Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/172/13 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz.567, z 2013 poz. 153) oraz art. 21 ust.1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz.1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz.902, Nr 173, poz.1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342, z 2012 r., poz. 951) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bakałarzewo na lata 2013-2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bakałarzewo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/64/08 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (Dz. U. Woj. Podl. z 2008 r. nr 98, poz. 966).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/172/13
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2013-2018

Aktualny stan zasobów mieszkaniowych gminy.

§ 1. . Aktualny stan zasobów tworzących mieszkaniowy zasób Gminy przedstawia tabela:

l.p.

Lokalizacja

Rok budowy budynku

Ilość lokali mieszk.

Pow. użytk. lokali w m2

1.

Budynek mieszkalny przejęty od Nadleśnictwa Olecko na działce ozn. Nr 76/1 o pow.1434 mkw. w Bakałarzewie przy ulicy Filipowskiej 12
KW SU1S/00013208/5

Około 1965r.

1

78,2

2.

Budynek mieszkalny przejęty od Nadleśnictwa Olecko na działce ozn. Nr 11 o pow.2612 mkw. w Bakałarzewie, Kolonie
KW SU1S/00024525/3

Około 1961r.

1

88,91

3.

Budynek mieszkalny w Starej Chmielówce 5, na działce ozn. Nr 109/4 o pow.1794mkw.
KW

Około 1965r.

1

100,46

4.

Lokal mieszkalny w Starej Chmielówce (w budynku byłej szkoły) na działce ozn. Nr 84/1 o pow.1038mkw., 82/5 o pow. 210 mkw., 83/4 o pow.1700 mkw.
KW SU1S/00041194/8

Budynek wybudowany w latach 60-tych, rozbudowany w latach późniejszych

1

68,90

5.

Lokal miezkalny w Zdrębach (w budynku byłej szkoły) na działce ozn. Nr 99/2 o pow.1,1007 ha
KW 7757

1954

1

73,41

6.

Lokal mieszkalny w Zdrębach (w budynku byłej szkoły) na działce ozn. Nr 99/2 o pow.1,1007 ha
KW 7757

1954

1

65,44

7.

Lokal mieszkalny w Karasiewie (w budynku byłej szkoły) na działce ozn. Nr 42 o pow.7423 ha
KW 28547

1953

1

64,70

8.

Lokal mieszkalny w Karasiewie (w budynku byłej szkoły) na działce ozn. Nr 42 o pow.7423 ha
KW 28547

1953

1

60,70

9.

Lokal mieszkalny w Bakałarzewie (w budynku ośrodka zdrowia), przy ulicy Koziej 1 na działce ozn. Nr 327 o pow.2472 mkw.
KW 45769

1969

1

64,80

10.

Lokal mieszkalny w Bakałarzewie (przy budynku szkoły) przy ul. Osiedle 40 Lecia PRL 26A
KW 20608

1978

1

65,60

10

731,12

§ 2. . W istniejącym zasobie mieszkaniowym:

a) wydziela się 1 lokal mieszkalny w budynku ośrodka zdrowia jako lokal przeznaczony do wynajmowania na czas stosunku pracy osobom, które ze względu na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje są niezbędne gminie.

b) pozyskanie lokali socjalnych będzie następowało z posiadanego zasobu lub poprzez adaptację pomieszczeń o innym przeznaczeniu niż mieszkalne- będących własnością Gminy.

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach.

§ 3. . 1. W okresie objętym programem dopuszcza się możliwość nabycia lokali mieszkalnych.

2. Stan wyposażenia technicznego lokali mieszkalnych przedstawia następująca tabela:

l.p.

Lokalizacja/najemca

Kanalizacja

Woda zimna/ciepła

c.o.

c.w.

1.

Budynek mieszkalny przejęty od Nadleśnictwa Olecko na działce ozn. Nr 76/1 o pow.1434 mkw. w Bakałarzewie przy ulicy Filipowskiej 12

Najemca Jarmołowicz

Ścieki bytowe w zbiorniku żelbetowym okresowo wywożone

Studnia kopana z hydroforem

Ogrzewanie piecowe (piece kaflowe)

z wężownicy w trzonie kuchennym

2.

Budynek mieszkalny przejęty od Nadleśnictwa Olecko na działce ozn. Nr 11 o pow.2612 mkw. w Bakałarzewie, Kolonie

Najemca Ciołczyk

Ścieki bytowe w zbiorniku żelbetowym okresowo wywożone

Studnia kopana z hydroforem

Ogrzewanie piecowe
(piece kaflowe)

z wężownicy w trzonie kuchennym

3.

Budynek mieszkalny w Starej Chmielówce 5, na działce ozn. Nr 109/4 o pow.1794mkw.
Najemca Ewa Skubina

Ścieki bytowe w zbiorniku żelbetowym okresowo wywożone

Studnia kopana z hydroforem

Ogrzewanie piecowe (piece kaflowe)

z wężownicy w trzonie kuchennym

4.

Lokal mieszkalny w Starej Chmielówce (w budynku byłej szkoły) na działce ozn. Nr 84/1 o pow.1038mkw., 82/5 o pow. 210 mkw., 83/4 o pow.1700 mkw.
Najemca Czesław Staniszewski

Ścieki bytowe w zbiorniku żelbetowym okresowo wywożone

Wodociąg wiejski

Kotłownia własna

z kotłowni

5.

Lokal miezkalny w Zdrębach
(w budynku byłej szkoły) na działce ozn. Nr 99/2 o pow.1,1007 ha
Najemca Marta Rutkowska

Ścieki bytowe w zbiorniku żelbetowym okresowo wywożone

Wodociąg wiejski

Ogrzewanie piecowe (piece kaflowe)

ciepła woda z wężownicy w trzonie kuchennym

6.

Lokal mieszkalny w Zdrębach (w budynku byłej szkoły) na działce ozn. Nr 99/2 o pow.1,1007 ha
Najemca Agnieszka Dzida

Ścieki bytowe w zbiorniku żelbetowym okresowo wywożone

Wodociąg wiejski

Ogrzewanie piecowe (piece kaflowe)

ciepła woda z wężownicy w trzonie kuchennym

7.

Lokal mieszkalny w Karasiewie (w budynku byłej szkoły) na działce ozn. Nr 42 o pow.7423 ha
Najemca CARITAS

Ścieki bytowe w zbiorniku żelbetowym okresowo wywożone

Wodociąg wiejski

Ogrzewanie olejowe

z kotłowni

8.

Lokal mieszkalny w Karasiewie (w budynku byłej szkoły) na działce ozn. Nr 42 o pow.7423 ha
Najemca CARITAS

Ścieki bytowe w zbiorniku żelbetowym okresowo wywożone

Wodociąg wiejski

Ogrzewanie olejowe

z kotłowni

9.

Lokal mieszkalny w Bakałarzewie (w budynku ośrodka zdrowia), przy ulicy Koziej 1 na działce ozn. Nr 327 o pow.2472 mkw.
Najemca Gabinet Weterynaryjny Arkadiusz Maluszczak

Podłączenie do kanalizacji

Wodociąg wiejski

Ogrzewanie olejowe

z kotłowni

10.

Lokal mieszkalny w Bakałarzewie (przy budynku szkoły)przy ul. Osiedle 40 Lecia PRL 26A (w zarządzie szkoły- najemca Kazimiera Gorlo)

Podłączenie do kanalizacji

Wodociąg wiejski

Ogrzewanie olejowe

z kotłowni

10

731,12

Liczba mieszkań ogółem

10

Wyposażone w wodę ze studni kopanej
Wyposażenie w wodę z wodociągu

3
7

Wyposażenie - ogrzewanie piecowe
Wyposażone w c.o.

5
5

Wyposażone w szambo
Wyposażenie w kanalizację

8
2

3. Stan techniczny lokali oraz ich wyposażenia zmieniał się będzie w miarę realizowania remontu budynków. Ponadto Gmina będzie wykonywała wszelkie drobne remonty lokali mieszkalnych i budynków w zakresie, na jaki pozwalały będą środki finansowe przeznaczone na te cele w budżecie, w kolejności zależnej od stopnia pilności tych remontów. Będą potrzebne między innymi: remont dachu budynku, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej.

4. Wójt dokonywał będzie okresowo oceny stanu technicznego budynków oraz lokali mieszkalnych i na jej podstawie analizy potrzeb w zakresie remontów i modernizacji budynków oraz lokali mieszkalnych wraz z zestawieniem zakresu i kosztów niezbędnych do ich wykonywania.

Planowana sprzedaż lokali.

§ 4. W okresie objętym programem dopuszcza się sprzedaż lokali mieszkalnych w przypadku zainteresowania zakupem mieszkań ze strony mieszkańców gminy lub w przypadkach uzasadnionych interesami gminy.

Zasady polityki czynszowej

§ 5. W lokalach wchodzących do mieszkaniowego zasobu gminy wójt ustala stawki czynszu za 1 mkw. powierzchni użytkowej z uwzględnieniem poniższych czynników podwyższających i obniżających stawkę czynszu:

a) czynniki podwyższające:

Określenie czynnika

% wzrostu stawki podstawowej czynszu

Lokal położony na terenie miejscowości Bakałarzewo

20

Lokal położony na parterze, I piętrze budynków mieszkalnych

10

Lokal wyposażony w centralne ogrzewanie

10

Lokal wyposażony w instalację wodociągową

10

Lokal wyposażony w instalację kanalizacji sanitarnej

10

Lokal wyposażony w centralną ciepłą wodę

10

b) czynniki obniżające

Określenie czynnika

% obniżki stawki podstawowej czynszu

Lokal położony poza miejscowością Bakałarzewo

20

Brak w lokalu instalacji sieci wodociągowej

10

Brak w lokalu instalacji kanalizacji sanitarnej

10

Brak w lokalu instalacji centralnego ogrzewania

10

W przypadku gdy ustalona przy zastosowaniu powyższych czynników podwyższających i obniżających stawka czynszu byłaby niższa od ustalonej przez Wójta Gminy stawki bazowej, do ustalenia wysokości czynszu stosuje się stawkę bazową.

Sposób zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 6. . Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza Wójt. W okresie objętym niniejszym programem nie zakłada się zmiany sposobu zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w poszczególnych latach.

§ 7. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą wpływy z tytułu czynszów za wynajem lokali. Mogąca występować w okresie objętym programem różnica pomiędzy dochodami z najmu, a faktycznymi kosztami bieżącego utrzymania budynków i lokali oraz ich remontów pokrywana będzie z budżetu gminy, ze środków preferencyjnych kredytów i dotacji z Unii Europejskiej.

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji i remontów lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz wydatki inwestycyjne.

§ 8. Na wysokość wydatków w kolejnych latach składać się będą głównie koszty bieżącej eksploatacji lokali i budynków. Wysokość wydatków na remonty ustalana będzie na podstawie informacji sporządzonej przez Wójta, zgodnie z § 3 ust.4.

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 9. Poważnym problemem zasobów mieszkaniowych gminy jest zaniżony poziom czynszów. W celu poprawienia efektywności gospodarowania zasobem należy dążyć do ustalenia czynszów na poziomie umożliwiającym pełne pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynków i lokali oraz kosztów bieżących remontów.

Postanowienia końcowe.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe