nr 9 w Suwałkach Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz - Kowalskiego w Suwałkach ( ul. Klonowa 51 );

4) Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach (ul.Sejneńska 12);

5) Zespołowi Szkół nr 7 w Suwałkach Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach (ul. Minkiewicza 50);

6) Szkole Podstawowej nr 9 im. Wł. Puchalskiego w Suwałkach (ul. Ks. Hamerszmita 11);

7) Zespołowi Szkół nr 10 w Suwałkach Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach (ul.Antoniewicza 5);

8) Zespołowi Szkół nr 3 w Suwałkach Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul.Szpitalna 66).

Wójt Gminy Suwałki


Tadeusz Chołko


Skarbnik Gminy Suwałki


Danuta Bućko

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach


Załącznik do Porozumienia Nr 5/UGS/2013
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki za okres ośmiu miesięcy tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2013 r.

Nazwa
jednostki

Liczba
uczniów
pochodzących z terenu Gminy
Suwałki w
styczniu br.

Koszt kształcenia
ucznia w skali
roku 2012

Subwencja
z MEN
na ucznia
w skali roku
2013

Różnica
pomiędzy
przewidywanym
kosztem kształcenia
w 2012 r.
a otrzymaną
subwencją w skali
roku 2013

Kwota
należna
za 8
miesięcy
roku 2013

Z. Sz. nr 8
Szkoła Podstawowa
nr 2146.491,455.352,751.138,70


10.627,87

Szkoła Podstawowa nr 4


16


5.800,00


5.352,75


447,25


4.770,67

Z. Sz. nr 9
Szkoła Podstawowa nr 5


3


5.515,97


5.352,75


163,22


326,44

Szkoła Podstawowa
nr 6


72


5.889,00


5.352,75


536,25


25.740,-

Z.Sz nr 7 Szkoła Podstawowa
nr 7


16


7.360,08


5.352,75


2.007,33


21.411,52

Szkoła Podstawowa
nr 9


61


6.971,00


5.352,75


1.618,25


65.808,83

Szkoła Podstawowa
nr 10


15


11.9031,48


9.242,42


1.789,06

17.890,60

Z.S nr 3 Szkoła Podstawowa
nr 11


42


7.571,04


5.722,35


1.848,69


51.763,32


Ogółem


239


x


x


x


198.339,25

minus koszt kształcenia uczniów (ponad subwencję) z terenu Miasta Suwałki (ul. Buczka) uczęszczających do SP w Poddubówku w okresie 01-08.2013 {17 dzieci x (6.795,98:12)x8} =77.021,11

różnica do przekazania na konto UM Suwałki - 121.318,14

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe