Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 188/13 Wójta Gminy Płaska

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 2, 3 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 12 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XX/136/13 Rady Gminy Płaska z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2013, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2013 rok w zakresie zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.287,00 zł., zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.287,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu, oraz rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 700 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji jak niżej:

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.900,00 zł., zwiększa się plan wydatków o kwotę - 40.900 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości 15 863.287,00,-zł., z tego:

- bieżące w wysokości 9.075.629,00,-zł.;

- majątkowe w wysokości 6.787.658,00-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2) wydatki budżetu w wysokości 16.965.037,00 ,-zł., z tego:

- bieżące w wysokości 8.202.703,00,-zł.;

- majątkowe w wysokości 8.762.334,00,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 r. przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 188/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiana planu dochodów na 2013 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 159 200,00

13 287,00

1 172 487,00

85295

Pozostała działalność

44 000,00

13 287,00

57 287,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

44 000,00

13 287,00

57 287,00

Razem:

15 850 000,00

13 287,00

15 863 287,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 188/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiana planu wydatków na 2013 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 369 000,00

0,00

2 369 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 369 000,00

0,00

2 369 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

20 000,00

60 000,00

4307

Zakup usług pozostałych

20 500,00

- 20 000,00

500,00

630

Turystyka

1 261 200,00

0,00

1 261 200,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1 261 200,00

0,00

1 261 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 500,00

- 2 000,00

7 500,00

4307

Zakup usług pozostałych

6 000,00

- 3 000,00

3 000,00

4309

Zakup usług pozostałych

2 200,00

- 1 000,00

1 200,00

4430

Różne opłaty i składki

40 000,00

6 000,00

46 000,00

750

Administracja publiczna

1 342 000,00

0,00

1 342 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 155 600,00

0,00

1 155 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

63 000,00

- 3 100,00

59 900,00

4410

Podróże służbowe krajowe

20 000,00

- 2 000,00

18 000,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

800,00

2 000,00

2 800,00

4570

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

0,00

100,00

100,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 500,00

3 000,00

4 500,00

758

Różne rozliczenia

65 000,00

- 700,00

64 300,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

65 000,00

- 700,00

64 300,00

4810

Rezerwy

65 000,00

- 700,00

64 300,00

801

Oświata i wychowanie

2 982 810,00

0,00

2 982 810,00

80101

Szkoły podstawowe

1 555 000,00

0,00

1 555 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 100,00

2 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

26 500,00

- 2 100,00

24 400,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

203 500,00

0,00

203 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4 000,00

8 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

195 000,00

- 4 000,00

191 000,00

852

Pomoc społeczna

1 378 320,00

13 287,00

1 391 607,00

85295

Pozostała działalność

57 000,00

13 287,00

70 287,00

3110

Świadczenia społeczne

43 000,00

13 287,00

56 287,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

187 380,00

700,00

188 080,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

700,00

700,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

700,00

700,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 937 000,00

0,00

5 937 000,00

90002

Gospodarka odpadami

360 000,00

- 3 000,00

357 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

302 600,00

- 3 000,00

299 600,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

10 000,00

3 000,00

13 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

3 000,00

13 000,00

Razem:

16 951 750,00

13 287,00

16 965 037,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 188/13
Wójta Gminy Płaska
z dnia 27 marca 2013 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

1. Zmiany w dochodach:

1) zwiększyć dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy

dz.852, rozdz.85295§2030 o kwotę 13.287,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach:

1) zwiększyć wydatki w dz.852, rozdz.85295§3110 o kwotę 13.287,00 zł.

3. Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 700,00 zł. z przeznaczeniem na 854/85415/2910 w kwocie 700,00zł.

4. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu:

1) transport i łączność - zmiana wydatków na kwotę 20.000,00 zł. tj. zwiększyć zakup usług pozostałych i zmniejszyć zakup usług pozostałych § 4307 o kwotę 20.000,00 zł.;

2) turystyka - zmiana wydatków na kwotę 6.000,00 zł., tj. zwiększyć wydatki na różne opłaty i składki i zmniejszyć wydatki § 4300 o kwotę 2.000,00 zł., § 4307 o kwotę 3.000,00 i § 4309 o kwotę 1.000,00 zł.;

3) administracja publiczna - zmiana wydatków na kwotę 5.100,00 zł. Zmniejszyć zakup usług pozostałych o kwotę 3.100,00 zł. oraz wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000,00 zł., a zwiększyć wydatki na podróże służbowe zagraniczne o 2000,00 zł., na odsetki o 100,00 zł. oraz na koszty postępowania sądowego o kwotę 3.000,00 zł.;

4) oświata i wychowanie zmiana wydatków na kwotę 6.100,00 zł. Zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2.100,00 zł., a zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.100,00 zł. Zwiększenie wydatków w dowożeniu uczniów § 4210 o kwotę 4.000,00 zł., zmniejszenie wydatków na § 4300 o kwotę 4.000,00 zł.;

5) gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmniejszenie wydatków rozdz.90002 §4300 o kwotę 3.000,00 zł. i zwiększenie wydatków rozdz.90003 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł.

5. Dokonano również poprawienia błędu w dziale 852, rozdz.85202 § 4300 - było 36.000,00 zł., a winno być 38.000,00 zł. Powyższy błąd nie wpływa na ogólną kwotę w dziale 852 "Pomoc społeczna" oraz na wydatki ogółem w budżecie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe