Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/161/2013 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie planu sieci szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów w Gminie Krasnopol

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 , Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979) Rada Gminy Krasnopol uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych położonych na terenie gminy Krasnopol, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się granice obwodów publicznych szkół podstawowych położonych na terenie gminy Krasnopol zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/43/2011 Rady Gminy Krasnopol z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów w gminie Krasnopol.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/161/2013
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 29.04.2013 r.

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA OBSZARZE GMINY KRASNOPOL

1. Zespół Szkół w Krasnopolu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnopolu - kl. I-VI.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/161/2013
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 29.04.2013 r.

GRANICE OBWODÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA OBSZARZE GMINY KRASNOPOL.

1. Do obwodu Zespołu Szkół w Krasnopolu - Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu należą miejscowości: Aleksandrowo, Buda Ruska, Boksze Nowe, Czarna Buchta, Głuszyn, Gremzdel, Gremzdy Polskie, Jegliniec, Jeglówek, Jeziorki, Krasne, Krasnopol, Krucieniszki, Królówek, Linówek, Łopuchowo, Maćkowa Ruda, Michnowce, Murowany Most, Orlinek, Pawłówka, Piotrowa Dąbrowa, Remieńkiń, Romanowce, Rudawka, Ryżówka, Smolany Dąb, Skustele, Stabieńszczyzna, Wysoka Góra, Żłobin, Żubrówka Nowa, Żubrówka Stara, Żubronajcie, Czerwony Krzyż, Mikołajewo, Rosochaty Róg.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe