Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/119/13 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz 679, Nr 134, poz 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz, 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz.1170, z 2012 r. poz.986, poz.1456, poz.1548) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707, 2012r. poz. 1456, 1530, 1548) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę - 3 333,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę - 3 333,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9 072 273,- zł, z tego: dochody bieżące w wysokości -
7 242 273,- zł, dochody majątkowe w wysokości - 1 830 000,- zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 9 023 823,- zł, z tego: wydatki bieżące - 7 143 281,- zł, wydatki majątkowe - 1 880 542,- zł.

§ 3. Nadwyżkę w kwocie - 48 450,- zł przeznacza się na spłatę planowanych rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/119/13
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 26 marca 2013 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WIŻAJNY NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

+Zwiększenie
- Zmniejszenie

Po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

Dochody bieżące

758

Różne rozliczenia

3 870 421,00

2 280,00

3 872 701,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 178 078,00

1 980,00

2 180 058,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 178 078,00

1 980,00

2 180 058,00

Własne

2 178 078,00

1 980,00

2 180 058,00

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

104 499,00

300,00

104 799,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

104 499,00

300,00

104 799,00

Własne

104 499,00

300,00

104 799,00

852

Pomoc społeczna

1 194 540,00

1 053,00

1 195 593,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

967 000,00

497,00

967 497,00

0900

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

38,00

38,00

Własne

0,00

38,00

38,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

459,00

459,00

Własne

0,00

459,00

459,00

85295

Pozostała działalność

36 000,00

556,00

36 556,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

36 000,00

556,00

36 556,00

Własne

36 000,00

556,00

36 556,00

Razem:

9 068 940,00

+ 3 333,00
- 0,00

9 072 273,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/119/13
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 26 marca 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIŻAJNY NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

+Zwiększenie
- Zmniejszenie

Po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki bieżące

801

Oświata i wychowanie

3 020 708,00

1 980,00

3 022 688,00

80101

Szkoły podstawowe

1 158 770,00

990,00

1 159 760,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 620,00

990,00

5 610,00

Własne

4 620,00

990,00

5 610,00

80110

Gimnazja

1 152 880,00

990,00

1 153 870,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 720,00

990,00

7 710,00

Własne

6 720,00

990,00

7 710,00

852

Pomoc społeczna

1 361 186,00

1 353,00

1 362 539,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

984 181,00

497,00

984 678,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

459,00

459,00

Własne

0,00

459,00

459,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

38,00

38,00

Własne

0,00

38,00

38,00

85295

Pozostała działalność

43 880,00

856,00

44 736,00

3110

Świadczenia społeczne

40 000,00

556,00

40 556,00

Własne

40 000,00

556,00

40 556,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

300,00

800,00

Własne

500,00

300,00

800,00

Razem:

9 020 490,00

+ 3 333,00
0,00

9 023 823,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/119/13
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 26 marca 2013 r.

Część .
opisowa do zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2013 rok.

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w związku z otrzymaną dotacją z PUW przeznaczoną na wypłaty zasiłków w zakresie dożywiania - 1 000,- zł, /pismo Nr FB-II.3111.28.2013.BL z dnia 15.02.2013 r./.

2. Zwiększono dochody bieżące w związku ze zwiększoną subwencją pismo z Ministerstwa Finansów
Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14.02.2013r., - 2 280,- zł, w związku z powyższym zwiększa się wydatki w oświacie z tytułu umów zleceń - 1980,- zł oraz wydatki pomocy społecznej w kwocie - 300,- zł, za dostarczane artykuły z Banku Żywności.

3. Zmniejszono dochody i wydatki bieżące w związku ze zmniejszeniem otrzymanej dotacji z PUW przeznaczoną na wypłaty zasiłków w zakresie dożywiania - 444,- zł, /pismo Nr FB-II.3111.66.2013.MA z dnia 28.02.2013 r./.

4. Zwiększono dochody i wydatki związane ze zwrotem świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 497,- zł oraz wydatki na.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe