Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/160/2013 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 z 2013 r. Nr 153) oraz art. 14 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 , Nr 56, poz. 458, 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 , Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 z 2011 r. Nr 106,poz.622,Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz.887 , Nr 205, poz.1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979) Rada Gminy Krasnopol uchwala co następuje:

§ 1. Sieć prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych tworzą oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Krasnopolu - Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu.

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/44/2011 Rady Gminy Krasnopol z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe