| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/116/13 Rady Gminy Klukowo

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)[1]) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami)[2]) Rada Gminy Klukowo uchwala, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Klukowo, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana przez właściciela nieruchomości, w wysokości określonej w złożonej do Wójta Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Opłatę, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości ma obowiązek wnosić, co miesiąc na konto Gminy Klukowo, przelewem bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej, na rachunek Gminy Klukowo w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu O/Klukowo, Nr rachunku64 8749 0006 3900 0475 2000 0020

2. Termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustala się do dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się do dnia 15 sierpnia 2013 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klukowo, w sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Klukowo

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę NR XIII/80/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klukowo

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


[1]) ) Dz.U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153.

[2]) Dz.U. z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »