Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 218/13 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr XXVI/131/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości 32 744 788 zł w tym: dochody bieżące 25 829 362 zł, dochody majątkowe 6 915 426 zł i przychody w wysokości 214 267 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 31 834 055 zł w tym: wydatki bieżące 21 476 405zł, wydatki majątkowe 10 357 650 zł i rozchody w wysokości 1 125 000 zł

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 910 733 przeznacza się na spłatę przypadających rat kredytów

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


mgr inż. Jarosław Siekierko


Załącznik do Zarządzenia Nr 218/13
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą przeniesień między rodziałami i paragrafami w jednostkach budżetowych:

1.Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (związane z informatyką ośrodka) na kwotę 12 000 zł

2.Gimnazjum (związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego) na kwotę 6 798 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe